Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 478-74/2007 Ob-6831/08 , Stran 2834
I. Predmet prodaje je: – parc. št. 3745/483 pašnik v izmeri 704 m2 in gozd v izmeri 617 m2, k.o. Sežana. Zemljišče se nahaja na območju Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana-zahod (Uradni list RS, št. 23/08) in predstavlja del stavbišča in funkcionalnega zemljišča namenjenega za gradnjo proizvodnih objektov (skladišča, dvorane). Izklicna cena za navedeno zemljišče znaša 35.000,00 €, brez upoštevanega 20% davka na dodano vrednost. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se proda za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki se ga zaveže plačati kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. Na severnem delu parcele poteka večja primarna podzemna kineta od bližnje plinske postaje v Sežani. V kineti so električni, vodovodni, telefonski in plinski vod za kar se bodoči kupec zavezuje Občini Sežana dovoliti vknjižbo služnostne pravice, postavitve, napeljave, rekonstrukcije, obratovanja, nadzora in vzdrževanja komunalnih vodov in služnostno pravico intervencijskega dostopa, kar se istočasno vknjiži kot prenos lastninske pravice na novega lastnika, in sicer v skladu s 63. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). 3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 4. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (3.500,00 €) na račun Občine Sežana št. 01311-0100005909 s pripisom št. 478-74/2007, ki je odprt pri Banki Slovenije do dneva oddaje ponudbe. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za sodelovanje pri nakupu predmetnih nepremičnin. S plačilom varščine ponudnik sprejme obveznost posredovati ponudbo. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je višja cena. 6. Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri notarju, zemljiškoknjižni prenos nepremičnine s taksami in morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo. 7. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Kupec lahko prevzame nepremičnino v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na spletni strani www.sezana.si. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Sežana« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 26. 8. 2008 do 11. ure. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 4. Kriterij pri izbiri kupca je ponujena cena. 5. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 26. 8. 2008 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb, morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 8. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 05/731-01-00 ali 05/731-01-11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti