Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2008 z dne 5. 9. 2008

Kazalo

Št. 4300-72/2008-01 Ob-7147/08 , Stran 2991
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je imenovanje dobrodelnih organizacij, ki bodo v okviru ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog Skupnosti v korist najbolj ogroženih oseb razdeljevale hrano najbolj ogroženim osebam v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2010. II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo status humanitarne organizacije, – da imajo vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane na lokalni ravni, – da imajo ustrezne prostore in prostovoljce za razdeljevanje paketov, blaga in obrokov ter transport, – da imajo izdelane postopke za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti prejemnikov in – da vodijo računovodske evidence. III. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe: 1. prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 2. podpisano izjavo ponudnika o ustreznosti. IV. Obvezna oblika in vsebina prijave Popolna vloga mora vsebovati: 1. prijavni obrazec, 2. obrazec IP. V. Rok in način prijave na javni natečaj Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni natečaj predložiti Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve osebno ali priporočeno po pošti do 22. 9. 2008. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 12. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, IV. nadstropje, soba 22, ali če je zadnji dan roka oddana po pošti kot priporočena pošiljka. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako v levem zgornjem kotu na prednji strani kuverte, in sicer: »Prijava na javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij (EU ukrep pomoči v hrani) – Ne odpiraj – Vloga«. V primeru poziva k dopolnitvi vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga: Javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij (EU ukrep pomoči v hrani) – Ne odpiraj – dopolnitev vloge. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov ponudnika. Nepravilno označene kuverte bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Enako bodo neodprte vrnjene pisemske kuverte, prejete po roku za dostavo vlog. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Ponudba ali dopolnitev, ki je prispela na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve po preteku razpisnega roka, je prepozna. Prepozno prejete dopolnitve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne bo upoštevalo. Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne bodo popolne, ali če je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s sklepom zavrglo. VI. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev pogodbe: minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 15 dni po prejemu poročila izbral ponudnike, s katerimi bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sklenila pogodbo za obdobje 2009–2010. VII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v času uradnih ur, ki so ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh pristojne službe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9. in 10. uro od ponedeljka do petka v času do zaključka razpisnega roka pri Danici Ošlaj na tel. 01/369-77-85 in pri Mariji Sajovic na tel. 01/369-77-61. Razpisna dokumentacija zajema: – potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije, – prijavo na javni razpis, – obrazec IP.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti