Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 465-01/08-1150 Ob-6855/08 , Stran 2831
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, mat. številka: 1332147000, davčna št.: 84582057. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: 2.1. Dvosobno stanovanje v izmeri 89,40 m2 v stanovanjskem bloku v Vučji vasi s pripadajočim stavbiščem parc. št. 607/6, 607/11, 607/12, k.o. Vučja vas. Izklicna cena 55.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 2.2. Montažne zgradbe v izmeri 1262 m2 s pripadajočim stavbiščem v Vučji vasi parc. št. 608/4: – dvorišče v izmeri 213 m2 parc. št. 608/5, k.o. Vučja vas, – dvorišče v izmeri 85 m2 parc. št. 608/6, k.o. Vučja vas. Izklicna cena 178.000,00 EUR. Nepremičnine pod točko 2.2. se prodajajo kot celota. Navedena izklicna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin in DDV. Nepremičnine so naprodaj po sistemu videno – kupljeno. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je: – za nepremičnino pod točko 2.1. 1.000,00 EUR, – za nepremičnino pod točko 2.2. 2.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: 4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2. Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.3. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajano pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Križevci pravico zadržati vplačano varščino. 4.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na račun Občine Križevci št. 01366-0100013981, v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 4. septembra 2008 na sedežu Občine Križevci, Križevci 11, Križevci pri Ljutomeru, sejna soba, z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1. ob 11. uri, – za nepremičnino pod zap. št. 2.2. ob 13. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnih osebnega dokumenta (potni list, osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali kopijo listine, ki je overjena. 7.3. Organizator javne dražbe po potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina: 8.1. Ponudniki, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na račun Občine Križevci 01366-0100013981, z navedbo »varščina javna dražba«, s pripisom (stanovanje ali poslovna stavba). 8.2. Plačana varščina se izbranemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe, možnih ogledih dobijo interesenti na sedežu Občine Križevci ali po tel. 02/584-40-44, kontaktna oseba Vida Štrakl. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: 10.1. Nepremičnina je naprodaj videno – kupljeno. 10.2. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3. Javno dražbo bo izvedba Komisija Občine Križevci v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in Občina Križevci. 10.4. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti