Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 478-0184/2008-43/06 Ob-7126/08 , Stran 3008
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – pritličje in prvo nadstropje poslovnega objekta, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/1, parkirišče v izmeri 257 m2 in parcelna številka 280/8, zelenica v izmeri 76 m2, obe vpisani v vložek številka 1190, k.o. Kranj ter parcelna številka 280/12, dvorišče v izmeri 24 m2, vpisano v vložek številka 2348, k.o. Kranj, na naslovu Slovenski trg 1, v Kranju, za izklicno ceno 576.778,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). 2. Nepremičnina – bremen prosto stanovanje št. 5, v skupni izmeri 36,30 m2, v 1. nadstropju objekta na naslovu Kebetova ulica 35, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 926/22, vpisanem v vl. št. 1031, k.o. Kranj, za izklicno ceno 48.805,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Predkupno pravico imajo ostali etažni lastniki v objektu na naslovu Kebetova ulica 35, v Kranju. 3. Nepremičnina del zemljišča parc. št. 253/1, njiva v izmeri 5317 m2, vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 1050 m2, v deležu 1050/5317 in dela zemljišča parc. št. 252/3, njiva v izmeri 6425 m2, vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425, na skici označeno s št. 1. 4. Nepremičnina del zemljišča parc. št. 258/2, njiva v izmeri 2304 m2, vpisanega v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/2304 in dela zemljišča parc. št. 259/1, njiva v izmeri 2569 m2, vpisanega v vl. št. 93, k.o. Klanec, v približni izmeri 400 m2, v deležu 400/2569, na skici označeno s št. 2. 5. Nepremičnina del zemljišča parc. št. 262/1, njiva v izmeri 6294 m2, vpisanega v vl. št. 328 k.o. Klanec, v približni izmeri 1000 m2, v deležu 1000/6294, na skici označeno s št. 3. 6) Nepremičnina del zemljišča parc. št. 277, njiva v izmeri 2077 m2, v približni izmeri 1600 m2, v deležu 1600/2077, parc. št. 278/1 travnik v izmeri 2476 m2 in njiva v izmeri 900 m2, v približni izmeri 320 m2 v deležu 320/3376 in parc. št. 283/1, njiva v izmeri 3360 m2 in travnik v izmeri 480 m2, v približni izmeri 200 m2, v deležu 200/3840, vse vpisane v vl. št. 93 k.o. Klanec, na skici označeno s št. 4 (izbrani dražitelj prevzema vse obveznosti iz izjave št. 478-0168/2007-43/05 z dne 3. 6. 2008, s katero je Mestna občina Kranj dala soglasje lastniku zemljišč parcelna številka 276/6, 278/11 in 277/2, vsa vpisana pri vl. št. 93 k.o. Klanec, za zmanjšanje odmika od vzhodne meje zemljišč parcelna številka 278/11 in 277/2, obe vpisani pri vl. št. 93, k.o. Klanec, na 0 m). Mestna občina Kranj proda dele zemljišč parcelna številka 253/1 v približni izmeri 1050 m2, parc. št. 252/3 v približni izmeri 550 m2, parc. št. 258/2 v približni izmeri 800 m2, parc. št. 259/1 v približni izmeri 400 m2, parc. št. 262/1 v približni izmeri 1000 m2, ter parc. št. 277, v približni izmeri 1600 m2, 278/1, v približni izmeri 320 m2 in 283/1 v približni izmeri 200 m2, navedene pod točko 9., 10. 11. in 12. na javni dražbi za izklicno ceno 245,00 EUR/m2 zemljišča (davek ni vključen v ceno). Na delih zemljišč, ki so predmet prodaje se vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. Za zemljišča pod točkami 9, 10, 11 in 12 so v letu 2008 sklenjene veljavne najemne pogodbe, na podlagi katerih najemniki zemljišča lahko uporabljajo za gojenje zelenjave, rož in vrtnin. Najemne pogodbe bodo odpovedane s trimesečnim odpovednim rokom, najemniki pa bodo pozvani, da zemljišče vzpostavijo v prvotno stanje. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 24. 9. 2008, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka, 23. 9. 2008, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do srede, 17. 9. 2008 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060008 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Kupnino za nepremičnino oziroma premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot osem dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino oziroma premične stvari, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 19. 9. 2008, do 12. ure. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si. XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja, sklep sveta Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe, lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti