Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 403-1/2008 Ob-6925/08 , Stran 2829
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v sodelovanju z Banko Koper d.d., Poslovno enoto Ilirska Bistrica in Zavarovalnico Triglav, Območno enoto Postojna. 1. Skupna vrednost razpisanega kredita znaša 417.290 evrov. 2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje namene: – nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov za mala in srednja podjetja, – nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, – nakup opreme, – nakup opreme za turistične sobe, – nakup opreme za gostinsko dejavnost, – ureditev okolice gostinskih in drugih poslovnih objektov. 3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci: – gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja. Ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi pri podjetnikih posameznikih: – komitenti Banke Koper d.d. oziroma drugi prosilci, ki pri Banki Koper d.d. odprejo transakcijski račun preko katerega morajo usmeriti najmanj 50% plačilnega prometa. Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostori in lokacija objekta oziroma zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica. Do sredstev oziroma pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki delujejo na področjih ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri zavarovalnici, mora za dobo kreditiranja skleniti naslednja zavarovanja: – premoženjsko zavarovanje (požarno zavarovanje stanovanja, hiše, poslovnega objekta ali podobno), – enkratno naložbeno zavarovanje v višini 1.700 evrov ali eno od kapitalskih zavarovanj z mesečno premijo najmanj v višini 40 evrov, – ustrezno zavarovanje osnovnega sredstva (gradbeni objekt ali oprema), ki se z odobrenim kreditom kupuje. Zgoraj navedena zavarovanja morajo biti sklenjena najmanj za dobo trajanja kredita. 4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji: – ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji banke, – doba vračanja posojila: do 5 let, – obrestna mera: šestmesečni EURIBOR +1,35 odstotna točka pribitka letno. Občina Ilirska Bistrica subvencionira obrestno mero v višini 2,50 odstotne točke na letni ravni, Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Postojna v višini 1,00 odstotne točke na letni ravni, razliko obrestne mere krije kreditojemalec. Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine brez subvencioniranja zavarovalnice – zavarovanje in stroški kredita: v skladu s pogoji banke, – odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih obrokih. 5. Višina kredita za spodbujanje malega gospodarstva, obrti in turizma je lahko največ 55% vrednosti investicije oziroma upravičenih stroškov, oziroma največ 41.729 evrov. Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili sredstva za isti namen. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih. 6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci dobijo na Banki Koper d.d., Poslovna enota Ilirska Bistrica in Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica, mora biti priložena še naslednja dokumentacija: – opis investicije do 20.865 evrov višine kredita, poslovni načrt nad 41.729 evrov višine kredita, – izjava, da dodeljena sredstva pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna, – fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi naknadno vpisanimi spremembami (za nekomitente banke, in sicer staro največ 90 dni), – fotokopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti (AJPES) in davčno številko, – računovodske izkaze za zadnja tri leta (AJPES), podatke o poslovanju v tekočem letu, plan denarnega toka, – informacija o boniteti poslovanja družbe oziroma BON2 (star največ 7 dni) – za družbe, ki niso komitenti Banke Koper d.d., – fotokopija priglasitvenega lista/obrtnega dovoljenja/sklepa o vpisu v obrtni register/sklep o vpisu v poslovni register Slovenije (v odvisnosti od časa registracije) – samostojni podjetniki (za nekomitente banke), – potrdilo DURS o plačanih prispevkih in davkih, staro največ 3 dni – samostojni podjetniki, – kopija davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo in predpreteklo leto s prilogami (bilanca stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida) – samostojni podjetnik, – predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo, drugi ustrezen dokument, – upravno dovoljenje za namene gradnje objektov v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, – dokumentacijo za zavarovanje kredita, – v odvisnosti od vrste posla še dodatna dokumentacija po dogovoru z banko. 7. Rok za prijavo je od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe sredstev. 8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Banka Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska Bistrica. 9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt in turizem Občine Ilirska Bistrica. Sklep o dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju obresti sprejme župan Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga občinske komisije. Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od prejema predloga oziroma po preveritvi podatkov iz evidence »de minimis« ter ga prosilcu oziroma banki posreduje v roku 8 dni od sprejema odločitve. 10. Prosilec lahko začne črpati kredit takoj po podpisu kreditne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 15 dneh pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja kredita. 11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega kredita se lahko porabijo samo za namene, za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu, lahko preverijo pristojni organi Občine Ilirska Bistrica, Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Postojna in Banka Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica. V primeru, da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, ali da je bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih podatkov, ali da je kreditojemalec prenehal z dejavnostjo ali odtujil sredstva pridobljena s tem kreditom pred potekom petih let, mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan del kredita z obrestmi po zakonsko določeni zamudni obrestni meri za obdobje od dneva nakazila dalje. Kreditojemalec mora vrniti tudi prejeta sredstva subvencije za obresti z obrestmi z zakonsko določeni zamudni obrestni meri za obdobje od dneva plačila dalje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti