Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3787/08 , Stran 1502
Na podlagi 27. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo (ZJU UPB3) Uradni list RS, št. 63/07) Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec, objavlja javni natečaj za delovno mesto: 1. Višji svetovalec III za premoženjske zadeve v oddelku za premoženjske in splošne zadeve, 2. Višji svetovalec III za stanovanjske zadeve v oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora. Kandidati pod zaporedno št. 1 in 2 morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo univerzitetno izobrazbo pravne smeri; – štiri leta delovnih izkušenj; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – obvladati delo z računalnikom in računalniškimi programi; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista; – overjeno fotokopijo diplome; – pisno izjavo o nekaznovanosti, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; Izbrani kandidat bo delo opravljal za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Pogodba o zaposlitvi za delovno mesto višji svetovalec III za premoženjske zadeve v oddelku za premoženjske in splošne zadeve se bo sklenila po dogovoru, za delovno mesto višji svetovalec III za stanovanjske zadeve v oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora pa s 1. 10. 2008. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja. V izbirnem postopku bomo na osnovi meril izbirnega postopka preverjali usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje z ustnim ali pisnim preverjanjem: poznavanja problematike področja, strokovne uveljavljenosti na področju, poznavanja pravne ureditve področja in poznavanja načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev. Poznavanje delovanja lahko kandidati izkažejo tudi s pisnimi dokazili in referencami. Z razgovorom s posameznim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje natečaja pa se bodo ugotavljale komunikacijske veščine in vodstvene sposobnosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec. Kandidati pošljejo pisne prijave s potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« z navedbo delovnega mesta na naslov: Občina Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec v roku osem dni po objavi. Komisija bo izbrala kandidata, ki se bo v izbirnem postopku v skladu z merili izkazal najbolj strokovno usposobljen. Če nihče od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju. Kandidatom, ki jih bo natečajna komisija, glede na strokovno usposobljenost ter v skladu z merili ocenila kot primerne, bo predsednik izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata pisno obveščeni o izbiri. Dodatne informacije o javnem natečaju po tel. 03/713-64-12.