Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

SV 649/2008 Ob-3905/08 , Stran 1526
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 649/2008 z dne 11. 4. 2008, je bila nepremičnina, parkirno mesto II. K-PM42 v kleti II, v izmeri 12,00 m2 nestanovanjske površine, številka etaže 1, z identifikacijsko številko dela stavbe 0659/0064/292, v poslovno stanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska ulica 8a, katastrska občina Tabor, last zastaviteljice Nine Kalazić, EMŠO 2403975505345, stanujoče Černelavci, Liškova ulica 070, Murska Sobota, do celote, na podlagi prodajne pogodbe za nakup parkirnega mesta številka II K-PM42, v kleti poslovno stanovanjske stavbe s komercialnim imenom »Magdalena 2«, številka Mag2-102/2008 PM z dne 14. 3. 2008, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 17. 3. 2008, sklenjene med prodajalcem MTB Podjetje za inženiring, trgovino in storitve d.o.o. Maribor in kupovalko Nino Kalazić, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 119.300,00 CHF s pripadki oziroma v euro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice za CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 30. 4. 2038.