Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 6711-5/2008 Ob-6850/08 , Stran 2818
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2008/2009. 3. Na razpis se lahko prijavijo: a) nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez), b) organizacije, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale, koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo, c) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim programom in množičnih prireditev netekmovalnega značaja pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu. 4. Pogoji in merila Nacionalna panožna športna zveza oziroma organizacija mora ob prijavi na razpis predložiti: – razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi, ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno športno panogo se lahko razpiše samo en sistem tekmovanja), – ime koordinatorja, ki bo koordiniral izpeljavo celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (koordinatorji morajo imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na področju športa). Ministrstvo za šolstvo in šport bo nacionalnim panožnim športnim zvezam, organizacijam in subjektom za koordinacijo in pripravo strokovnih gradiv sredstva nakazalo v dveh delih, in sicer: Prvi del sredstev v višini 4.090,00 EUR bo izbranim prijaviteljem razdeljen na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Drugi del sredstev v višini 4.090,00 EUR pa bo razdeljen na podlagi sklepnega poročila, ki ga mora nacionalna panožna športna zveza poslati na Ministrstvo za šolstvo in šport najkasneje 31. 5. 2009, in sicer po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ministrstvo za šolstvo in šport določi višino sofinanciranja na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke kot razmerje med skupno višino sredstev (4.090,00 EUR) in skupnim številom točk vseh na javnem razpisu izbranih nacionalnih panožnih športnih zvez, organizacij oziroma subjektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja se določi tako, da se število točk, ki jih je zbrala na podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka. 5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 8.180,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na postavki 5619 – šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik postavke je Ignac Polajnar. 6. Polovica sredstev mora biti porabljena v letu 2008, druga polovica v letu 2009. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje 14. avgusta 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – ŠŠT 6711-5/2008«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka (glej razpisna dokumentacija in navodila). 8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. 9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 19. avgusta 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. 10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog. 11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.mss.gov.si ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri Mateji Reberšak Cizelj (tel. 01/400-54-56, e-pošta: mateja.rebersak@gov.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti