Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 41001-302/2008 Ob-7148/08 , Stran 3027
1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov, ki vključujejo mednarodno sodelovanje. Poziv je namenjen tako izvirnim kulturno umetniškim projektom kot organiziranju mednarodnih dogodkov, izmenjavi umetnikov in posredovanju kvalitetne mariborske kulture v tujino in obratno. Poziv je namenjen tudi podpori kulturnim projektom, ki kandidirajo za sredstva na evropskih ali njim enakovrednih mednarodnih razpisih za sofinanciranje projektov na področju kulture in morajo zagotoviti lastna sredstva v določenem deležu. 2. Cilj javnega poziva Cilj javnega poziva je: – vzpodbuditi kulturne ustvarjalce in organizacije k izvajanju kulturnih projektov, ki vključujejo mednarodno sodelovanje, t.j. sodelovanje s kulturnimi organizacijami in/ali ustvarjalci iz tujine, – vzpodbuditi internacionalizacijo mariborskega kulturnega okolja, – predstaviti mariborsko ustvarjalnost v mednarodnem okolju. 3. Višina razpisanih sredstev in upravičenost stroškov Višina razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za predmet poziva, znaša 23.000 EUR. Mestna občina Maribor bo sofinancirala izbrane akcije in projekte največ do 50% njihove prijavljene vrednosti oziroma lastnega deleža pri kandidiranju za sredstva v evropskih razpisih. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu 4.1. Kot predlagatelj projektov se na ta poziv lahko prijavijo: – nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, s sedežem v Mestni občini Maribor, – izvajalci javne službe v kulturi, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in katerih prijavljeni projekti niso načrtovani in financirani s strani ustanovitelja v sklopu njihovih rednih dejavnosti, – samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor. Prijavitelji morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju zgornjih pogojev, ki niso starejša od enega leta. 4.2. Na javni poziv lahko prijavitelji prijavijo projekte: – katerih izvedba se zaključi v letu 2008, – projekte, ki kandidirajo na mednarodnih razpisih z odločitvami do vključno 30. 9. 2008, pri čemer se v primeru njihove neuspešne kandidature na mednarodnih razpisih sredstva iz tega poziva, namenjena zagotovitvi dela njihovega lastnega deleža sredstev, prerazporedijo na druge projekte, – ki vključujejo mednarodne povezave domačih in tujih kulturnih organizacij in/ali ustvarjalcev, – ki so javno izvedeni kulturni dogodki in – ki po obsegu in kvaliteti pomenijo pomemben prispevek k mednarodnemu povezovanju mariborske kulture. Prijavitelji dokazujejo izpolnjevanje zgornjih pogojev z opisom projekta. Za projekte, ki kandidirajo na evropskih razpisih razen zgoraj navedenih dokazil priložijo prijavitelji tudi kopijo evropskega razpisa oziroma veljaven internetni naslov njegove objave, kopijo prijave projekta na ta razpis in najkasneje do 15. 10. 2008 kopijo sklepa o izbiri. 5. Kriteriji in uporaba kriterijev za oceno ustreznosti prijavljenih projektov 5.1. Kriteriji za oceno ustreznosti prijavljenega projekta a) Reference prijavitelja (objave, mednarodna gostovanja, nagrade itd.). b) Kakovost prijavljenega projekta. c) Izvedljivost prijavljenega projekta. d) Ustrezno finančno ovrednotenje prijavljenega projekta. e) Ustrezno dokumentirana kandidatura na evropskem razpisu (pod pogojem, da prijavitelj najkasneje do 15. 10. 2008 predloži kopijo sklepa o izbiri). 6. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah 6.1. Strokovna komisija bo popolne vloge in vloge, ki so jih podale upravičene osebe obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev. 6.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega obrazca. Vrednostne ocene so od 1 do 3, pri čemer 3 pomeni najvišjo oceno izpolnjevanja posameznega kriterija. 6.3. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo v seštevku kriterijev a), b), c) in d) iz točke 5.1. dosegli povprečno oceno, ki je višja od 2 in ki pri posameznem kriteriju a), b), c) in d) iz točke 5.1. dobijo povprečno oceno vsaj 1,5. Za projekte, ki kandidirajo za sredstva MOM za sofinanciranje lastnega deleža ob kandidaturi na evropskih razpisih, se na enak način upošteva tudi kriterij e). Glede na izpolnjevanje kriterijev b) in d) lahko komisija za prijavljeni projekt predlaga nižji delež sofinanciranja od pričakovanega v prijavi. 