Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 36/2008 Ob-6943/08 , Stran 2823
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov štirimesečnega raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike in medicine v tujini v študijskem letu 2008/2009. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 250.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 5.000,00 EUR za posameznega doktorskega študenta. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo izobraževalne in raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napotijo doktorske študente, in ki: – so vpisane v sodni register Republike Slovenije in v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, če je prijavitelj gospodarska družba ali raziskovalna ustanova, – izvajajo javno veljavni študijski program, če je prijavitelj visokošolska izobraževalna ustanova. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent, ki ga prijavitelj prijavlja: – je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, – je v študijskem letu 2008/2009 vpisan oziroma sprejet na javno veljavni doktorski študijski program na javno veljavni izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, – njegov doktorski študij je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine, – raziskovalno sodelovanje v tujini se mora pričeti po dnevu vložitve vloge, vendar najkasneje do vključno 31. 8. 2009, – ima status mladega raziskovalca ali je asistent na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, – ima na tuji instituciji že določenega somentorja. Prijavitelj lahko posameznega doktorskega študenta na ta javni razpis prijavi le enkrat in le za tisto obdobje raziskovalnega sodelovanja, za katerega študent še ni prejel denarnih sredstev sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. 4. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – uradno potrdilo visokošolske institucije o vpisu prijavljenega doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu 2008/2009 z navedbo študijskega programa in ravni izobraževanja, – za doktorske študente s statusom mladega raziskovalca pogodba o financiranju, sklenjena z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za doktorske študente asistente pa pogodba o zaposlitvi, – izjavi slovenskega in tujega mentorja o vodenju doktorskega študenta v času raziskovalnega sodelovanja v tujini, – izjava prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis. Dokazila morajo biti originali ali overjeni prepisi. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-115052, o čemer ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem plačilu. Do vključno 31. avgusta 2008 je mogoče tudi plačilo s taksnimi vrednotnicami (upravni kolek), ki se jih nalepi na prijavni obrazec. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. doktorski študent ima status mladega raziskovalca v gospodarstvu, 2. dosežki prijavljenega doktorskega študenta na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS; 3. doktorski študent je vpisan v višji letnik študija. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno raziskovalno sodelovanje v tujini. 7. Nakazilo sredstev Nakazilo dodeljenih sredstev se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe, in sicer sklad nakaže sredstva na poslovni račun prijavitelja na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju v roku 8 dni od prejema obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega študenta na raziskovalno sodelovanje v tujino. Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo raziskovalnega sodelovanja v tujini, priznanje v tujini opravljenega raziskovalnega sodelovanja v okviru študijskega programa prijavljenega študenta, ki ga ta opravlja pri prijavitelju, in skladu predložiti v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega sodelovanja poročilo o opravljenem raziskovalnem sodelovanju študenta v tujini. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Vloga na 52. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 28. februarja 2009, oziroma do porabe sredstev. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 12. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem obrazcu, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Špeli Sušec na e-poštnem naslovu: spela.susec@sklad-kadri.si, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pa tudi osebno na naslovu sklada ali tel. 01/434-10-86 ali 01/434-10-80.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti