Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Ob-6854/08 , Stran 2833
1. Predmet prodaje: stanovanje št. 13 v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Toneta Melive 8A, Slovenske Konjice, v izmeri 88,74 m2, vpisano v podvložku 1731/14, k.o. Slovenske Konjice. 2. Cena: na podlagi uradne cenitve z dne 17. 3. 2008 znaša: 87.000,00 EUR. 3. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. 4. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno. 5. Pisne ponudbe morajo vsebovati: podatki o ponudniku: naziv kupca in njegov točen naslov: fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni. – navedbo nepremičnine, ki je predmet javne ponudbe, – dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neizbranim ponudnikom se vrne. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, lahko prodajalec zadrži varščino. 6. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni od dneva, ko je prejel obvestilo o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so: stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. V primeru, da so ti pogoji izenačeni med dvema ali več ponudniki, bo imel prednost ponudnik, bo ponudil višjo ceno. 8. Komisija bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 9. Rok za plačilo kupnine: plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe. 10. Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe in ne prizna nobenih stroškov priprave ponudb. 11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: JSS Konjice, Mestni trg 12, Slovenske Konjice, z oznako »Ne odpiraj – javna ponudba za prodajo stanovanja«. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po objavi razpisa. 12. Podrobnejše informacije dobite na JSS Konjice, Tanja Orlačnik, tel. 03/759-27-16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti