Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 01/2008 Ob-7140/08 , Stran 3013
Predmet prodaje je poslovni prostor v prizidku Doma Krajanov, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 23.322,40 EUR. Izklicna cena je določena na podlagi cenitve nepremičnin. Cenilno poročilo je možno dobiti v pogled na Občini Velika Polana. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in drugih ostalih stroškov. Kupec plača poleg izklicne cene davek, stroške notarskega prepisa, stroške vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bo opravljen po sklenjeni prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena v roku 30 dni od dneva izbire ponudnika. Pogoji sodelovanja Pisne ponudbe morajo vsebovati: ime, priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, državljanstvo, ponujeno ceno, izjavo o dejavnosti, ki jo ponudnik namerava opravljati v prostorih, izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v 15 dneh od dneva javne objave na naslov: Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana, pod oznako »javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj«. Drugi pogoji Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prednost pri nakupu bodo imeli ponudniki, ki bodo v prostorih opravljali mirno obrt, predvsem frizersko dejavnost, cvetličarsko dejavnost ali drugo podobno dejavnost. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Župan občine lahko začeti postopek, ne glede na izpolnjevanje pogojev, kadarkoli do sklenitve pogodbe ustavi in razpis razveljavi. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove v določenem času se šteje, da je od ponudbe odstopil. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Velika Polana, na tel. 02/577-67-55.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti