Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 54451-9/2008 Ob-7196/08 , Stran 2996
Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura. 1. Naziv in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja in množičnosti na področju športne rekreacije, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte, kot to določa Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013. Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove športno-rekreacijske turistične infrastrukture s poudarkom na doseganju čim večje razpršenosti sredstev za sofinanciranje investicij. Sofinancirala se bo izgradnja objektov državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma, športne rekreacije, vrhunskega športa in športno turističnih prireditev. Objekti morajo biti primerni za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa ter športa invalidov pa tudi za organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev. Z izgradnjo športno-rekreacijske turistične infrastrukture pričakujemo povečanje atraktivnosti in prepoznavnosti turističnih destinacij, dodatno ponudbo novih turističnih programov in storitev, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen razvoj upravljanja športa in športne infrastrukture, hotelirstva, gostinstva, trgovine, pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju razvoja podeželja, npr. z olajšanim razvojem kmečkega turizma. Investicija mora predstavljati pomembno infrastrukturo, ki bo: – neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični destinaciji; – neposredno vplivala na atraktivnost, poznavanje in celostni razvoj območja in povečanje porabe v turistični destinaciji; – s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije; – vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in druge pojavne oblike športa ter omogočala organizacijo športnih in drugih prireditev. 3. Pogoji za kandidiranje: 3.1. Prijavitelj Na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03, 119/04, 6/07); 3.2. Finančni pogoji za kandidiranje: 3.2.1. Vrednost projekta brez DDV mora presegati 1,5 mio EUR in ne sme biti večja od 9 mio EUR; 3.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa ostala sredstva, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek. 3.3. Ostali pogoji Predlagani projekti se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: 3.3.1. Skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo; 3.3.2. Predvideni začetek gradnje najkasneje 1. 7. 2009, zaključek sofinanciranja projekta pa 2011, stroški, ki nastanejo kasneje, se upoštevajo kot neupravičeni stroški. Zaključek nastanka upravičenih stroškov je 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja, in hkrati najkasneje 15. 9. 2011; 3.3.3. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da bodo pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja za začetek izvedbe del; 3.3.4. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa; 3.3.5. Ustvarjanje prihodkov na projektu mora biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 55. člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajočih obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects; 3.3.6. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se izvedba del še ni pričela izvajati (javno naročilo za izvedbo del se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, terena oziroma objektov, ki so predmet predlagane investicije (lahko na CD); 3.3.7. Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani omilitveni ukrepi OP RR: učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje; 3.3.8. Prijavitelj se zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu; 3.3.9. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu; 3.3.10. Sofinanciranje infrastrukture ne sme biti predmet državnih pomoči; 3.3.11. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo pri upravljanju in uporabi sofinancirane infrastrukture zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo. Vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku pa se zavržejo. 4. Merila za izbor vlog Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo projekti, ki bodo dosegli največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk pri sklopih meril I, II, IV in VI – 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril vloga ne doseže 50% možnih točk, ne bo vključena v nadaljnje ocenjevanje. Na podlagi izvedenega ocenjevanja vlog se bo pripravila prioritetna lista prijav. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevala: 1. stopnja pripravljenosti projekta (že pridobljena projektna dokumentacija in upravna dovoljenja za poseg v prostor). Če je tudi v tem primeru doseženo enako število točk, se bo upošteval; 2. regionalni kriterij (prednost manj razvite regije). Če je tudi v tem primeru doseženo enako število točk, se bo upoštevala; 3. višina doseženih točk pri kvaliteti projekta. Če je tudi v tem primeru doseženo enako število točk, se bo upoštevala; 4. višina doseženih točk pri prispevku zasebnega sektorja pri izvajanju projektov ob upoštevanju načela nujnosti. V skrajnem primeru pa se bo kot dokončno merilo izbora projektov z enakim številom točk upošteval datum prispelih vlog na razpis, pri čemer bodo v prednosti vloge, ki bodo na razpis prispele prej. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Podrobna razčlenitev meril se nahaja v razpisni dokumentaciji. 5. Višina sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska skupnost in sicer iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura. Okvirna višina razpisanih sredstev je 20.000.000 EUR in sicer po sledeči dinamiki: – za leto 2009 je namenjenih 1.767.000,00 EUR. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 85,00% oziroma 1.501.950,00 EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU in 15,00% oziroma 265.050,00 EUR s PP 6951 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska udeležba; – za leto 2010 je namenjenih 9.000.000,00 EUR. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 85,00% oziroma 7.650.000,00 EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU in 15,00% oziroma 1.350.000,00 EUR s PP 6951 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska udeležba; – za leto 2011 je namenjenih 9.233.000,00 EUR. Po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP): 85,00% oziroma 7.848.050,00 EUR s PP 6938 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU in 15,00% oziroma 1.384.950,00 EUR s PP 6951 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska udeležba. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi izstavljene mesečne situacije oziroma računa za opravljena dela in opravljeni kontroli s strani ministrstva, skladno s terminskim planom v pogodbi o sofinanciranju. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške posameznega projekta na podlagi zahtevka za plačilo, dostavljenega najkasneje do 15. 9. posameznega proračunskega leta. Zahtevki, izdani po tem datumu, zapadejo v izplačilo v naslednjem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti dostavljen najkasneje 15. 9. 2011. 7. Delež sofinanciranja Delež sofinanciranja je 100% upravičenih izdatkov, vendar največ do nominalnih zneskov, ki so v spodnjih alineah določeni glede na vrednosti projektov. Pri tem je za določanje upravičenih izdatkov potrebno upoštevati določila 55. člena Uredbe 1083/2006 o metodi primanjkljaja v financiranju, kot podlage za izračun EU donacije za projekte, ki ustvarjajo prihodek ter finančni izračun, ki ga je prijavitelj dolžan pripraviti skladno s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi ter dokumentom Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. – za projekte vrednosti do 4 mio EUR (brez DDV) največ do 1.5 mio EUR, pri čemer se upoštevajo naslednje vrednosti projekta in največji deleži sofinanciranja; – projekti v vrednosti od 1.5 do 2.3 mio EUR (brez DDV) lahko prejmejo največ 750.000 EUR, – projekti v vrednosti nad 2.3 do 3.1 mio EUR (brez DDV) lahko prejmejo največ 1 mio EUR, – projekti v vrednosti nad 3.1 mio EUR do 4 mio EUR (brez DDV) lahko prejmejo največ 1.5 mio EUR, – za projekte vrednosti nad 4 do 6,5 mio EUR (brez DDV) največ do 2 mio EUR; – za projekte vrednosti nad 6,5 mio EUR do 9 mio EUR (brez DDV) največ do 2,5 mio EUR. 8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Izbrani projekti se bodo sofinancirali iz proračunskih postavk 6938 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – EU – 85,00%. 6951 – Športna infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska udeležba – 15,00%. 9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe je v razmerju 85:15. Skupni delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe je določen v skladu s 55. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU, št. 210/06) ter v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi in dokumenta Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Za izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer ta metoda določa, da upravičeni stroški ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi investicij (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi). 10. Vsebina vloge Popolna vloga mora vsebovati: 10.1. Prijavni obrazec (izpolnjen preko aplikacije MJR, ter podpisan in ožigosan) 10.2. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki o projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan in ožigosan dokument ter na CD): 10.2.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 10.2.2. Podatki o projektu 10.2.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta 10.2.4. Finančni načrt projekta po stroških 10.2.5. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem 10.2.6. Stopnja pripravljenosti projekta 10.2.7. Časovni načrt izvajanja projekta 10.2.8. Organizacija izvajanja projekta 10.2.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. 10.3. Obvezne priloge: 10.3.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu oziroma dokazilo o pravici za graditev; 10.3.2. Zadnji potrjen investicijski dokument (najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), 55. členom Uredbe 1083/2006 ter Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi 08/2006 in ne sme biti starejši kot eno leto; 10.3.3. Projektno dokumentacijo, in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis; 10.3.4. Fotokopija lokacijske informacije, oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor. 10.3.5. Dokazila o ostalih virih financiranja 10.3.6. Strategija razvoja turistične destinacije – izvleček iz regionalnega razvojnega programa; 10.3.7. Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) na kateri se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri dni pred oddajo vloge na razpis. 11. Način prijave in razpisni rok Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si. Dokumentacija v prijavi naj bo zložena po vrstnem redu iz točke 10. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 10. 2008 (skupaj 35 dni) do 12. ure v vložišče ministrstva, ne glede na način dostave v zaprti ovojnici, na kateri mora biti prilepljen obrazec 9. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in se vrnejo prijavitelju. 12. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog se bo pričelo 14. 10. 2008 in ne bo javno. Komisija za javni razpis bo v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. 13. Obveščanje o izboru Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavržejo. Prijavitelji vlog lahko na ministrstvo vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu http://www.mss.gov.si/. Zainteresirani prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo brezplačno dvignejo tudi na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat za šport, II. nadstropje, Masarykova 16, Ljubljana, soba 224, vsak delavnik med 9. in 12. uro, pri Janezu Pogačarju. 15. Dodatne informacije: dodatne informacije bodo prijavitelji lahko prejeli na informativnem dnevu dne 15. 9. 2008 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16 in so na voljo tudi po e-pošti na naslovu: esrr-sti.mss@gov.si. Kontaktna oseba je Janez Pogačar, tel. 01/400-54-51. 16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja Med naloge in odgovornosti upravičenca pri informiranju in obveščanju javnosti sodijo med drugim zahteve, kot so: – objave na spletnih straneh upravičenca; – označevanje različnih pisnih in drugih gradiv, ki nastanejo med izvajanjem projekta; – označevanje z oglasnimi deskami in razlagalnimi tablami, itd. Vse zahteve se upoštevajo skladno z Navodili Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 17. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje ni predvideno. 18. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje objekta športno-rekreacijske infrastrukture od začetka izvedbe del na gradbišču do pridobitve uporabnega dovoljenja, vključno s pripravljalnimi deli in pripravo zakonsko predpisane dokumentacije in storitev za investicijski projekt. Upravičene aktivnosti: – prenova, obnova, modernizacija in izgradnja objektov in opreme za šport in prosti čas. Upravičeni stroški: – stroški priprave predinvesticijske dokumentacije; – stroški svetovalnega inženiringa za gradnje in pripravo gradenj; – stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu); – stroški revizije projektne dokumentacije; – stroški izvedeniških mnenj; – stroški pripravljanja javnih razpisov in javnih arhitekturnih natečajev; – stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del; – stroški zunanjega urejanja objektov; – stroški nadzora nad gradnjo objektov; – stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta; – stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje objekta; – stroški nakupa in montaže tehnološke opreme; – stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema); – stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta (interier, pohištvo, inventar); – stroški nakupa in montaže opreme objekta z vizualnimi komunikacijami; – stroški nakupa in montaže opreme za varovanje objekta; – stroški nakupa in montaže opreme objekta z IKT. Neupravičeni stroški so: – davek na dodano vrednost, – stroški najemanja kreditov in – prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. Začetek nastanka upravičenih izdatkov: – za investicijsko in projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve je od 1. 1. 2007, – za izgradnjo in opremo od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje. Zaključek nastanka upravičenih izdatkov je 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja in hkrati najkasneje do 15. 9. 2011. Stroški se dokazujejo skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013. 19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo do 31. 12. 2020. Zelo pomembno je, da ima upravičenec dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora: – vse originalne račune, – vsa dokazila o plačilu, – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta. 20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Prijavitelj mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. V primeru nadzora na kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES Prijavitelj mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta, ne pride do bistvenih sprememb projekta oziroma operacije, in sicer: – ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in – je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja dejavnosti. 22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, prijavitelj pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 23. Javnost podatkov Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni. Sprejem financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financirane operacije in bo objavljen na spletnih straneh ministrstva v treh dneh od dneva dokončnosti odločitve o dodelitvi sredstev. Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev za športno infrastrukturo ali sredstev Evropske unije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti