Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 331300-08-0047 Ob-7160/08 , Stran 3022
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje). 2. Podatki o javnem pozivu: 2.1 Namen Namen javnega poziva je spodbujanje organizacij na področju mladinskega dela na način javne finančne podpore na podlagi ugotavljanja primernosti ter sposobnosti organizacij kot nosilcev programskih dejavnosti. 2.2 Cilj Cilj javnega poziva je priznavanje statusa upravičenosti do sofinanciranja programov tistim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega poziva, v drugi fazi pa sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade, ki jih izvajajo organizacije s priznanim statusom po tem pozivu, in ki prispevajo k obstoju in razvoju mladinskega dela in mladinske politike, in sicer za naslednje skupine: – nacionalne mladinske organizacije, – mladinske centre, – druge nevladne organizacije. Mladinskim svetom lokalnih skupnosti bo status upravičenosti do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela za obdobje 2009–2012 priznan na podlagi dejstva, da je mladinski svet lokalne skupnosti registriran po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) ter vpisan v Register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino. 3. Stopnje javnega poziva: javni poziv bo potekal v dveh ločenih stopnjah. Ta javni poziv predstavlja prvo stopnjo. 3.1 Prva stopnja poziva Na prvi stopnji javnega poziva bodo vlagatelji oddali vlogo z izpolnjenim razpisnim obrazcem razpisovalca, z vsemi njegovimi sestavnimi deli, vključno z osnutkom načrtovanega programa, v kateri bodo izkazovali izpolnjevanje formalnih, splošnih in posebnih pogojev tega javnega poziva za posamezne skupine upravičencev iz točke 2.2. Razpisovalec bo na podlagi predloga strokovne komisije opravil izbor v obliki seznamov upravičencev, katerim se dodeli status upravičenosti do sofinanciranja na področju mladinskega dela za obdobje 2009–2012. Razpisovalec bo o rezultatih javnega poziva prve stopnje obvestil vse vlagatelje ter hkrati napovedal možnost sofinanciranja v navedenem obdobju tega javnega poziva, in sicer na podlagi javnega poziva druge stopnje. Kolikor bo v obdobju 2009–2012 sprejet zakon, ki bo urejal področje dodeljevanja statusa upravičenosti do sofinanciranja na področju mladinskega dela oziroma sofinanciranja, bodo ta zakonska določila zavezujoča tudi za upravičence, katerim bo dodeljen status upravičenosti do sofinanciranja na podlagi tega javnega poziva. 3.2 Druga stopnja poziva Razpisovalec bo upravičence, ki so na prvi stopnji javnega poziva pridobili status upravičenosti do sofinanciranja na področju mladinskega dela za obdobje 2009–2012 ter mladinske svete lokalnih skupnosti, ki so vpisani v Register mladinskih svetov, pozval k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero bo moral upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom in merili javnega poziva druge stopnje, podrobneje opredeliti vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa. Strokovna komisija razpisovalca, ki bo imela v svoji sestavi vsaj tri člane, eksperte na področju mladinskega dela, bo vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja ovrednotila na podlagi meril in posredovala razpisovalcu predlog razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev. Na javnem pozivu druge stopnje, za dodelitev sredstev sofinanciranja organizacijam na področju mladinskega dela v letu 2009, bodo glede na terminski plan izvedbe javnega poziva druge stopnje, lahko poleg registriranih mladinskih svetov lokalnih skupnosti kandidirali le tisti upravičenci, ki bodo pridobili status upravičenosti do sofinanciranja na področju mladinskega dela za obdobje 2009–2012 na podlagi vloge, predložene razpisovalcu v prvem roku, tj. do 23. 9. 2008. Upravičenci, ki bodo pridobili status upravičenosti do sofinanciranja na področju mladinskega dela za obdobje 2009–2012 na podlagi vloge, predložene razpisovalcu: – v drugem roku, tj. do 6. 1. 2009, – v tretjem roku, tj. do 28. 4. 2009, – v četrtem roku, tj. do 29. 9. 2009, bodo lahko kandidirali na javnem pozivu druge stopnje za dodelitev sredstev sofinanciranja organizacijam na področju mladinskega dela šele v letu 2010, ter v letu 2011 in 2012. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv 4.1 Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta poziv: a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca, Urada RS za mladino, izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno opremljena. c) Vlagatelj mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do razpisovalca. d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva. Prav tako mora vlagatelj soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije, potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju, ter da vse priložene fotokopije ustrezajo originalom. e) Vlagatelj mora podati tudi soglasje k preverjanju namenske porabe proračunskih sredstev, ki mu bodo odobrena na podlagi javnega poziva druge stopnje, in sicer s strani pooblaščenih oseb razpisovalca. 4.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta poziv: a) Vloga se mora nanašati na prioritetna področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 14 do 29 let. b) Vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti ali programa, ki v praksi (dejansko) obstaja vsaj 1 leto. 4.3 Vlagatelj mora poleg izpolnjevanja formalnih in splošnih pogojev, izpolnjevati tudi posebne pogoje za: 4.3.1 Status nacionalne mladinske organizacije (NMO): a) vlagatelj mora biti registrirana pravna oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in neprofitna organizacija, b) imeti mora najmanj 300 članov/članic, c) imeti mora najmanj 70% članstva v starosti od 14 do 29 let, d) imeti mora najmanj 7 aktivnih lokalnih enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo vsaj polovico statističnih regij RS. Ter v primeru mladinske organizacije v politični stranki: e) biti registrirana po Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 1/99, 24/99, 70/00, 51/02, 94/02, 69/05 in 103/07). 4.3.2 Status mladinskega centra (MC): a) vlagatelj mora biti registriran v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom ali mora biti registrirana pravna oseba v RS kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina (ali več lokalnih skupnosti) in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom, b) opravljati mora dejavnost mladinskega centra na območju mestne občine ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja), c) zagotavljati mora ustrezne prostorske pogoje za programe oziroma dejavnosti, ki jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, d) zagotavljati mora ustrezno opremo za izvajanje programov mladinskega centra, e) zagotavljati mora redno delovanje mladinskega centra, f) uveljavljati mora pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi, g) zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa. 4.3.3 Status drugih nevladnih organizacij (NVO): a) vlagatelj mora biti registrirana pravna oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in neprofitna organizacija, b) vlagatelj mora delovati na nacionalnem ali vsaj regionalnem nivoju, c) zagotavljati mora redno delovanje organizacije, d) zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa. 5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva: okvirna višina sredstev sofinanciranja mladinskega dela upravičencev bo za vsakoletno proračunsko obdobje določena z javnim pozivom druge stopnje, v skladu s sprejetim proračunom RS. 6. Obdobje, v katerem bodo koriščena sredstva sofinanciranja: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v pogodbeno ali z aneksom k pogodbi določenem obdobju, v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za obe stopnji javnega poziva in način predložitve vlog ter opremljenost vlog: 7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 1. stopnja javnega poziva Vlagatelj mora vlogo za pridobitev statusa upravičenosti do sofinanciranja po tem javnem pozivu poslati izključno s priporočeno pošto na naslov razpisovalca: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje: – v prvem roku do 23. 9. 2008, – v drugem roku do 6. 1. 2009, – v tretjem roku do 28. 4. 2009, – v četrtem roku do 29. 9. 2009. Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 2. stopnja javnega poziva Vlagatelj bo vlogo na drugo stopnjo javnega poziva za leto 2009 poslal na podlagi novega javnega poziva razpisovalca, predvidoma objavljenega v mesecu decembru 2008, izključno s priporočeno pošto na naslov razpisovalca: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana. 7.2. Opremljenost vloge: Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga za status – 1. stopnja”. Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naslov vlagatelja. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem. 8. Datum odpiranja vlog 1. stopnja javnega poziva Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog za ta javni poziv (1. stopnja) bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog, prispelih: – v prvem roku, v četrtek, dne 24. 9. 2008, – v drugem roku, v četrtek, dne 8. 1. 2009, – v tretjem roku, v četrtek, dne 30. 4. 2009, – v četrtem roku, v četrtek, dne 1. 10. 2009, na sedežu Urada RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana (3. nadstropje). Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne bo javno. Vlagatelji bodo o rezultatih tega javnega poziva pisno obveščeni v roku enega meseca od odpiranja vlog, rezultati javnega poziva pa bodo objavljeni tudi na spletni strani Urada RS za mladino: www.ursm.si. 2. stopnja javnega poziva Odpiranje prispelih vlog za drugo stopnjo javnega poziva za sofinanciranje v letu 2009, na katerega se bodo lahko javili vlagatelji, ki so pridobili status upravičenosti do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega poziva prve stopnje (op. če je bila vloga predložena razpisovalcu v prvem roku, tj. do 23. 9. 2008) ter mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so vpisani v Register mladinskih svetov, bo opravila strokovna komisija, imenovana s sklepom razpisovalca, in sicer predvidoma v mesecu decembru 2008. Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne bo javno. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva druge stopnje pisno obveščeni predvidoma v 45 dneh od odpiranja ponudb. Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih javnega poziva druge stopnje pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge. 9. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu razpisovalca, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje – tajništvo, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. V istih terminih se lahko vlagatelji na tajništvo Urada RS za mladino obrnejo tudi za morebitna dodatna pojasnila. Kontaktna oseba razpisovalca: Marija Slovnik Hrvat, tel. 01/426-57-01, faks 01/425-91-46. Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni. Razpisna dokumentacija bo vlagateljem dosegljiva tudi po elektronski pošti uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletni strani Urada RS za mladino www.ursm.si. Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelj s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti