Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 36/2008 Ob-6941/08 , Stran 2820
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na slovenskih visokošolskih izobraževalnih institucijah, in sicer za: – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR, za doktorski študij, pri katerem se šolnina plačuje za posamezno študijsko leto, oziroma 100% stroškov šolnine, vendar ne več kot 6.000,00 EUR, za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki se plačuje po zaključenih fazah doktorskega študija, vendar največ za še nepokriti delež šolnine, če ima kandidat šolnino sofinancirano s strani drugih pravnih oseb; in – življenjske in študijske stroške; v višini 625,00 EUR mesečno za 12 mesecev (skupaj letno 7.500,00 EUR). Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov. Sredstva bodo podeljena za študijsko leto 2008/2009. Pravica do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2008, dalje, pri čemer se mora kandidat vpisati in s študijem v tem letniku tudi pričeti v koledarskem letu 2008, vendar največ do konca trajanja tega študijskega programa 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je 250.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta 2008/2009 dalje za posamezni študijski program na posamezni ravni izobraževanja. 3. Pogoji razpisa Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ni državljan Republike Slovenije in za slovensko državljanstvo ni oziroma ne bo zaprosil ali ga pridobil celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, – dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji, – je v študijskem letu 2008/2009 sprejet ali vpisan na doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine, – študij iz prejšnje alinee poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji; – bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo; – ne prihaja na študij v Slovenijo preko programov akademskih izmenjav; – bo imel celoten čas študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, status študenta; – bo ves čas študija prebival v Republiki Sloveniji; – oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami v Sloveniji; – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, (63/07 – popr.)), torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca; – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem razmerju, niti ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti; – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; – kandidatu za isti študijski program in stopnjo še ni bila odobrena štipendija javnega sklada po katerem izmed predhodnih razpisov; – v času tega študija ne bo imel statusa mladega raziskovalca in za ta status tudi ne bo zaprosil. 4. Dokumentacija Kandidat mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnici, bodo zavržene. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 1. fotokopijo veljavnega potnega lista; 2. pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za pridobitev štipendije glede na določila 6. točke tega razpisa, razen če kandidat že prebiva v Republiki Sloveniji; 3. lastnoročno podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija, veljavno za študijsko leto 2008/2009, oziroma uradno potrdilo o začetnem postopku za njegovo pridobitev; 4. potrdilo o vpisu v študijskem letu 2008/2009, če se kandidat vpisuje na doktorski študij po odobrenem neposrednem prehodu, na doktorat 3. bolonjske stopnje ali če se vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju; 5. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer: a) če kandidat že ima magistrsko diplomo in se vpisuje na raziskovalni doktorski študij – potrdilo institucije o sprejemu teme doktorske disertacije oziroma potrdilo, da je kandidat vložil prošnjo za odobritev teme doktorske disertacije, b) če je kandidat v študijskem letu 2007/2008 vpisan na podiplomski študij in tega študija ne bo zaključil z magistrsko nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren neposredni prehod na doktorski študij v študijskem letu 2008/2009 – potrdilo institucije o odobrenem neposrednem prehodu na doktorski študij po zaključenem prvem ali drugem letniku podiplomskega študija, c) če se kandidat vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo institucije o izvajanju programov štiriletnega doktorskega študija; 6. diplomo dodiplomskega izobraževanja; 7. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil (specializacija, magisterij ali doktorat); 8. potrdilo o vseh doseženih ocenah za zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja institucija, na kateri je kandidat zaključil ta študij; 9. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda slovenska izobraževalna institucija; 10. potrdilo izobraževalne ali raziskovalne institucije, da se bosta študij in raziskovalno delo kandidata ves čas odvijala v Sloveniji; 11. dokazila o objavljenih znanstvenih člankih in prispevkih: a) za objave: izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov (če ta v državi kandidata obstaja) ali fotokopije prvih strani člankov, kazal in publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN številko (s prevodom v slovenski ali angleški jezik), b) za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci: fotokopija naslovnice in kazala brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN številko (s prevodom v slovenski ali angleški jezik); 12. dokazila o sofinanciranju študija s strani drugih pravnih oseb (pogodba o sofinanciranju ali drugo potrdilo). Dokazila, z izjemo dokazil iz 1. in 11. točke prejšnjega odstavka, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Dokazila iz 12. točke so obvezna le za tiste kandidate, katerih študij, za katerega štipedniranje se prijavljajo, je sofinanciran s strani drugih pravnih oseb. 5. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po dveh kriterijih, najvišje možno skupno število točk je 100. a) Objavljeni znanstveni članki – 50 točk Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti znanstveni prispevki v znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata. Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se točkuje s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu se točkuje z 10 točkami, vsaka aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje, objava posterja ali druga oblika aktivnega sodelovanja) se točkuje s 5 točkami. Najvišje možno skupno število točk po tem merilu znaša 50 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Študijski uspeh – 50 točk Uspeh se točkuje kot sledi: – povprečna ocena od vključno 6,0 do 7,0 – 0 točk, – povprečna ocena od vključno 7,0 do 7,8 – 5 točk, – povprečna ocena od vključno 7,8 do 8,5 – 15 točk, – povprečna ocena od vključno 8,5 do 9,0 – 30 točk, – povprečna ocena 9,0 in več – 50 točk. Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz osme alinee drugega odstavka 4. točke tega razpisa. Pri ocenah, doseženih na institucijah v tujini, se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk, in sicer od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bodo med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. 7. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje. Obrazec za pooblastilo je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno notarsko overiti. 8. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi dokazil, zahtevanih v odločbi, s strani kandidata, javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom predviden letnik posamezne stopnje študija do zaključka tega študija. 9. Nakazilo sredstev Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, in sicer javni sklad nakaže štipendijo: – za šolnino na poslovni račun izobraževalne ustanove na podlagi pravilno izstavljenega računa, ki se glasi na javni sklad in v katerem je navedeno osebno ime štipendista; – za življenjske in študijske stroške v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji. Javni sklad izvrši plačilo štipendije za šolnino v roku 8 dni od prejema računa izobraževalne ustanove, plačilo štipendije za življenjske stroške za tekoče študijsko leto pa v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju. Račun za plačilo šolnine pridobi javni sklad. Če je štipendist šolnino za študijsko leto, za katero uveljavlja štipendijo, delno ali v celoti plačal sam, mu javni sklad na podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se glasi na osebno ime štipendista, in potrdila o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek plačane šolnine. Javni sklad izvrši povračilo za plačilo iz prejšnjega odstavka v roku 8 dni od vložitve popolnega zahtevka za povračilo plačane šolnine. Če je štipendist sam plačal le del šolnine, začne osemdnevni rok teči od dne, ko javni sklad izvrši plačilo razlike šolnine na poslovni račun izobraževalne ustanove. 10. Pogodbene obveznosti: štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku. 11. Dostopnost dokumentacije: besedilo razpisa, razpisni obrazec in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. 12. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 46. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 22. september 2008. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 12. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse prosta. 13. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si ali www.ad-futura.si v razdelku Aktualni razpisi -> 46. javni razpis, na spletnem forumu o 46. javnem razpisu na istih straneh, v času uradnih ur pa osebno ali telefonsko vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri Darinki Trček, telefon 01/434-10-88, darinka.trcek@sklad-kadri.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti