Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Ob-7155/08 , Stran 3028
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednji poslovni prostori: a) Predmet prodaje je poslovni prostor velikosti 67,46 m2, ki se nahaja v poslovno stanovanjski stavbi na Gosposki 27, Celje, parc. št. 2434, vpisano v podvl. 2536/10, k.o. Celje. Poslovni prostor leži v območju ZN Staro mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 58.100,00 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. Poslovni prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima predkupno pravico. b) Predmet prodaje so poslovni prostori v objektu Gledališka 2, ki leži na parc. št.: 2058, vpisani v vložni št.: 1546, k.o. Celje. Prodaja po delih: 1. visoko pritličje – vzhodni del – 202,66 m2. Izklicna cena 204.686,60 EUR; 2. visoko pritličje – zahodni del – 100,41 m2. Izklicna cena 101.414,10 EUR; 3. 1. nadstropje – vzhodni del – 214,51 m2. Izklicna cena 216.655,10 EUR; 4. 1. nadstropje – zahodni del – 105,10 m2. Izklicna cena 106.151,00 EUR; 5. 2. nadstropje – vzhodni del – 183,78 m2. Izklicna cena 185.617,80 EUR; 6. 2. nadstropje – zahodni del – 213,36 m2. Izklicna cena 215.493,60 EUR. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 1.010 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. Poslovni prostori so obremenjeni z najemniki, ki imajo predkupno pravico. c) Predmet prodaje je poslovni prostor v objektu Arena Petrol velikosti 112,68 m2, na naslovu Opekarniška cesta 13, Celje, parc. št. 465/13, vpisano v podvl. 2336/4, k.o. Spodnja Hudinja. Za poslovni objekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje do zaprte III. gradbene faze izgradnje za poslovne prostore z vsemi priključki, pripeljanimi do poslovnih prostorov. Finalizacijo poslovnih prostorov, zgrajenih do zaprte III. gradbene faze, izvede kupec sam glede na predmet poslovanja. Za ta namen si mora pridobiti ločeno gradbeno dovoljenje, s plačilom vseh prispevkov, vključno s plačilom komunalnega prispevka. Poslovni prostor leži v območju ZN rekreacijski center na Golovcu (Ur. l. RS, št. 55/00 in 58/01) kjer so predvidene in dovoljene poslovne dejavnosti. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 1.000 EUR/m2 kar za celotno kvadraturo znaša 112.680,00 EUR. V ceno ni vštet DDV v višini 20%, ki ga plača kupec. Poslovni prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima predkupno pravico. d) Predmet prodaje je poslovni objekt ter zemljišče, ki se nahaja na naslovu Mariborska 60, Celje, parc. št. 1555/1, vpisano v vl. št. 160, k.o. Spodnja Hudinja, dvorišče 241 m2, stavba 308 m2. Poslovni prostor leži v območju ZN industrija jug in ZN industrija sever (Ur. l. RS, št. 14/86) kjer je možna novogradnja ali investicijsko vzdrževanje skladno s spomeniško varstvenimi določili. Izklicna cena nepremičnine znaša 380.000,00 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 15. 9. 2008 do 12. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb-prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 5. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika, – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni l. (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS, – za najemnike – potrdilo o poravnanih obveznostih do Mestne občine Celje, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7200005-10000008. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi ponudniki seznanjeni in se strinjajo. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 15. 9. 2008 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina) ali Oddelek za splošne zadeve 03/426-56-70 (Jože Krulec).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti