Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Ob-7116/08 , Stran 3016
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica. 2. Predmet prodaje: zemljišče na parc. št. 327/16, k.o. Vuzenica, pašnik v izmeri 286 m2, pripisane pri vložku št. 10. 3. Izklicna cena za nepremičnino pod točko 2 je 2.450,00 EUR, najnižji znesek višanja je 50 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 24. septembra 2008, v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, ob 15.30. 6. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica, št.: 01341-0100011132, sklic 1109. 7. Plačana kavcija bo po končani javni dražbi, brez obresti, vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. Uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino. 8. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Vuzenica, kontaktna oseba je Sašo Verdnik, tel. 02/879-12-22. 9. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 10. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Vuzenica zadrži njegovo kavcijo. 11. Pravila javne dražbe: – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, – komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti