Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 05/2008 Ob-3785/08 , Stran 1502
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center na podlagi prvega odstavka 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 87/04 in 104/04-popravek), objavlja javni razpis za prosti delovni mesti: 1. direktor poslovnega sektorja / pomočnik generalnega direktorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let. Delo se opravlja na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, ekonomske ali druge ustrezne smeri, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih, – poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi, – aktivno znanje slovenskega jezika, – znanje svetovnega jezika najmanj na ravni zahtevnosti dodiplomskega študija, – znanje uporabe osebnega računalnika. Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan priložiti predlog razvoja in dela poslovnega sektorja za mandatno obdobje (izdelava videnja razvoja poslovne strategije zavoda). Glede na zgoraj navedene pogoje morajo kandidati k prijavi priložiti: – predlog razvoja in dela poslovnega sektorja za mandatno obdobje, – življenjepis, – fotokopijo potrdila o najvišji doseženi izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje, oziroma fotokopijo druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela na delovnem mestu VII. ali VI. stopnje zahtevnosti ter na vodilnih/vodstvenih delovnih mestih, – fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika; 2. direktor tehničnega sektorja / pomočnik generalnega direktorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let. Delo se opravlja na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, tehnične ali druge ustrezne smeri, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih, – poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi, – aktivno znanje slovenskega jezika, – znanje svetovnega jezika najmanj na ravni zahtevnosti dodiplomskega študija, – znanje uporabe osebnega računalnika. Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan priložiti predlog razvoja in dela tehničnega sektorja za mandatno obdobje (izdelava videnja tehnološko-investicijskega razvoja zavoda v kontekstu strategije zavoda). Glede na zgoraj navedene pogoje morajo kandidati k prijavi priložiti: – predlog razvoja in dela tehničnega sektorja za mandatno obdobje, – življenjepis, – fotokopijo potrdila o najvišji doseženi izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje, oziroma fotokopijo druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela na delovnem mestu VII. ali VI. stopnje zahtevnosti ter na vodilnih/vodstvenih delovnih mestih, – fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika. Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik, ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa ali potrdilo šole). Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, če bo to potrebno. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili ter predlogom razvoja in dela tehničnega oziroma poslovnega sektorja za mandatno obdobje sprejemamo na naslovu: Cankarjev dom (kadrovska služba), Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis PDM-05/2008 – ne odpiraj«. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Informacije na tel. 01/241-71-07. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko določenem roku. V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost