Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 188/2008 Ob-6834/08 , Stran 2834
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, SI97214043, mat. št. 5884284000. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: 2.1. Stavbno zemljišče parc. št. 998 (park v izmeri 3.160 m2), 2.2. Stavbno zemljišče parc. št. 999 (dvorišče v izmeri 2.242 m2), 2.3. Stavbno zemljišče parc. št. 1000 (funkcionalni objekt v izmeri 95 m2), 2.4. Stavbno zemljišče parc. št. 1001 (igrišče v izmeri 1.332 m2, travnik v izmeri 104 m2, dvorišče v izmeri 65 m2), 2.5. Stavbno zemljišče parc. št. 1002 (dvorišče v izmeri 1.232 m2, dvorišče v izmeri 40 m2, stavba v izmeri 40 m2) in 2.6. Stavbno zemljišče parc. št. 1003/1 (park v izmeri 465 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 70 m2), vse k.o. Šoštanj, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 97, skupne površine 8.845 m2, v lasti Občine Šoštanj. Po potrdilu o namenski rabi so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča in ležijo na območju, kjer velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Šoštanj s Pohrastnikom – UPB (Uradni list Občine Šoštanj št. 12/07). Nepremičnine so proste vseh bremen. Izhodiščna cena za nepremičnine je 1.456.000, 00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. 3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 30% izhodiščne cene nepremičnin na enotni zakladniški račun (EZR) odprt pri Banki Slovenija: 01326-0100018560, sklic 20082008. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 3.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: a) samostojni podjetniki in fizične osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine, b) pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine, c) tuje pravne in fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene; – pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah v skladu z 5.7. točko; – priloge iz točke 3.3. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 3.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik), – izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od 1 meseca in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (pravne osebe), – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo v času 60 dni od oddaje ponudbe. 4. Pogoji prodaje 4.1. Nepremičnine se prodajajo kot celota tako, da je mogoče podati pisno ponudbo samo za vse nepremičnine naštete v 2. točki te objave. 4.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 4.3. Izbrani ponudnik bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati pripadajoči davek in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiško knjigo. 4.4. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šoštanj pravico zadržati vplačano varščino. Občina lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe. 4.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma od izstavitve računa je bistvena sestavina pogodbe. 4.6. Izbrani ponudnik je dolžan izvesti oziroma financirati vsa gradbena dela za prestavitev toplotne postaje, katera se nahaja na območju omenjenih parcel, v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem št.: 351-92/208-1211 z dne 18. 4. 2008. 4.7. Izbrani ponudnik je dolžan upoštevati projektne pogoje pri rekonstrukciji regionalne ceste št.: R2-425/1266 Šentvid – Šoštanj. 5. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 5.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 25. 8. 2008 do 10. ure. 5.2. Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin« v pisarni urada župana 2. nadstropje, soba št. 16 Občine Šoštanj, Trg Svobode 12, 3325 Šoštanj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. 5.3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 5.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5.5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe. 5.6. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna Komisija, ki jo imenuje župan. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 5.7. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnine ponudijo isto ceno, bo Komisija upoštevala dodatni kriterij, in sicer časovni pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah. Ponudniki morajo v svoji ponudbi navesti tudi rok v katerem bodo po podpisu pogodbe vložili pri pristojnem organu vso potrebno projektno in ostalo dokumentacijo, ki je zahtevana za pridobitev gradbenega dovoljenja. Interes prodajalca je, da se na predmetnih nepremičninah, ki sedaj predstavljajo neizkoriščeno in degradirano celoto, prične v čim krajšem času investicijski ciklus. V primeru izenačenih ponudb ponudnikov, lahko Komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 5.8. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. 5.9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. 6. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin-lokacije, dobijo interesenti na Občini Šoštanj, na tel. 03/898-43-20, kontaktna oseba: Sonja Novak – Višja svetovalka GOP. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti