Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 330-0011/2008-2 Ob-7120/08 , Stran 3004
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči in drugih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: A) Pomoči na področju primarne predelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva, 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. B) Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov: 4. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. C) Ostali ukrepi občine: 5. Pospeševanje dejavnosti društev s področja kmetijstva. II. Upravičenci: upravičenci do sredstev so navedeni pri posameznem ukrepu. III. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Razkrižje je omejena in znaša skupno 13.000 EUR. V primeru ostanka predvidenih sredstev, namenjenih za posamezni ukrep v javnem razpisu, se le-ta lahko prerazporedijo. O prerazporeditvi sredstev odloči župan s sklepom. IV. Ukrepi, namen ukrepov, predmet pomoči, upravičeni stroški, upravičenci, omejitve, višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep in pogoji za pridobitev sredstev Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: A) Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme Naložbe v kmetijska gospodarstva (4. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006) Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 4.500 EUR. Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov ES, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig dodane vrednosti in kakovosti v kmetijski pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijskem sektorju in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin na območju Občine Razkrižje. Predmet pomoči so: 1) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo, ki zajema: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo, – naložbe v skladišča s krmo s pripadajočo opremo, – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo do tržne vrednosti blaga, – nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne investicije, – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov (ne velja za prestrukturiranje vinogradov, zasaditev letnih rastlin), – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo, – nakup in postavitev zaščitnih mrež in folij; in 2) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov, ki zajema: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi, – naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in urejanje dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji). Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi ...), – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...), – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, silosi ...), razen obnove in rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva, – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja trajnih nasadov (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča, postavitev opore in mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala), – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo, – stroški nakupa in postavitve zaščitnih mrež in folij, – stroški izvedbe agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena ...), razen drenažnih del in materiala za drenažo, – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...). Za sofinanciranje se upoštevajo zneski brez DDV. Upravičenci do pomoči so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Razkrižje, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Razkrižje oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo KMG – MID številko in so s tem vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Omejitve Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali sredstva Evropske Unije (EU), ter za naslednje stroške: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki sofinancirane iz drugih javnih sredstev RS in EU, – nakup proizvodnih pravic in – preproste naložbe za nadomestitev. Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja v težavah. Višina sofinanciranja: – do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih, – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti mladega kmeta kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji za pomoč mladim prevzemnikom kmetij (člen 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005). Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 1.200 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uveden minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Najvišji znesek dodeljene pomoči kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi možnostmi, ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, v okviru katerega kandidira za sredstva po tem razpisu, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa iz pravilnika, kar mora biti razvidno iz vloge, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje, in sicer: – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti, – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge, – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, – do pomoči so upravičena kmetijska gospodarstva, ki niso podjetja v težavah, in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologije, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma tekoče leto, – ponudbo ali predračun za nameravano investicijo, – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo operacije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja, – mnenje o upravičenosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, – kopija certifikata o ekološki kmetiji (v primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), – kopija certifikata o integrirani pridelavi (v primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo). Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njih ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006) Višina razpisanih sredstev znaša 3.000 EUR. Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče (spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar, poplave) in zmanjšati izgube zaradi bolezni domačih živali. Predmet pomoči je sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Upravičeni stroški: – sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov pred slabimi vremenskimi razmerami, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto, – sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje bolezni živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto. Upravičenci do pomoči so zavarovanci – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, uvrščenih med mala in srednje velika podjetja, kakor je opredeljeno v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno pogodbo, v imenu upravičencev pa lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Ti z občino podpišejo pogodbo o poslovnem sodelovanju. Omejitve Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, – kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja Občine Razkrižje. Višina sofinanciranja: – z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008 (Uradni list RS, št. 68/08), lahko sofinancirani delež občine znaša le razliko med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, največji pa 200 EUR na upravičenca na leto. Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma tekoče leto, – kopija sklenjene zavarovalne police za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008 ali – v primeru, da za dodelitev pomoči kandidira zavarovalnica, zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinancerskega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006) Višina razpisanih sredstev znaša 1.500 EUR. Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost primarnih kmetijskih pridelovalcev ter prispevati k njihovi dolgoročni sposobnosti preživetja. Predmet pomoči: – izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije, katalogi in spletišča, – nadomeščanje kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Upravičeni stroški: – na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...), – na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, – na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih se pomoč dodeli za kritje stroškov udeležbe, potnih stroškov, stroškov publikacij, najemnin razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, – na področju publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji, se pomoč dodeli za kritje stroškov priprave in tiska katalogov, ter stroške vzpostavitve internetne strani, – na področju nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom se pomoč dodeli za kritje stroškov nadomestne delovne sile in stroškov strojnih storitev. Za sofinanciranje se upoštevajo zneski brez DDV. Upravičenci do pomoči: 1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Občine Razkrižje (v nadaljevanju: registrirani izvajalci), 2. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja). Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – že izvedene aktivnosti, – stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na primer: rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, in – stroške svetovalnih storitev, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Višina sofinanciranja: – pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 150 EUR, največji pa 250 EUR na upravičenca na leto. Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Občine Razkrižje in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev tehnične podpore; vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve, – do pomoči niso upravičena podjetja v težavah, – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom, – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev, – pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja. Občina Razkrižje bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. B) Pomoči »De minimis« Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost (2. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006) Višina razpisanih sredstev znaša 3.000 EUR. Namen ukrepa je ustvarjanje pogojev in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Ukrep je namenjen naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne in nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Predmet pomoči: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe (mesa, mleka, vrtnin, sadja, škrobnih izdelkov, rastlinskih in živilskih olj in maščob, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev), – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije, – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike), – dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic), – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, – zbiranje in kompostiranje organskih snovi, – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Upravičeni stroški: – gradbena in obrtniška dela, – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo, za potrebe dopolnilne dejavnosti, – stroški promocije in trženja dopolnilne dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča), – stroški udeležbe na forumih, tekmovanjih, sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno, svetovalne storitve, tržne raziskave…, – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi, – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...). Za sofinanciranje se upoštevajo zneski brez DDV. Upravičenci do pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti; ko so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Omejitve Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Razkrižje, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU, in – nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja: – do 50% upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – vlagatelj mora imeti od oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo oziroma registrirati dejavnost v enem letu od pridobitve sredstev iz tega namena, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji vsaj še naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija, – zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma tekoče leto, – ponudba oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma kopija računa in potrdilo o plačilu, – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti, – upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu skladno z veljavno zakonodajo, – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana. C) Ostali ukrepi občine pospeševanje dejavnosti društev s področja kmetijstva Višina razpisanih sredstev znaša 1.000 EUR. Namen ukrepa je vzpodbuditi sodelovanje kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja, preko društev ali zvez. Predmet pomoči: sredstva se dodeljujejo za namen sofinanciranja delovanja kmetijskih društev in združenj. Upravičeni stroški: – stroški za delovanje pisarne, – materialni stroški. Za sofinanciranje se upoštevajo zneski brez DDV. Upravičenci do pomoči so društva ali zveze društev, ki delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi na območju Občine Razkrižje. Višina sofinanciranja: – do 100% upravičenih stroškov. Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – sedež društva na območju občine, v nasprotnem primeru pa morajo biti aktivnosti usmerjene v delovanje na področju Občine Razkrižje, – sofinanciranje izključno za nepridobitne dejavnosti društva ali združenja, – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – dokazilo o registraciji društva ali združenja v skladu s predpisi, ki urejajo društva ali združenja, – številčni in imenski seznam vseh članov društva z območja Občine Razkrižje. Višina sofinanciranja Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 300 EUR na društvo na leto. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja vloge na Občino Razkrižje, do porabe sredstev za ta ukrep. V. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo prijav oziroma vlog je sreda, 1. 10. 2008. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – obvezne priloge po prijavnem obrazcu in tem javnem razpisu. Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa: »Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo 2008: Naložbe v kmetijska gospodarstva«, ali »Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo 2008: Zavarovalne premije v kmetijstvu«, ali »Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo 2008: Tehnična podpora v kmetijstvu«, ali »Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo 2008: »Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah«, ali »Ne odpiraj, Javni razpis – Kmetijstvo 2008: »Društva s področja kmetijstva« na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. VI. Obravnavanje vlog Prispele vloge bo obravnavala komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan Občine Razkrižje. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v javnem razpisu. Vloge upravičencev bodo obravnavane po kronološkem vrstnem redu, in sicer do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne, vse popolne in upravičene vloge pa bo točkovala v skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo pristojni organ izdal upravičencem sklepe o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezni ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, s skladu z odločitvami komisije. Upravičenci pred izdanim sklepom ne smejo pričeti z aktivnostjo za katero so sredstva namenjena. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osem dni od dneva vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Razkrižje izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek z dokazili in pogodba morata biti dostavljena na sedež Občine Razkrižje najkasneje do 30. 11. 2008. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za ukrep Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2008. VII. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev, dodeljenih po tem pravilniku, opravljata pristojni organ občinske uprave in Komisija. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da: 1. sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali 2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih navedb v vlogi in/ali zahtevku, ali 3. je kršil druga določila pogodbe, je dolžan v primeru nenamenske porabe sredstev iz prve točke vrniti nenamensko porabljena sredstva oziroma v primerih iz druge in tretje točke vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje za naslednji dve leti. VIII. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Razkrižje (www.razkrizje.si/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občinske uprave, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer. Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom pri Moniki Holc, sodelavki za javna naročila in investicije, tel. 02/584-99-08, e-mail: monika.holc@razkrizje.si, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti