Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Ob-7128/08 , Stran 3025
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi. II. Predmet prodaje je počitniški objekt s pripadajočim zemljiščem v Vrsarju v Republiki Hrvaški, vpisan v vl. št. 27, 451, 1022, 927 in 5, k.o. Vrsar. III. Pogoji: III.1. Izhodiščna cena nepremičnine iz 2. točke znaša 823.400,00 EUR za celotno nepremičnino. Kompleks je naprodaj le kot celota. Ponudbe, ki bi ponujale le nakup posameznih delov kompleksa ne bodo obravnavane. Izhodiščna cena je minimalna cena, ki jo lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko ceno viša v minimalnih razponih po 10.000 EUR. Ponudbena cena navzgor ni omejena. V izhodiščno ceno niso vključeni davki in drugi stroški za zemljiškoknjižno izvedbo. III.2. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Potencialnim ponudnikom je na sedežu prodajalca, po predhodni najavi, omogočen vpogled v zemljiškoknjižne izpiske in dokumentacijo ter v projekte, po katerih je bil objekt zgrajen. Kupec nosi ves riziko in tudi stroške vseh postopkov, potrebnih za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v Republiki Hrvaški in prodajalec iz tega naslova ne daje nobenega jamstva. Uspeli ponudnik nosi tudi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davke, overitev prodajalčevega podpisa, uradni prevod pogodbe v hrvaški jezik, takse za vpis v zemljiško knjigo ipd.). III.3. Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe. III.4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in izstavitve računa. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Prodajalec bo overil pogodbo takoj po prejemu plačila celotne kupnine. III.5. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi stvarnih ali pravnih napak se ne upošteva in je v celoti rizik kupca. Občina Zagorje ob Savi kot prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti do kupca glede stvarnega in pravnega stanja nepremičnine. III.6. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih po 10.000,00 EUR. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v skladu z 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz postopka izbire. III.7. Varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene v višini 82.340,00 EUR je potrebno vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, z navedbo »varščina za nakup nepremičnine v Vrsarju« in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 3 dni po končani izbiri. Varščina mora biti vplačana najkasneje v ponedeljek, dne 22. 9. 2008. III.8. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene prodajalcu v zaprti ovojnici najkasneje do dne 23. 9. 2008 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »ne odpiraj – ponudba na javni razpis za Vrsar«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. III.9. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1), – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2), – dokazila o registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, če je ponudnik pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, fizična oseba kot ponudnik pa predloži fotokopijo osebnega dokumenta, – dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, datum vplačila varščine mora biti najkasneje 22. 9. 2008, – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni obliki vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. IV. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne 24. 9. 2008 ob 9. uri. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. V. Postopek bo vodila komisija, ki jo imenuje župan. Postopek javne ponudbe se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo najvišje ponujene kupnine. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 10.000 €. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju vseh zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, lahko komisija izbere enega od postopkov iz 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. VI. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. 11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi vsak delovni na tel. 03/565-57-27 ali 565-57-14.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti