Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 71/2008 Ob-7145/08 , Stran 3017
1. Predmet prodaje so: a) Zemljišče, parc. št. 702 v izmeri 715 m2, prip. vl. št. 236, k.o. Melje, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08) predvideno kot površina za proizvodnjo in skladiščenje. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 53.625,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 702, k.o. Melje, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 53.625,00 EUR. b) Zemljišče, parc. št. 1673 v izmeri 426 m2, prip. vl. št. 1770, k.o. Tabor, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08) predvideno kot površina za centralne dejavnosti. Zemljišče je obremenjeno s stvarno služnostjo gradnje dostopne poti, parkirišča za osebna vozila ter treh rezervoarjev utekočinjenega zemeljskega plina. Zemljišče parc. št. 1673 k.o. Tabor predstavlja gradbeno celoto z nepremičnino parc. št. 1672, 1675, 1676/1, 1674/3 vse k.o. Tabor. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 62.622,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Zemljišče, parc. št. 1673, k.o. Tabor, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 62.622,00 EUR. c) Zemljišče, parc. št. 1028/2 v izmeri 847 m2, prip. vl. št. 228, k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08) predvideno kot površina za centralne dejavnosti. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 138.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 1028/2, k.o. Tezno, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 138.000,00 EUR. d) Zemljišče, parc. št. 2827/8 v izmeri 300 m2, prip. vl. št. 1035, k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08) predvideno kot površina za centralne dejavnosti. Zemljišče v naravi predstavlja del že izgrajenega parkirišča in leži med lastniškimi parcelami. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 45.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob prodaji zemljišča, za kar bo izdana posebna odločba. Zemljišče, parc. št. 2827/8, k.o. Tezno, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 45.000,00 EUR. e) Zemljišče, parc. št. 1839/1 v izmeri 145 m2, prip. vl. št. 2070, k.o. Pobrežje, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08) predvideno kot površina za stanovanja. Zemljišče leži med lastniškimi parcelami in je brez dostopa. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 16.600,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 1839/1, k.o. Pobrežje, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 16.600,00 EUR. f) Zemljišče, parc. št. 2051 v izmeri 212 m2, prip. vl. št. 1000, k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08 in 05/08) predvideno kot površina za stanovanja. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 22.896,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče, parc. št. 2051, k.o. Tezno, bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 22.896,00 EUR. g) Zemljišče parc. št. 617/7, njiva v izmeri 1344 m2, parc. št. 617/8, njiva v izmeri 1164 m2, parc. št. 617/13 njiva v izmeri 235 m2, parc. št. 617/14 njiva v izmeri 140 m2, parc št. 617/9 njiva 313 m2, parc. št. 617/12 v izmeri 504 m2 vse prip. vl. št. 850 k.o. Razvanje, v lasti Mestne občine Maribor. Po potrdilu o namenski rabi so zemljišča opredeljena kot stavbna in ležijo v območju, kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta14-P (MUV, št. 30/00) in predstavljajo gradbeno parcelo s parc. št. 616/6 in 616/3 obe k.o. Razvanje. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil na 402.449,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Uspeli dražitelj se obveže investitorju plačati sorazmerni delež investicije izgrajenega krožišča na Industrijski cesti s cesto Ledina s priključkom na Tržaško cesto v znesku 69.012,50 EUR, DDV ni vključen. Zemljišča parc. št. 617/7, njiva v izmeri 1344 m2, parc. št. 617/8, njiva v izmeri 1164 m2, parc. št. 617/13 njiva v izmeri 235 m2, parc. št. 617/14 njiva v izmeri 140 m2, parc št. 617/9 njiva 313 m2, parc. št. 617/12 v izmeri 504 m2 vse k.o. Razvanje, bodo prodana na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena javne dražbe bo 402.449,00 EUR. 2. Pogoji javne dražbe Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. Dražbo bo vodila predsednica Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj dražbe). Znesek vsakega višanja na dražbi je 500,00 EUR. Vsak dražitelj mora najkasneje do 18. 9. 2008 vplačati varščino v višini 30% izklicne cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d. Dražitelj mora pred začetkom dražbe predložiti dokazilo o plačilu varščine. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj dražbe. Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v osmih dneh po končani javni dražbi. 4. Pravila javne dražbe: javna dražba se bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07). 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek, 23. 9. 2008, ob 9. uri. 6. Omejitev v postopku razpolaganja: prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev. 7. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom prodaje in sicer v višini 2% od izklicne cene, vendar največ 5.000,00 EUR. 9. Ustavitev postopka Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/22-01-423, 22-01-555 in 22-01-422, info@jp-gsz-mb.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti