Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Ob-6832/08 , Stran 2828
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. II. Predmet 2. javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2008, v skupni vrednosti 41.764 EUR, od tega: 1. Kakovostni šport: – kakovostni šport – člani, v višini 11.087 EUR (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa) 2. Razvojne in strokovne naloge v športu: – športni objekti, v višini 30.677 EUR (sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve javnih športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom). III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin: – merilo razširjenosti, – merilo uspešnosti, – za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo, status objekta, – višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz meril, – podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06) in so tudi sestavni del razpisne dokumentacije. IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo: – športna društva, – zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – vrtci, osnovne šole, – izvajalci, ki so že prejeli sredstva za programe kakovostnega športa in za investicije v športne objekte na 1. javnem razpisu za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2008 ne morejo kandidirati za iste programe in investicije v športne objekte na 2. javnem razpisu; ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS; – imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje); – imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa; – prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov; – športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa. V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa. Prevzame se lahko osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba je Valerija Jarm ali na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/, do roka za oddajo vloge. VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, z oznako na ovojnici »Ne odpiraj – Vloga za 2. javni razpis za šport 2008« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. VII. Postopek za dodelitev sredstev: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene, strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem letnega programa športa. VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. IX. Dodatne informacije: Valerija Jarm, tel. 07/348-11-33.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti