Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3789/08 , Stran 1510
1. Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: – bife Barbara, Šuštarjeva 41, Trbovlje, parc. št. 772/70 in 772/71, s pomožnimi prostori in zastekljenim zimskim vrtom, površine 173 m2. Gostinski lokal je ob velikem parkirišču, pri športni dvorani. Pogoji najema (od avgusta 08): reference na področju gostinske dejavnosti, odkup obstoječega inventarja in poravnava vlaganj, zavarovanje plačila najemnine z bančno garancijo za 3 leta. Izhodiščna cena: 1.200 EUR/mesec + DDV + stroški. – mansardo stanovanjsko poslovne zgradbe (celotna etaža) v Trbovljah, Šuštarjeva 42a, parc. št. 772/29, v izmeri 153 m2. Prostori so primerni za bivanje, kakor tudi za poslovno ali umetniško dejavnost. Imajo lastne sanitarije, shrambo, dva balkona in dva neizolirana odložna prostora, v izmeri 168 m2; Pogoji najema: najem je možen takoj, mirna dejavnost, plačilo za dva meseca vnaprej. Izhodiščna cena: 700 EUR/mesec + DDV + stroški. – prostor za poslovno dejavnost – trgovina (urejena po HACCP-u), Šuštarjeva 41, Trbovlje, parc. št. 772/11, površine cca 250 m2. Prostore je, ob manjših adaptacijah, možno uporabljati za razne poslovne dejavnosti. So v pritličju, imajo vhod za stranke in vhod z nakladalno rampo ter lastne sanitarije. Pogoji najema: najem od (predvidoma) avgusta 08, plačilo za dva meseca vnaprej. Izhodiščna cena: 1250 EUR/mesec + DDV + stroški. 2. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo biti, v pisni obliki, vročene organizatorju najkasneje do 24. 4. 2008, do 12. ure, vsebovati morajo firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, navedbo ponujene cene, kopijo osebnega dokumenta oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, notarsko overjeno pooblastilo, kolikor gre za najem preko pooblastila, originalno dokazilo o plačilu varščine, davčno, matično in telefonsko številko. 3. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini ene neto mesečne najemnine za nepremičnino. Varščino vplačajo na TRR M & P d.o.o. št.: 26330-0019594707, najkasneje do 22. 4. 2008. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 4. Informacije: vse informacije se dobijo pri nepremičninski agenciji Metropola d.o.o., Ljubljana, Matic Romšak, tel. 051/604-218 ali na mail: matic.romsak@metropola.si. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru. Družba M & P je v pretežni državni lasti, zato se navedene nepremičnine oddajajo v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Besedilo razpisa je objavljeno na www.metropola.si in v Uradnem listu RS, z dne 18. 4. 2008.