6.4. S prijavitelji projektov, ki kandidirajo za sredstva za sofinanciranje lastnega deleža stroškov projekta ob kandidaturi na evropskih razpisih in izpolnjujejo pogoje poziva MOM, do predložitve kopije sklepa o uspešni evropski kandidaturi ne bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Projekti, katerih prijavitelji do 15. 10. 2008 ne bodo predložili kopije sklepa o izbiri in izpolnjujejo druge pogoje tega poziva, so na predlog prijavitelja lahko ponovno ocenjeni, pri čemer se od celotne prejete ocene odštejejo točke, prejete po kriteriju e) iz točke 5.1. tega poziva. 7. Sofinanciranje prijavljenih projektov 7.1 Do sofinanciranja bodo upravičeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 4.1 ter pogoje iz točke 4.2 ter presegajo zahtevan prag ocene po kriterijih iz točke 6.3. 7.2. Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Za projekte, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje in kriterije, bo omogočeno sofinanciranje po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. 7.3. Med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. 8. Razpisna dokumentacija 8.1. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog; – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev; – vzorec pogodbe. 8.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec; – podpisano in ožigosano oziroma ustrezno potrjeno izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev; – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu; – žigosan oziroma potrjen in podpisan vzorec pogodbe. 8.3. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.maribor.si (razpisi). 9. Oddaja in dostava predlogov 9.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 9.2. Prijavitelji pošljejo svoje prijave v zaprtih kuvertah priporočeno s povratnico na naslov Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40, SI 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Poziv kultura – mednarodne akcije in projekti«. 10. Rok za oddajo prijav 10.1. Rok za oddajo prijav začne teči z objavo poziva v Uradnem listu RS. V postopku javnega poziva bo v izboru med prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, upoštevan vrstni red prispetja prijav oziroma datum in čas oddaje na pošti. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 10.2. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in vrnejo vlagateljem. 10.3. Vloga je popolna, če: – je priložen pravilno izpolnjen, žigosan in s strani vlagatelja podpisan prijavni obrazec (obrazec 1); – so priložene vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedeni v točki 8 te razpisne dokumentacije in so sestavni del prijavnega obrazca; – je priložen podpisan in ožigosan vzorec pogodb; – je priložena izjava prijavitelja (obrazec 2). Če vloga ni popolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vloge, katerih predlagatelji bodo pozvani k dopolnitvam, se po dopolnitvi in ponovnem pregledu uvrstijo v seznam prejetih vlog po času prispetja dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo ali vloge, katerih dopolnitve niso ustrezne, se s sklepom zavržejo. 10.4. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 4. 10.5. Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje 3. 11. 2008. Vloge, ki bodo prispele po zaključku razpisa, ne bodo obravnavane. 11. Odpiranje in obravnava prijav 11.1. Pristojni uslužbenec MOM prijavo odpre po prejetju ter ugotovi popolnost prijave in izpolnjevanje pogojev prijavitelja. 11.2. Strokovna komisija bo obravnavala vse popolne vloge upravičenih prijaviteljev, ki bodo prispele najkasneje do dneva pred sejo strokovne komisije, pri čemer so predvideni datumi: 1. seja dne 26. 9. 2008, 2. seja dne 13. 10. 2008, 3. seja dne 3. 11. 2008. 11.3. Poziv se zaključi z razdelitvijo vseh sredstev. 12. Odločitev in obvestilo o izboru: prijavitelji bodo o rezultatu svoje kandidature pisno obveščeni v roku 8 dni po sprejemu odločitve župana. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. 13. Informacije v zvezi s pozivom: dodatne informacije dobite v Uradu za kulturo in mladino, Mestna občina Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, tel. 02/22-01-291 ali e-pošta: bojan.labovic@maribor (Bojan Labovič) in tel. 02/22-01-306 ali e-pošta: judita.polegeg@maribor.si (Judita Polegeg).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti