Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 241/08 Ob-3914/08 , Stran 1526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 241/08 z dne 9. 4. 2008, je bila nepremičnina – hišniško stanovanje v skupni izmeri 57,98 m2, ležeče v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Smetanova ulica 38a, na parc. št. 1520, k.o. Koroška vrata in katero je zastaviteljica Petrovič Valerija (roj. Jager) pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 2000, ki je bila sklenjena s prodajalci kot solastniki posameznih delov na predmetni večstanovanjski stavbi, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko 5860580000, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika v višini 61.737,00 CHF s pripadki in obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka šestmesečnemu Libor, povečanem za fiksni pribitek v višini 2,35% točke na letni ravni – skupaj trenutno 5,10667% na letni ravni, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom glavnice v 240 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 10. dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 10. 4. 2028 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne pogodbe številka 80407928848.