Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 0211/2008 Ob-7175/08 , Stran 3000
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Logistični center Phoenix. 3. Predmet javnega razpisa: podelitev stavbne pravice za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje in razvoj Logističnega centra Phoenix, na območju Posavja. 4. Pogoji, ki se nanašajo na naročilo 4.1 Pogoji in postopek podpisa pogodbe o podelitvi stavbne pravice Območje Državnega prostorskega načrta Letališče Cerklje ob Krki obsega I. fazo izvedbe projekta Phoenix, in sicer izvedbo projekta »Gospodarsko središče Phoenix v Posavju – logistični center nacionalnega pomena«, (v nadaljevanju »Logistični center Phoenix«). Predmet tega projekta je podelitev stavbne pravice za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje in razvoj Logističnega centra Phoenix v okviru Državnega prostorskega načrta Letališče Cerklje ob Krki. Infrastruktura in objekti civilnega dela Letališča Cerklje ob Krki, v okviru I. faze izvedbe projekta Phoenix pa bodo predmet postopka podelitve koncesije za gradnjo in obratovanje javnega letališča, skladno z Zakonom o letalstvu – uradno prečiščeno besedilo (ZLet-UPB1) (Ur. l. RS, št. 113/06, Skl. US: U-I-280/05-25 in 68/08 Odl. Us: U-I411/06-21). Razvoj Logističnega centra Phoenix je v okviru Državnega prostorskega načrta Letališče Cerklje ob Krki predviden na površinah obstoječega območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih kot infrastrukture vojaškega letališča. Skladno s 13. členom Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Ur. l. RS, št. 73/08) mora zato Ministrstvo za gospodarstvo zagotoviti ureditev nadomestnega območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih v okviru prostorskih ureditev predmetnega državnega prostorskega načrta. Prostorske ureditve iz 13. člena predmetne uredbe se izvedejo pred pričetkom izvedbe prostorskih ureditev na območju za potrebe razvoja Logističnega centra Phoenix na obstoječem nadomestnem območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih. Kolikor Ministrstvo za gospodarstvo ne pridobi zasebnega investitorja za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje in razvoj Logističnega centra Phoenix se prostorskih ureditev na obstoječem območju za odmetavanje tovora v nujnih postopkih ne izvede in posledično tudi ne prostorskih ureditev iz 13. člena predmetne uredbe, za nadomestno območje. Ministrstvo za gospodarstvo bo torej na podlagi tega javnega razpisa izbralo najugodnejšega ponudnika za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje in razvoj Logističnega centra Phoenix, kateremu bo posredovalo odločitev o izbiri. Pogodba o podelitvi stavbne pravice novoustanovljeni družbi najugodnejšega ponudnika pa bo s strani Ministrstva za gospodarstvo podpisana pod pogojem predhodne pridobitve uporabnega dovoljenja po predpisih s področja graditve objektov za območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih, ki jo mora zagotoviti Ministrstvo za gospodarstvo. Stroške izvedbe ureditve nadomestnega območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih v celoti krije Ministrstvo za gospodarstvo in niso predmet financiranja zasebnega investitorja, izbranega na podlagi tega javnega razpisa. 4.2 Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 EUR in z veljavnostjo do 31. 12. 2009. 4.3 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. V primeru skupne ponudbe ponudniki izberejo zastopnika skupine ponudnikov, ki je odgovoren za koordinacijo med naročnikom in ponudniki in zastopa ponudnike pred naročnikom ter podpiše oziroma parafira ponudbo. Naročnik bo od izbranega ponudnika (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov) pred podpisom pogodbe o podelitvi stavbne pravice z novoustanovljeno družbo zahteval, da izbrani ponudnik ali skupina ponudnikov ustanovi družbo, ki bo podpisala pogodbo o podelitvi stavbne pravice. Po podpisu pogodbe o stavbni pravici bo novoustanovljena družba imetnik vseh pravic in obveznosti. Pogodba o podelitvi stavbne pravice bo s strani Ministrstva za gospodarstvo podpisana pod pogojem predhodne ureditve nadomestnega območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih, v skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Ur. l. RS, št. 73/08), v okviru katerega je prostorsko opredeljen predmet tega javnega razpisa. Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika pa bo vsebovala tudi določila in pogoje za podpis pogodbe o podelitvi stavbne pravice s strani Ministrstva za gospodarstvo pod pogojem predhodne ureditve nadomestnega območja za odmetavanje tovora v nujnih postopkih. 5. Pogoji za sodelovanje Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku izbire najugodnejšega ponudnika: 5.1 Splošni pogoji Ponudnik mora izpolnjevati pogoje: * o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo; * o zagotovitvi izpolnjevanja pogojev Uredbe 1083/2006/ES, vezane na sofinanciranje projekta s sredstvi Kohezijske politike 2007-2013; * o zagotovitvi prostorov za oddajo v najem; * o zagotovitvi novih površin opremljenih komunalnih zemljišč; * o zagotovitvi novih delovnih mest. 5.2 Projektni pogoji Ponudnik mora izpolnjevati pogoje: * o graditvi infrastrukture in objektov v okviru projekta, in sicer da bo do 31. 8. 2015: – komunalno opremil zemljišča, za katera mu bo Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarstvo podelila stavbno pravico za izvajanje logistične in spremljajočih dejavnosti in omogočil priključitev objektov civilnega dela letališča za potniški in tovorni promet, načrtovanih v okviru območja in prostorskih izvedbenih pogojev državnega prostorskega načrta; – na komunalno opremljenem zemljišču zgradil potrebne objekte za logistično dejavnost v okviru območja in prostorskih izvedbenih pogojev državnega prostorskega načrta; – zagotovil obnovljive vire in varčno rabo energije v okviru logističnega centra skladno z opisom tehničnih rešitev, podanih v svoji ponudbi; – zgradil komunalno infrastrukturo v naseljih v vplivnem območju letališča Cerklje ob Krki v občinah Brežice in Krško, ki jo kot stroške kompenzacije vplivov na okolje podrobno opredeljujejo Projektna naloga in Protokol med Ministrstvom za gospodarstvo in Občino Brežice ter Protokol med Ministrstvom za gospodarstvo in Občino Krško, v okviru poglavja Tehnične specifikacije; – za graditev infrastrukture in objektov v okviru projekta zagotovil – lastna sredstva financiranja za razliko med deležem javnih sredstev sofinanciranja in vrednostjo investicije ali – lastna sredstva financiranja za celotno investicijo. * o upravljanju dejavnosti v okviru projekta, in sicer da bo do 31. 8. 2015: – zagotovil upravljanje in trženje logističnih dejavnosti v okviru logističnega centra; – zagotovil upravljanje komunalne infrastrukture v okviru logističnega centra; – zagotovil informacijski sistem upravljanja projekta v vseh fazah graditve ter uporabe in obratovanja v obdobju trajanja stavbne pravice, opredeljen v okviru Projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v poglavju Tehnične specifikacije, z namenom omogočiti podeljevalcu stavbne pravice preglednost razvoja in obratovanja gospodarskega središča skladno s pogodbo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v poglavju 2; – s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika sodeloval pri pripravi in sprejemanju Državnega prostorskega načrta za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju, skladno z dokumentom razvojne strategije, na podlagi katere bo omogočen nadaljnji razvoj gospodarske infrastrukture in centra visoko kakovostnih logističnih storitev, skladno s potrebami gospodarstva; * o razvoju dejavnosti v okviru projekta, in sicer, da bo: – izdelal dokument razvojne strategije ponudnika, ki vključuje najmanj sledeče osnovne vsebine: – razvojne in gospodarske vidike; – programsko razvojne vsebine na območju gospodarskega središča Phoenix; – glavni terminski načrt (»master plan«) dinamike graditve infrastrukture in objektov v okviru projekta in okvirno določa skladno s prognozami razvoja dejavnosti ponudnika in upoštevanjem dolgoročnih ciljev Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023: – nadaljnji razvoj logističnih in spremljajočih dejavnosti projekta gospodarskega središča Phoenix v okviru že veljavnega državnega prostorskega načrta za Letališče Cerklje ob Krki in državnega prostorskega načrta za gospodarsko središče Phoenix v pripravi za to območje. – podpisal Pismo o nameri o poslovnem sodelovanju s pravno osebo, ki bo v vlogi koordinatorja interdisciplinarno povezovala znanja s področja logistike, energetike, turizma in spremljajočih dejavnosti z umeščanjem infrastrukture in objektov v prostor in okolje v statistični regiji Posavje in ima povezave z institucijami znanja in strokovnimi institucijami za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov za potrebe razvoja omenjenih dejavnosti. 5.3 Poslovna in finančna sposobnost Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku izbire najugodnejšega ponudnika: * da je bonitetna ocena ponudnika v letih 2006 in 2007 najmanj v bonitetnem razredu »1« (bon-1); * da je ponudnikovo poslovanje po slovenskih računovodskih standardih, dodana vrednost na substanci na zaposlenca, najmanj 60.000,00 EUR v letih 2006 in 2007; * da je imel ponudnik v zadnjih 6 mesecih vse obveznosti poravnane (t.j. v zadnjih 6 mesecih mora pravna oseba imeti neporavnane obveznosti 0 dni); * da znašajo ponudnikovi prihodki v letih 2006 in 2007 najmanj 100.000.000,00 EUR; * da znašajo ponudnikova sredstva poslovanja v letih 2006 in 2007 najmanj 300.000.000,00 EUR; * da znaša ponudnikov kapital v letih 2006 in 2007 najmanj 280.000.000,00 EUR. 5.4 Tehnična sposobnost Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku izbire najugodnejšega ponudnika: Ponudnik mora predložiti seznam: * sledečih projektov na področju trženja in razvoja logistične dejavnosti: – da je opravil najmanj 2,0 milijona t/leto pretovora blaga, in sicer vsako leto v obdobju zadnjih 3 let do datuma objave tega javnega razpisa; – da je njegova letna rast dejavnosti pretovora blaga najmanj 5%/leto, in sicer vsako leto v obdobju zadnjih 3 let do datuma objave tega javnega razpisa; – da namenja najmanj 20%/leto svojih letnih prihodkov za investicije v logistično dejavnost, in sicer vsako leto v obdobju zadnjih 3 let do datuma objave tega javnega razpisa. * sledečih izvedenih projektov (gradnje), da je: – izvedel gradnjo najmanj 5 projektov prometne infrastrukture (državna prometna infrastruktura) v vrednosti posameznega projekta najmanj 3,0 milijone EUR, za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave tega javnega razpisa; – izvedel gradnjo najmanj 3 projekte komunalne infrastrukture v vrednosti posameznega projekta najmanj 2,0 milijona EUR, za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave tega javnega razpisa; – izvedel gradnjo najmanj 3 projekte energetske infrastrukture v vrednosti posameznega projekta najmanj 1,0 milijon EUR, za katero je bilo izdano uporabno dovoljenje v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave tega javnega razpisa; – izvedel gradnjo najmanj 3 projekte gradnje industrijskih objektov v vrednosti posameznega projekta najmanj 3,0 milijone EUR, za katere je bilo izdano uporabno dovoljenje v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave tega javnega razpisa; – izvedel gradnjo najmanj 2 projektov gradnje za potrebe družbene dejavnosti v vrednosti posameznega projekta najmanj 3,0 milijone EUR, za katere je bilo izdano uporabno dovoljenje v obdobju zadnjih 5 let do datuma objave tega javnega razpisa. * sledečih izdelanih projektov na področju energetike (projektiranje), da je: – izdelal tehnološki projekt za najmanj 1 energetski objekt moči nad 10 MW na osnovi plinske tehnologije v vrednosti najmanj 5,0 milijonov EUR v obdobju zadnjih 10 let do datuma objave tega javnega razpisa; – izdelal projekt za gradbena dela za najmanj 1 energetski objekt na osnovi plinske tehnologije v vrednosti najmanj 0,3 milijona EUR v obdobju zadnjih 10 let do datuma objave tega javnega razpisa. 6. Merila za oddajo Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi spodaj navedenih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Razpisna dokumentacija, razen prilog, je na voljo brezplačno na spletnem portalu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9. Priloge k razpisni dokumentaciji iz poglavja 3 – Tehnične specifikacije, podpoglavja 3.2. so na voljo na zgoščenki pri kontaktni osebi Boštjanu Lovki na naslovu: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana. 8. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe mora najkasneje deset dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb zastaviti vprašanja na elektronski naslov kontaktne osebe: bostjan.lovka@japti.si. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na spletnem portalu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9 najpozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. 9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana, do 6. 10. 2008 do 15.30. Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – za javni razpis: Logistični center Phoenix«, – naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana, – naslov ponudnika na ovojnici. 10. Odpiranje ponudb bo dne 7. 10. 2008 na naslovu: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti