Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 54451-3/2008 Ob-7194/08 , Stran 2991
Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma agenta, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana. 2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij na področju javne mladinske turistične infrastrukture – mladinski centri, ki bodo poleg kapacitet za izvajanje mladinskih programov zagotavljale tudi nastanitvene kapacitete, s čimer bodo mladim ponujene možnosti za izvajanje večdnevnih oziroma dolgoročnih mladinskih programov. Mladinski centri imajo izreden pomen za neformalno in priložnostno učenje ter socialno kohezijo mladih v lokalnem in regionalnem okolju, predvsem neorganizirane mladine, ob tem da ni zadostno razvita infrastruktura za uveljavljanje primernejšega vrednotenja naravne, kulturne in družbene danosti v širšem, mednarodnem prostoru. Cilji omenjenega razpisa so zlasti: – Razvoj javne mladinske turistične infrastrukture in turizmu komplementarne dejavnosti, ki se bo odražala v pridobitvi novih prenočitvenih kapacitet; – Zagotavljanje zmogljivosti za pospeševanje mobilnosti mladih; – Zagotavljanje ustrezne velikosti in opremljenosti prostorov za več funkcionalne namene; – Zagotavljanje prostorskih pogojev za večjo ponudbo neformalnih učenj; – Povečanje infrastrukturnih možnosti za izvajanje programov medkulturnih praks; – Zagotavljanje večje prepoznavnosti turistične destinacije; – Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za povečanje števila zaposlenih različnih profilov s področja mladinskega dela, kulture, ustvarjalnosti, športa, sociale v mladinskih centrih. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1. Splošni pogoji za kandidiranje: – Na javnem razpisu lahko kandidirajo: Javni zavodi, ki izvajajo dejavnost mladinskega centra na podlagi pridobljenega statusa s strani Urada RS za mladino (Dokazilo: Izpisek iz evidence mladinskih organizacij s statusom na Uradu RS za mladino v letu 2008 – pridobi ministrstvo); – Isti projekt ni že sofinanciran iz drugih sredstev EU. 3.2. Finančni pogoji za kandidiranje: – Vrednost investicijskega projekta brez DDV mora presegati 250.000,00 EUR. – Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena finančna sredstva za pokritje investicije, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek. 3.3. Ostali pogoji za kandidiranje Predlagani investicijski projekti se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje: – Skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo; – Projekt mora biti tehnično prevzet najkasneje v roku 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju; – Prijavitelj mora predložiti izjavo, da bodo pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja za začetek izvedbe del; – Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa; – Prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa. Kadar prijavitelj načrtuje pridobitev premostitvenih sredstev od banke, mora predložiti izjavo banke, da ima ustrezno boniteto in ustrezen investicijski načrt, na osnovi katerih mu bo banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila premostitvena sredstva; – Ustvarjanje prihodkov na projektu mora biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 55. člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajočih obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št. 4 Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi; – Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se izvedba del še ni pričela izvajati (javno naročilo za izvedbo del se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Prijavitelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, teren oziroma objektov, ki so predmet predlagane investicije (lahko na CD); – Prijavitelj se zavezuje, da so v projektu upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi OP RR: učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje; – Prijavitelj se zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku projekta ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali lastništva objekta, ki bi vplivale na cilje tega razpisa oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu; – Prijavitelj mora zagotavljati, da bo imela do sofinancirane infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in da bo infrastruktura uporabljena v javnem interesu; – Prijavitelj mora zagotoviti pridobitev vsaj 20 novih ležišč in ustrezno opremljenih spremljajočih funkcionalnih prostorov za izvajanje večdnevnih mladinskih programov. Kakovost novih ležišč mora dosegati raven mednarodnih standardov s področja mladinskega turizma (dokazilo: dokument, kjer so razvidni pogoji in standardi mednarodne mreže mladinskih hotelov, ki je prisotna v vsaj 14 državah EU in na katere se sklicuje prijaviteljev projekt). Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z nameni razpisa, pa se zavržejo. 4. Merila za izbor vlog Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število točk je 100. Izbrani bodo projekti, ki bodo dosegli največ točk. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 50 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk pri vsakem sklopu meril najmanj 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril, sicer ne bo vključen v nadaljnji izbor. Na podlagi izvedenega ocenjevanja projektov, se bo pripravila prioritetna lista prijav. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo najprej upoštevala stopnja pripravljenosti projekta – če bo ocena enaka, se bo nadalje upošteval regionalni kriterij (prednost manj razvite regije). Kolikor bodo projekti iz istih regij se bo v nadaljevanju upoštevalo število doseženih točk v merilu: Kakovost programov ter nato še datum prispelih vlog na razpis, pri čemer bodo v prednosti vloge, ki bodo na razpis prispele prej. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da po odobritvi sofinanciranja vsem pozitivno ocenjenim projektom v okviru določenega odpiranja ostane na razpolago za naslednje odpiranja manj kot 250.000,00 EUR, se razpis zapre. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavljenega projekta. 5. Višina sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.588.231,00 EUR, od tega je: – 5.599.996,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR: – 988.235,00 EUR slovenska udeležba – ESRR – za proračunsko leto 2008 je namenjenih 584.206,00 EUR, od tega: – 496.575,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba (85%) in – 87.631,00 EUR s PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2009 je namenjenih 1.082.353,00 EUR, od tega: – 920.000,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba (85%) in – 162.353,00 EUR s PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2010 je namenjenih 4.317.646,00 EUR od tega: – 3.669.999,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba (85%) – 647.647,00 EUR s PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15%), – za proračunsko leto 2011 je namenjenih 604.026,00 EUR, od tega: – 513.422,00 EUR s PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – EU udeležba (85%) – 90.604,00 EUR s PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15%), – Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 31. 12. 2011. Sredstva bremenijo proračunski postavki: 6939 – Mladinski centri ESRR – 07-13 – EU udeležba (85%) 6963 – Mladinski centri ESRR – 07-13 – slovenska udeležba (15%). 6. Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Sredstva bodo prejemniku izplačana na osnovi izstavljene mesečne situacije oziroma računa za opravljena dela in opravljeni kontroli s strani ministrstva, skladno s terminskim planom v pogodbi o sofinanciranju. Posamezna investicija sofinancirana iz naslova tega razpisa mora biti zaključena najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 15. 9. 2011. 7. Delež sofinanciranja Delež sofinanciranja je lahko 80% upravičenih izdatkov, vendar največ do višine 800.000,00 EUR. Pri tem je za določanje upravičenih izdatkov potrebno upoštevati določila 55. člena Uredbe 1083/2006 o metodi primanjkljaja v financiranju, kot podlage za izračun EU donacije za projekte, ki ustvarjajo prihodek ter finančni izračun, ki ga je prijavitelj dolžan pripraviti skladno s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi. Takšen finančni izračun predstavlja obvezno prilogo vloge oziroma prijave na javni razpis. Preostali del sredstev je dolžan zagotoviti predlagatelj, ki mora ministrstvu ob prijavi predložiti izdelano finančno konstrukcijo z opredeljenimi vsemi viri financiranja ter ustreznimi dokazili za vsak vir financiranja. 8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike. Izbrani projekti se bodo sofinancirali iz proračunskih postavk: Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko – PP 6939 – Mladinski centri – ESRR – 07-13: 85% Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike – PP 6963 – Mladinski centri – ESRR – 07-13: 15%. 9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Skupni delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe je določen v skladu s 55. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU, št. 210/06) ter v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske Komisije »Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008. Za izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer ta metoda določa, da upravičeni stroški ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi investicij (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi). 10. Vsebina vloge Popolna vloga mora vsebovati: 1.1. Prijavni obrazec (izpolnjen preko aplikacije MJR, ter podpisan in ožigosan) 1.2. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki o projektu, ki vsebuje sledeče dele (odda se natisnjen, podpisan in ožigosan dokument ter na CD): 1.2.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 1.2.2. Podatki o projektu 1.2.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje projekta 1.2.4. Finančni načrt projekta po stroških 1.2.5. Utemeljitev projekta z vidika prispevka razvojnim ciljem 1.2.6. Stopnja pripravljenosti projekta 1.2.7. Časovni načrt izvajanja projekta 1.2.8. Organizacija izvajanja projekta 1.2.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi in s dokumentom Evropske Komisije »Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008 1.2.10. Naslovnica – ne odpiraj vloga za razpis 1.3. Obvezne priloge: 1.3.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu oziroma dokazilo o pravici za graditev; 1.3.2. Zadnji potrjen investicijski dokument (najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta), izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06); 1.3.3. Finančni izračun investicije, ki ne sme biti starejši kot eno leto in je narejen v skladu s 55. členom Uredbe 1083/2006 ter Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi ter s dokumentom Evropske Komisije »Guide to cost – benefit analysis of investment projects« z dne 16. 6. 2008. 1.3.4. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis; 1.3.5. Fotokopija lokacijske informacije, oziroma do prijave pridobljena druga upravna dovoljenja za poseg v prostor. 1.3.6. Dokazila o ostalih virih financiranja 1.3.7. Izvleček iz regionalnega razvojnega programa; 1.3.8. Slika sedanjega stanja lokacije (15 × 20 cm) na kateri se bo izvajala investicija z obveznim digitalnim datumom, ki je lahko največ tri dni pred oddajo vloge na razpis. 11. Način prijave in razpisni rok Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani http://www.ursm.gov.si. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, najkasneje dva delovna dneva pred datumom odpiranja prispelih vlog, ne glede na način dostave v zaprti ovojnici na kateri mora biti prilepljen obrazec 10 (MŠŠ ESRR-JR) Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo neustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in se vrnejo prijavitelju. 12. Datum odpiranja vlog Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo dne 22. 10. 2008, naslednja odpiranja pa bodo: – v sredo, 11. februarja 2009, – v sredo, 10. junija 2009, – v sredo, 11. novembra 2009, – v sredo, 10. marca 2010 na lokaciji Urada RS za mladino, Štefanova 1, Ljubljana in ne bo javno. Komisija za javni razpis bo v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. 13. Obveščanje o izboru Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, Urada RS za mladino na naslovu: www.ursm.gov.si. 14. Pritožba Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko v roku osmih dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji (oz. upravičenci). Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. Naslovi jo na Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za mladino, Štefanova 1, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis za sofinanciranje investicij v Mladinsko turistično infrastrukturo – Mladinski centri«. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu http://www.ursm.gov.si in na Ministrstvu za šolstvo in šport, Urada RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, pri Alešu Ojsteršku, vsak delovnik od 9. ure do 15. ure. 16. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem razpisu bodo prijavitelji pridobili na informativnem dnevu dne 11. 9. 2008, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16, ob 10. uri. Prav tako so informacije na voljo tudi po e-pošti na naslovu: ales.ojstersek@gov.si. 17. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodilo o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, z dne 26. 11. 2007. 18. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 19. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje in dograditve nastanitvenih zmogljivosti k mladinskemu centru, prenova, obnova, prilagoditev obstoječega objekta ter njegovo opremljanje za namen izvajanja mladinskih in nastanitvenih dejavnosti, od začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo. Upravičene aktivnosti: – prenova, obnova, modernizacija in izgradnja objektov ter nakup opreme. Upravičeni stroški: Investicije: 1. stroški priprave predinvesticijske dokumentacije; 2. stroški svetovalnega inženiringa za gradnje in pripravo gradenj; 3. stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu; 4. stroški revizije projektne dokumentacije; 5. stroški izvedeniških mnenj; 6. stroški pripravljanja javnih razpisov in javnih arhitekturnih natečajev; 7. stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del; 8. stroški zunanjega urejanja objektov; 9. stroški nadzora nad gradnjo objektov; 10. stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta; 11. stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje objekta. Nakup opreme: 1. stroški nakupa in montaže tehnološke opreme; 2. stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema); 3. stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta interier, pohištvo, inventar); 4. stroški nakupa in montaže opreme objekta z vizualnimi komunikacijami; 5. stroški nakupa in montaže opreme za varovanje objekta; 6. stroški nakupa in montaže opreme objekta z IKT. Informiranje in obveščanje: 1. stroški priprave promocijskega materiala, stroški oblikovanja, stroški priprave na tisk, stroški tiska in dostave ipd.; 2. stroški oglasov, objav, naznanil, stroški priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.; 3. stroški izvedbe novinarskih konferenc, stroški nastopov na sejmih in razstavah. Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. Začetek nastanka upravičenih izdatkov: – za investicijsko in projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve je od 1. 1. 2007. Prijavitelj lahko pred izdajo sklepa o potrditvi operacije prične z aktivnostmi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije, raznimi tehniškimi storitvami ter pripravljalnimi deli, ki so nujni za začetek investicijskih del, medtem ko z izgradnjo objekta ne sme pričeti do podpisa pogodbe o sofinanciranju. – za izgradnjo in opremo od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje. Zaključek nastanka upravičenih izdatkov je vključno do tehničnega prevzema objekta oziroma najkasneje 36 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 15. 9. 2011. Stroški se dokazujejo s predložitvijo dokazil, kot je navedeno v Navodilu organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 20. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo do 31. 12. 2020. Zelo pomembno je, da ima upravičenec dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujejo upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora: – vse originalne račune, – vsa dokazila o plačilu, – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Enako je potrebno spremljati tudi morebitne prihodke projekta. 21. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec mora nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. V primeru nadzora na kraju samem bo prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo prijavitelju predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar je prijavitelj, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 22. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES Prijavitelj mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta, ne pride do bistvenih sprememb projekta oziroma operacije, in sicer: – ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in – je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja dejavnosti. 23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj prejel sredstva za stroške projekta, tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, se pogodba o sofinanciranju razdre, prijavitelj pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 24. Javnost podatkov Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni. Sprejem financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financirane operacije in bo objavljen na spletnih straneh ministrstva v treh dneh od dneva dokončnosti odločitve o dodelitvi sredstev. Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev za mladinsko turistično infrastrukturo ali sredstev Evropske unije. 25. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 26. Trajnostni razvoj: skladno s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES se cilji skladov uresničujejo v okviru trajnostnega razvoja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti