Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 39 Ob-6859/08 , Stran 2827
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana. II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov na področju enakih možnosti žensk in moških, ki jih bo v letu 2009 financiral Urad za enake možnosti. Urad bo projekte prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena merila in glede na razpoložljiva sredstva odločil o višini sredstev, s katerimi bo izbrane projekte sofinanciral. III. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: 1. Splošno – enake možnosti žensk in moških: a) Priprava pilotskega izobraževalnega modula o enakih možnostih žensk in moških na različnih področjih in vsaj ena pilotska izvedba (npr. za področja enakost med spoloma v vrtcih, za osnovnošolke / osnovnošolce ali dijakinje / dijake; izobraževanje strokovnih delavk / delavcev; nasilje nad starejšimi ženskami itd.); b) Projekti, namenjeni ozaveščanju o različnih pravicah s področja enakih možnosti žensk in moških, pomenu enakosti spolov, odpravi stereotipov in krepitvi vloge žensk; c) Projekti, namenjeni prepoznavanju različnih oblik neenakosti žensk in moških; d) Preventivni, spodbujevalni in svetovalni projekti s področja enakih možnosti žensk in moških. IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 18.000,00 EUR. V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, in sicer od 1. 1. 2009 do najkasneje 2. 11. 2009. Urad ne bo sofinanciral aktivnosti, izvedenih pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma izven obdobja med 1. 1. 2009 in 2. 11. 2009. VI. Pogoji za prijavo Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo ustrezno dokazilo o registraciji; – so prostovoljno ustanovljene; – so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova; – niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička; – so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij; – se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov; – njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote; VII. Merila za izbor projektov Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila: 1. jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa, 2. učinkovitost metod dela, 3. jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne skupine, 4. prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov, 5. prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov, 6. prispevek k izobraževanju in ozaveščanju o pomenu enakosti spolov, 7. prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi, 8. prispevek k spodbujanju enakosti spolov, 9. novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških, 10. ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta, 11. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov, 12. skladnost odhodkov z načrtovanimi dejavnostmi, 13. nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo projekta, 14. reference nevladne organizacije, 15. reference nosilke / nosilca projekta, 16. reference sodelavk / sodelavcev projekta. Na razpisu lahko sodelujejo samo pilotski projekti, ki niso del rednega programa organizacije in ki se izvajajo prvič. Prijavitelj / prijaviteljica, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak projekt, ali bo navajal napačne ali zavajajoče podatke ali bo prijavil projekt, ki ni pilotski, bo z vsemi prijavami izločen iz obravnave. VIII. Razdelitev sredstev Najbolje ocenjeni projekti bodo sofinancirani v višini 85% oziroma 65%, glede na število točk, pridobljenih z merili za izbor in dodatnim merilom, in sicer do porabe sredstev. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 2.100 EUR. Sofinancirani bodo stroški priprave in izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke / sodelavce (upravičeni stroški). Urad bo sofinanciral delo izvajalk / izvajalcev oziroma sodelavk / sodelavcev projekta največ v višini bruto 25 EUR/uro. Urad ne bo sofinanciral tistih stroškov, ki jih v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati (npr. investicije). Direktorica / direktor urada bo na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), sprejel sklep o sofinanciranju posameznih projektov in sklenil pogodbe o sofinanciranju projektov za leto 2009. O pritožbah zoper prejete sklepe bo odločala direktorica / direktor Urada. Urad bo pri izbranih projektih opravil nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter nadzor nad izvedbo aktivnosti, opredeljenih v obrazcu Projekt/2009 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2009«. IX. Oblika in vsebina prijave Prijaviteljice / prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Projekt/2009 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2009«. Popolna prijava vsebuje: – izpolnjeno »Prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2009« (obrazec Projekt/2009) z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik), – ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica / zastopnik, – pooblastilo podpisnici / podpisniku Izjave (točka F obrazca Projekt/2009), če izjave ne podpiše odgovorna oseba (pri zavodih) oziroma zastopnica / zastopnik (pri društvih), – izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica / zastopnik). Obrazec Projekt/2009 in njegove priloge je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. X. Predložitev prijav Prijave se oddajo osebno ali po pošti. Prijave, ki bodo poslane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov: Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis NVO«. Na hrbtni strani morata biti napisana naziv in naslov prijaviteljice / prijavitelja. Rok za predložitev prijav je do vključno 30. 9. 2008. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je do 15.30 oddana Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana. V primeru nepopolnih prijav bo strokovna komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od odpiranja prijav predlagateljice / predlagatelje pozvala, da do določenega roka dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice / predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava izločena kot nepopolna. Nepravočasno oddanih prijav strokovna komisija ne bo upoštevala. Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezna prijaviteljica / prijavitelj lahko prijavi največ dva projekta in je lahko sodelujoča organizacija pri največ enem prijavljenem projektu. Prijaviteljice / prijavitelji, ki bodo prijavili več kakor dva projekta oziroma bodo sodelujoča organizacija pri več kakor enem projektu bodo z vsemi prijavami izločeni iz obravnave. XI. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh Urada http://www.uem.gov.si ali na sedežu Urada za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana, kjer jo zainteresirane / zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od 9. do 15.30. Celotna razpisna dokumentacija obsega: – razpisno besedilo, – pojasnilo o upravičenih stroških, – obrazec Projekt/2009 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2009«, – vzorec pogodbe, – točkovnik, – obrazec za delno poročilo, – obrazec za zaključno poročilo, – obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo Delo/2009), – obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2009). XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirane / zainteresirani vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel. 01/478-14-80 (Sara Slana ali Matjaž Debelak) oziroma preko e-pošte uem@gov.si. XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 3. 10. 2008. Odpiranje prijav ne bo javno. XIV. Izid razpisa: prijaviteljice / prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje do 10. 12. 2008. XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake možnosti bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica / prejemnik odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki, izvajati pa se začne ne prej kot 1. 1. 2009.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti