Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 6131-2/2008/3 Ob-6838/08 , Stran 2817
1. Neposredni uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje: A. strokovnih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja, B. otroških in mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog: 3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: revije), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da je revija vpisana v razvid medijev skladno z 12. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) oziroma je vložila vlogo za vpis v razvid medijev, – da revija izhaja v nakladi najmanj 400 izvodov na številko, – da letno izideta vsaj 2 številki, – da je uredniški program revije skladen s cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljenimi v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), – da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v obdobju preteklih treh let kot de minimis pomoč, ne presega 100.000 evrov ne glede na inštrument ali namen pomoči (87. člen Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči – de minimis pomoč), – da revija izhaja v Republiki Sloveniji in v slovenskem jeziku, – da revija do dneva objave razpisa izhaja najmanj eno neprekinjeno leto, – da revija izhaja v tiskani obliki, – da ima revija zagotovljen stalni prihodek od naročnine ali članarine oziroma prodaje revije, – revija objavlja kontinuirane rubrike in – ima založnik poravnane vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za šolstvo in šport iz predhodnih razpisov za sofinanciranje otroške, mladinske in strokovne periodike v Republiki Sloveniji. 3.2. Dodaten pogoj za otroško in mladinsko periodiko: v posamezni številki revije oglasni prostor ne sme presegati 10 odstotkov celotnega obsega te številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona o medijih). 4. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja Merila in postopek za izbor revij so naslednja: 4.1. za otroško in mladinsko periodiko: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (skupaj največ 100 točk) 4.2. za strokovno periodiko: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (skupaj največ 100 točk) Po opravljeni oceni ekspertna skupina izloči tiste mladinske oziroma strokovne revije, ki so po merilih iz 4. točke dosegle skupaj manj kot 61 točk, in tiste revije, ki pri kateremkoli posameznem merilu iz 4. točke niso dosegle nobene točke. Višina odobrenih sredstev za posamezno vlogo je odvisna od skupne višine prejetih točk tistih predlagateljev vlog, ki so dosegli vsaj 61 točk. Korigiranje točk poteka po opisni vrednostni lestvici (kategorije) in na način, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev tega razpisa znaša 198.000 evrov: – okvirno 120.000 evrov za sofinanciranje strokovnih periodičnih publikacij in – okvirno 78.000 evrov za sofinanciranje otroških in mladinskih periodičnih publikacij. Sredstva so v proračunu za leto 2008 zagotovljena na postavki 7097 – strokovna literatura. 6. Rok, do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: otroške, mladinske in strokovne revije, ki bodo sofinancirane po tem razpisu, morajo biti izdane do 31. 12. 2008. 7. Vloga za razpis Vloga za razpis mora vsebovati: 7.1. pravilno in v celoti izpolnjen ter podpisan prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2008 7.2. obvezne priloge I.: 1. potrjen uredniški program za leto 2008 z zapisnikom seje uredniškega odbora, na kateri je bil program sprejet; 2. predračun tiskarne, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno revije; iz predračuna mora biti razvidna cena tiska na izvod revije; 3. pisna izjava predlagatelja vloge, da skupna vsota de minimis pomoči, ki jih je prejel v obdobju preteklih treh let, ne glede na inštrument ali namen pomoči, ne presega 100.000 EUR (de minimis pomoč). 7.3. obvezne priloge II. (velja le za revije, ki v letu 2007 niso prejemale subvencije MŠŠ): 1. po en izvod zadnjih dveh številk, izdanih v letu 2007, 2. dokazilo o vpisu v razvid medijev (del prijavnega obrazca) in 3. recenzija o ustreznosti revije glede na področje, ki ga revija pokriva, oddana na obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak z znanstvenim nazivom s področja, ki ga pokriva revija, in ne sme biti član uredništva ne uredniškega odbora revije; 7.4. obvezna priloga III. – velja samo za strokovne revije: 1. opis recenzentskih meril za objavo prispevkov v reviji. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog 8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve, ne glede na način dostave: vloge morajo v zapečateni ovojnici na glede na način dostave prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport (na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana) do petka, 29. avgusta 2008 do 14. ure (velja tudi priporočena pošiljka s poštnim žigom do vključno 29. 8. 2008). 8.2. Opremljenost vloge – obvezne oznake na ovojnici: – vidna označba: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za subvencioniranje otroške, mladinske in strokovne periodike v letu 2008: sklic na številko 6131-2/2008«, – naslov ministrstva in – naslov vlagatelja. 8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko le po ena vloga. 8.4. Nepravilno označene ali nepravilno izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v roku, bo komisija v postopku odpiranja vlog zavrnila in jih vrnila predlagatelju vloge. 9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 1. 9. 2008. Glede na pričakovano veliko število vlog odpiranje vlog ne bo javno. 10. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. 11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji: 11.1. Razpisna dokumentacija obsega: – podatke o razpisu, – postopek in merila za izbor revij, – opis vloge na razpis, – vzorec pogodbe, – vzorec zahtevka za izplačilo, – vzorec vmesnega/končnega poročila in – prijavni obrazec MŠŠ SOMP/2008. 11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ali poiščejo na domači spletni strani MŠŠ (http://www.mss.gov.si). 11.3. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Tonetu Vrhovniku Straki na Ministrstvu RS za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, osebno ali po tel. 01/400-57-20, vsak delavnik od 9. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti