Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Ob-7193/08 , Stran 3001
1. Naročnik – neposredni proračunski uporabnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik (Neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je JAPTI, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. 2. Namen razpisa: namen razpisa je spodbuditi podjetja k odpiranju novih, dodatnih delovnih mest v letih 2008 in 2009, ki so povezana z realizacijami investicij in razvojnih projektov. 3. Cilj razpisa: podpreti podjetja pri odpiranju do 600 novih delovnih mest, ki so povezana z realizacijami investicij in razvojnih projektov, podprtih v okviru javnih razpisov za spodbujanje investicij in razvojnih projektov v letih 2006, 2007 in 2008. 4. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za odpiranje novih, dodatnih delovnih mest v okviru izvajanih investicij in razvojnih projektov. 5. Višina subvencije Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. Upošteva se shema de minimis št. priglasitve M002-5748542-2008 z dne 2. 9. 2008. Na vsako novo odprto delovno mesto se prijavitelju lahko dodelijo sredstva v višini 2.500 EUR. Upravičeni strošek je subvencija za zaposlitev v višini 2.500 EUR za vsako novo delovno mesto. Delodajalec, izbran na javnem razpisu lahko pridobi sredstva za novo, dodatno delovno mesto, glede na stanje števila zaposlenih na dan prijave na javni razpis in mora ohraniti to delovno mesto vsaj eno leto. Subvencija predstavlja sofinanciranje 50% stroškov enoletne zaposlitve osebe (glede na minimalno plačo v RS), kar je zgornja meja dovoljene intenzivnosti po pravilih državnih pomoči. Ti zaposleni morajo biti zaposleni zaradi ustvarjenih potreb po novih zaposlitvah v okviru investicij in razvojnih projektov, ki so bili izvedeni v letih 2006, 2007 oziroma 2008 in so bili podprti v okviru javnih razpisov za spodbujanje investicij in razvojnih projektov. Institucije in javni razpisi so navedeni v razpisni dokumentaciji. Posamezni prijavitelj lahko prejme sredstva v višini najmanj od 2.500,00 EUR do največ 25.000,00 EUR. 6. Roki za izplačilo subvencije: izbrani delodajalec bo na podlagi podpisane pogodbe prejel sredstva v pogodbenem roku. Pogodba mora biti, za koriščenje sredstev v letu 2008, sklenjena najkasneje do 30. 10. 2008, za koriščenje sredstev v letu 2009, pa do 30. 6. 2009. 7. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08) – v nadaljevanju ZGD-1B, ki spadajo v skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 8. Pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko kandidirajo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po ZGD-1B in bodo na dan prijave opravljali svojo dejavnost najmanj 1 leto; – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso od leta 2000 pridobila oziroma niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobili ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov; – imajo poravnane davke in prispevke; – niso navedena v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07); – so v letih 2006, 2007 ali 2008 pridobila sredstva iz naslova vsaj enega javnega razpisa za spodbujanje investicij in razvojnih projektov. 9. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu; – vladne službe, institucije javne uprave, podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti; – podjetja, ki poslujejo v dejavnosti oziroma sektorju: – A 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov (Standardna klasifikacija dejavnosti, veljavna od 1. 1. 2008 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08 – v nadaljevanju SKD)); – B 05 – Pridobivanje premoga (v skladu z SKD); – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in – podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – ZPRPGDT-UPB2). 10. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, in bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril je podan v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Maksimalno število točk je skupaj 60. JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje, določene s tem javnim razpisom. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge glede na vrstni red dospetja vlog. V primeru, da se sredstva za leto 2009 razdelijo v okviru drugega odpiranja bo JAPTI objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. 11. Okvirna višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za subvencije v letu 2008, je 750.000,00 EUR ter v letu 2009 750.000,00 EUR, in sicer iz nacionalnih sredstev. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu JAPTI in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na proračunski postavki: – ZPRPGDT – izvajanje Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje GD v težavah. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 12. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe, sklenjene med JAPTI in prejemnikom sredstev, je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga izpolni in parafira ter priloži k vlogi. Prijavitelj priloge 2 in 3 k obrazcu št. 4 ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedeni prilogi bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali eno oziroma dve leti po podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije. 13. Hranjenje dokumentacije: prejemnik mora hraniti vso projektno dokumentacijo pet let od dneva podpisa pogodbe. 14. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. 15. Način prijave in razpisni rok Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Spodbujanje zaposlovanja pri realizaciji investicij in razvojnih projektov ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice. Vloge, ki ne bodo pravilno označene ter vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene pošiljateljem. 16. Poslovna skrivnost Prijavitelji morajo podatke, ki jih imajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Podatke navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 17. Odpiranje vlog in rok za prijave Odpiranje vlog ni javno. Datum prvega odpiranja vlog bo 30. 9. 2008, drugega odpiranja 15. 1. 2009 in tretjega odpiranja 20. 3. 2009, v sejni sobi JAPTI, Dunajska cesta, Ljubljana 156, WTC, VIII. nadstropje, ob 12. uri. Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana, za prvo odpiranje najkasneje do 29. 9. 2008, za drugo odpiranje najkasneje do 14. 1. 2009 in za tretje odpiranje 19. 3. 2009 do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po posameznih rokih za prvo ali drugo odpiranje, bodo obravnavane pri naslednjem odpiranju, vloge, ki pa bodo prispele po roku za tretje odpiranje bodo, kot nepravočasne, neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži izpolnjene in podpisane naslednje dokumente po spodaj navedenem vrstnem redu: 1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1). 2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2). 3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3). 4. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 4). 5. Obrazec M-4, iz katerega je razvidno število zaposlenih na dan prijave na javni razpis. 6. Kopija podpisane pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma razvojnega projekta oziroma odločba o dodelitvi sredstev v letih 2006, 2007 ali 2008. Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije in s prilogami, ki morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji. 18. Obveščanje o izboru Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva. O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI, v obliki seznama prejemnikov, ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo naslova projekta in znesek sofinanciranja. Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije javnega značaja in ne bodo objavljeni. 19. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: szri@japti.si. 20. Dodatne informacije in obveščanje Dodatne informacije so na voljo po pošti na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »Spodbujanje zaposlovanja pri realizaciji investicij in razvojnih projektov« ali v elektronski obliki na naslov: szri@japti.si. Odgovore bo JAPTI javno objavil na svojih spletnih straneh.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti