Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3847/08 , Stran 1500
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks 02/748-29-44. Postopek javnih dražb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj (pristojna komisija). II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. III. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, dne 7. maja 2008 ob 8. uri, v sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 8. IV. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: nepremičnina parc. št. 3453/1, njiva v izmeri 857 m2, k.o. Ptuj Izklicna cena je 30.500,00 €. V. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. 2. Najnižji znesek višanja je 500 €. 3. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev, cenitev in vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 4. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 5. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, se šteje, da je od nakupa odstopil, ponudnik zadrži njegovo varščino javna dražba se ponovi. 6. Višina varščine: pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od zaključka javne dražbe. 7. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na TRR Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna celotne kupnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah članic Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe pristojni komisiji predložiti: 1) potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR za primer vračila varščine, 2) davčno številko in EMŠO (fizične osebe) oziroma ID številko za DDV in matično številko (pravne osebe) dražitelja, 3) originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma priglasitev na davčnem uradu (s.p.) oziroma potrdilo o državljanstvu (fizične osebe), dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni, 4) morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, 5) osebno izkaznico (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana postopek ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. VI. Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila o javni dražbi dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba: Branko Novak.

AAA Zlata odličnost