Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 478-329/2007 0509 Ob-3781/08 , Stran 1498
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 2. Opis predmetov prodaje Nepremičnine parc. št. 818/2, njiva v izmeri 689 m2, parc. št. 837/3, travnik v izmeri 123 m2 vpisani v zk. vl. št. 2001, k.o. Leskovec, parc. št. 839/3, travnik v izmeri 650 m2, parc. št. 821/1, njiva v izmeri 3109 m2 vpisani v zk. vl. št. 2178, k.o. Leskovec, parc. št. 841/1, njiva v izmeri 684 m2 vpisane v zk. vl. št. 1033, k.o. Leskovec, do celote. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Krško št. 3501-30/2008 z dne 21. 1. 2008 izhaja, da se navedena zemljišča nahajajo na območju veljavnosti Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05 in 25/06 – obvezna razlaga), po osnovni namenski rabi opredeljene za obrt in servisne dejavnosti in del kot mestno zelenje. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje je izklicna cena 497.334,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Vse parcele se prodajajo skupaj. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se sklene v roku 15 dni od pridobitve potrdila o pravnomočnosti soglasja k pravnemu poslu Ministrstva za obrambo RS. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba o potekala na Občini Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, v sejni sobi A, in sicer 29. 4. 2008, z začetkom ob 12. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnine parc. št. 818/2, 837/3, 839/3, 821/1 in 841/1, vse k.o. Leskovec, znaša 49.734,00 EUR in se plača na račun št. 01254-0100008120, sklic 478-329-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – MDB. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Zemljišče je sestavni del območju urejanja s OPPN velikosti ca. 4,85 ha. