Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Ob-7141/08 , Stran 3026
1. Predmet javnega razpisa je prodaja nepremičnin, in sicer: a) Poslovni objekt na pripadajočem zemljišču, parc. 6298/5, k.o. Lendava. Nepremičnina predstavlja nepodkleteni, dvoetažni poslovni objekt – slačilnice ob nogometnem igrišču, neto tlorisne površine 200,45 m2 s pripadajočim zemljiščem na parc. št. 6298/5 v izmeri 169 m2, k.o. Lendava. Predmet prodaje ni objekt blagajne in objekt sanitarij, ki se fizično dotikata prodaji namenjenega objekta. Zemljišče nima dostopa neposredno z javne ceste, temveč preko zemljišča prodajalca, kar bosta po sklenjeni kupoprodajni pogodbi kupec in prodajalec uredila s služnostno pogodbo. Dostop je mogoče urediti tudi neposredno na plato pred vhodom na stadion. Izhodiščna cena: 29.300,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni in ga prav tako plača kupec. b) Nezazidana stavbna zemljišča, parc. št. 6784/4, travnik v izmeri 952 m2, parc. št. 6784/5, travnik v izmeri 1040 m2, parc. št. 6784/6, travnik v izmeri 663 m2 in parc. št. 6784/7, travnik v izmeri 662 m2. Zemljišča se nahajajo v Kolodvorski ulici v Lendavi. Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, popravek 114/03 in 54/04) so zemljišča namenjena za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš nižjih gabaritov. Izhodiščna cena za zgoraj navedene nepremičnine znaša 15,00 EUR/m2, kar za posamezno nepremičnino pomeni: – parc. 6784/4: 14.280,00 EUR, – parc. 6784/5: 15.600,00 EUR, – parc. št. 6784/6: 9.945,00 EUR, – parc. št. 6784/7: 9.930,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni in ga prav tako plača kupec. c) Nezazidana stavbna zemljišča, parc. št. 6777/2, njiva v izmeri 665 m2 in parc. št. 6777/3, njiva v izmeri 1.289 m2, obe k.o. Lendava. Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, popravek 114/03 in 54/04) sta zemljišči namenjeni za izvajanje industrijske dejavnosti. Izhodiščna cena za zgoraj navedeni nepremičnini znaša 17,69 EUR/m2, kar za posamezno nepremičnino pomeni: – parc. št. 6777/2: 11.763,85 EUR, – parc. št. 6777/3: 22.802,41 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni in ga prav tako plača kupec. d) Nezazidana stavbna zemljišča, parc. št. 2288 k.o. Lendava v izmeri 503 m2, parc. št. 1826, k.o. Lendava v izmeri 4129 m2, parc. št. 1822, k.o. Lendava v izmeri 1423 m2, parc. št. 2285, k.o. Lendava v izmeri 3.025 m2, parc. št. 55, k.o. Petišovci v izmeri 927 m2 in parc. št. 38 in parc. št. 42, k.o. Petišovci v izmeri 629 m2. Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, popravek 114/03 in 54/04) so vsa zemljišča, razen parc. št. 1826, k.o. Lendava, ki je delno kmetijsko zemljišče, namenja izvajanju industrijske dejavnosti. Navedene nepremičnine se prodajajo kot celota in nakup posamezne nepremičnine ni možen. Izhodiščna cena za vse zgoraj navedene nepremičnine znaša 78.434,54 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni in ga prav tako plača kupec. e) Nezazidano stavno zemljišče, parc. št. 4258/1, k.o. Lendava, v izmeri 13.048 m2. Po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01, 66/02, popravek 114/03 in 54/04) je zemljišče namenjeno izvajanju rekreacijske in centralne dejavnosti. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 352.179,92 EUR (26,99 EUR/m2). V izhodiščni ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni in ga prav tako plača kupec. 2. Prodaja parcel se vrši po načelu videno – kupljeno. Podrobnejše informacije o komunalni opremljenosti parcel dobite na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, tel. 02/577-25-42, pri Milanu Berdenu. 3. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe s sedežem/državljanstvom v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Lendava št. 01259-0100012919. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Kupec se s pogodbo zaveže, da zemljišča ne kupuje iz špekulativnih razlogov in da v roku 5 let od nakupa zemljišča, le-to ne bo prodal tretji osebi. 6. Za nepremičnine pod 1.b. si je kupec dolžan v enem letu od podpisa pogodbe pridobiti gradbeno dovoljenje in v enem letu po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričeti z gradnjo. Navedeni rok ter rok pričetka gradnje sta bistvena pogoja za veljavnost kupoprodajne pogodbe. V primeru razveljavitve sklenjene pogodbe zaradi neizpolnjenih pogojev je kupec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 30% kupnine, vzpostavi se prvotno lastniško in dejansko stanje predmetnih zemljišč pred sklenjeno pogodbo (vrnitev stvari v prejšnje stanje na stroške kupca), preostanek kupnine pa se brez obresti vrne kupcu. 7. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, z oznako »Za javno zbiranje ponudb – Nepremičnine – Ne odpiraj«, najkasneje do vključno 22. 9. 2008, do 12. ure. Na ovojnici mora biti naveden točen naslov ponudnika. 8. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko bančnega računa ponudnika, pooblaščenega podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje ponudbe, – kratek poslovni načrt: opis dejavnosti, opredelitev inovativnosti in razvoja, kadrovski načrt, marketinška strategija, ocenjena vrednosti investicije, površina in namembnost objekta, opis strojnega parka, terminski in finančni plan izvedbe investicije (za nepremičnine pod točko 1.a. in 1.c.). Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se šteje kot neustrezna. 9. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, – podpisano izjavo, iz katere je jasno razvidno, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, za samostojne podjetnike priglasitveni list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – dokazila o finančnem stanju ponudnika (za gospodarske družbe BON-1 in BON-2, za samostojne podjetnike BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih in davkih), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe. Ponudba, ki ne bo imela vseh prilog se šteje kot neustrezna. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, za nepremičnine pod 1.b. pa se upošteva še dodatni kriteriji: rok izgradnje objekta. 10. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali v javnem zbiranju ponudb v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb. 11. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu plačana varščina ne vrne. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer si mora pridobiti soglasje župana. Prav tako komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike, ali samo tiste, katerih ponudbo oceni kot ustrezno, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko komisija v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali s posameznimi od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. 13. DDV in stroške overitve podpisov pri notarju plača kupec, prav tako nosi stroške zemljiškoknjižne izvedbe kupoprodajnega posla. 14. Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 2008 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. 15. Podrobnejše informacije in pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi: pri Jasni Bračič-Szabó, Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, tel. 02/577-25-23, e-mail: jasna@lendava.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti