Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 36/2008 Ob-6942/08 , Stran 2822
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. julijem 2008 in 30. septembrom 2009. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000 EUR na osebo za tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine ter največ enega mentorja. 3. Pogoji razpisa Na razpis se lahko prijavijo javno veljavne srednješolske in visokošolske izobraževalne institucije, katerih dijaki oziroma študenti so bili sprejeti za udeležbo na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati s strani prijavitelja prijavljeni tekmovalec – posameznik ali tekmovalec – član tekmovalne skupine: – je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, – je redno vpisan na srednješolski oziroma visokošolski izobraževalni program v Republiki Sloveniji, – je kot posameznik ali v okviru tekmovalne skupine že sprejet na tekmovanje, ki izpolnjuje pogoje iz naslednjega odstavka. Tekmovanje mora zadostiti naslednjim pogojem: – je namenjeno izrecno dijakom oziroma študentom, – ima mednarodno udeležbo, – poteka v tujini, – se začne med 1. julijem 2008 in 30. septembrom 2009, – je iz področja znanja, pri čemer je bil za sprejem potreben predhoden izbor na državnem tekmovanju, ali z znanstvenoraziskovalnega oziroma razvojnega področja, – ni s področja umetnosti, kulture ali športa. Za tekmovanja, ki se začnejo med 1. septembrom 2008 in 30. septembrom 2009, mora prijavitelj prijavo oddati pred začetkom tekmovanja. Za tekmovanja, ki so se začela med 1. julijem in 31. avgustom 2008, je mogoče oddati prijavo po začetku tekmovanja. Prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje največ enega mentorja, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je strokovnjak s tekmovalnega področja, ki se ga bo udeležil tekmovalec ali tekmovalna skupina, – na tem področju poučuje, raziskuje ali se drugače udejstvuje, – je sodeloval pri pripravi tekmovalca ali tekmovalne skupine za tekmovanje, – bo spremljal tekmovalca ali tekmovalno skupino na tekmovanje. 4. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – uradno potrdilo o vpisu, veljavno za tisto šolsko oziroma študijsko leto, v katerem se bo dijak oziroma študent tekmovanja udeležil; pri tekmovalnih skupinah je potrebno tovrstno potrdilo predložiti za vsakega člana tekmovalne skupine, – uradno potrdilo organizatorja tekmovanja o sprejemu tekmovalca oziroma tekmovalne skupine na tekmovanje, iz katerega morajo biti razvidni podatki o sprejetem tekmovalcu ali tekmovalni skupini, namen, termin in lokacija tekmovanja, – podpisano soglasje tekmovalca oziroma vsakega člana tekmovalne skupine, da soglaša, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje; za mladoletne osebe mora soglasje podpisati zakoniti zastopnik, – podpisano izjavo za sofinanciranje prijavljenega mentorja, da izpolnjuje pogoje tega razpisa, na predpisanem obrazcu, s soglasjem k prijavi. Dokazila morajo biti originali ali overjeni prepisi. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-115054, o čemer ob prijavi predloži originalno dokazilo o izvedenem plačilu. Do vključno 31. avgusta 2008 je mogoče tudi plačilo s taksnimi vrednotnicami (upravni kolek), ki se jih nalepi na prijavni obrazec. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za sofinanciranje izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. tekmovanje je s področja naravoslovja, tehnike ali medicine; 2. tekmovalec ali tekmovalna skupina je bila za udeležbo na tekmovanju v tujini izbrana v okviru predhodnega izbora na državnem tekmovanju; 3. dosežki za sofinanciranje prijavljenega mentorja na znanstvenem oziroma strokovnem področju, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS; 4. tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so študenti (pri skupinah, kjer so člani dijaki in študenti, se šteje, da gre za študente); 5. tekmovalec ali člani tekmovalne skupine so vpisani v višji letnik izobraževanja (pri skupinah, kjer so člani vpisani v različne letnike, se upošteva povprečni letnik vseh članov skupine). Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo javni sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za posamezno tekmovanje. 7. Nakazilo sredstev: nakazilo sredstev se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, in sicer javni sklad nakaže sredstva na poslovni račun prijavitelja na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju v roku 8 dni od prejema obvestila prijavitelja o datumu odhoda udeležencev na tekmovanje. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti udeležbo tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanju v tujini, podporo tekmovalcu ali tekmovalni skupini pri pripravi na tekmovanje, vključno z mentorjem, če tega prijavlja za sofinanciranje, in v roku enega meseca po zaključku tekmovanja predložiti javnemu skladu potrdilo o udeležbi tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanju in poročilo o uspehu na tekmovanju. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Vloga na 54. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 20. septembra 2009 oziroma do porabe sredstev. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure. Osebno oddana prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 12. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem obrazcu, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti javni sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na javni sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si, v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pa tudi osebno na naslovu javnega sklada ali tel. 01/434-58-92 ali 01/434-10-80.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti