Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 478-6/2007 Ob-7115/08 , Stran 3015
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje: a) Stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku – Strelska ulica, parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2, in 2199/2, njiva v izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št. 960, k.o. Jesenice. Zemljišči se prodajata izključno skupaj. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste – na Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice v območju J2/S15/1 – e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava. b) Stavbni zemljišči na Kočni: – parc. št. 145/34, travnik v izmeri 710 m2, vpisana pri vložni št. 20, k.o. Blejska Dobrava in – parc. št. 145/35, travnik v izmeri 901 m2, vpisana pri vložni št. 20, k.o. Blejska Dobrava. Zemljišči se prodajata skupaj ali ločeno. Zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35, k.o. Blejska Dobrava nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, plinovod). Zemljišče s parc. št. 145/34, k.o. Blejska Dobrava neposredno meji na javno cesto tako, da je dostop na zemljišče mogoč. Dostop do zemljišča s parc. št. 145/35, k.o. Blejska Dobrava pa je mogoče urediti preko zemljišča s parc. št. 722/8, k.o. Blejska Dobrava, ki je po katastrskih podatkih pot, v zemljiško knjigo pa vknjiženo kot javno dobro, upravljavec Občina Jesenice (v naravi dostop še ni vzpostavljen in ga je potrebno urediti). Občina Jesenice bo kupcu podelila pravico vzpostavitve in uporabe neposrednega dostopa iz javne ceste do zemljišča s parc. št. 145/35, k.o. Blejska Dobrava preko zemljišča s parc. št. 722/8, k.o. Blejska Dobrava, vendar celotne stroške vzpostavitve in uporabe dostopa nosi kupec. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35, k.o. Blejska Dobrava v območju J4/S1/1 – ve in sta namenjeni stanovanjski gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška enodružinska zazidava. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča) – prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa. IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja: a) Izklicna cena za zemljišči: – s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice znaša 73.875,00 EUR (brez DDV), – s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice znaša 27.825,00 EUR (brez DDV), skupaj znaša 101.700,00 EUR (brez DDV). b) Izklicna cena za zemljišči: – s parc. št. 145/34, k.o. Blejska Dobrava znaša 51.318,80 EUR (brez DDV), – s parc. št. 145/35, k.o. Blejska Dobrava znaša 58.610,05 EUR (brez DDV). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 24. 9. 2008 ob 12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. Višina varščine Najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino za zemljišče, ki ga bodo dražili, in sicer: – za zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice v višini 10.170,00 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice«; – za zemljišče s parc. št. 145/34, k.o. Blejska Dobrava v višini 5.131,88 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišče s parc. št. 145/34 k.o. Blejska Dobrava«; – za zemljišče s parc. št. 145/35, k.o. Blejska Dobrava v višini 5.861,00 EUR (10% izklicne cene) na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo – zemljišče s parc. št. 145/35, k.o. Blejska Dobrava«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice se prodajata izključno skupaj, zemljišči s parc. št. 145/34 in 145/35, k.o. Blejska Dobrava pa se prodajata skupaj ali ločeno, vsa pa se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega posla v obliki notarskega zapisa plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe, navesti za katera zemljišča bodo dražili ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih, določenih z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.), – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. Ugovor zoper potek postopka javne dražbe lahko dražitelj poda najkasneje do zaključka javne dražbe. O ugovoru komisija, ki vodi postopek, odloči takoj. 5. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe). IX. Dodatne informacije o zemljiščih Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč lahko pokličete na tel. št. 04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur, od dneva objave javne dražbe do 23. 9. 2008. Vzorci prodajnih pogodb in izjav iz VIII. točke tega razpisa ter fotografije zemljišč so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si – razpisi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti