Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 002/2008 Ob-3894/08 , Stran 1507
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 in 103/07) ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6. 2007 ter številka 010/2006-SA z dne 2. 7. 2007) Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: 1. Namestnik direktorja v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri; – najmanj deset let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – pomoč direktorju pri organizaciji in vodenju delovanja agencije; – pomoč direktorju pri vodenju in koordiniranju dela na področju razvoja podjetništva in konkurenčnosti, internacionalizacije, spodbujanje TNI ter splošnih pravnih in finančnih zadev; – pomoč direktorju pri oblikovanju poslovne politike in ukrepe za njeno izvajanje; – pomoč direktorju pri pripravi predlogov večletnih in letnih programov in finančnega načrta agencije; – opravlja druge naloge po navodilu direktorja, ki so v skladu s predpisi in splošnimi akti agencije. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu namestnik direktorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto »navedba delovnega mesta na katerega kandidat kandidira«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu Delo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Dražen Jeremić na tel. 01/530-98-30.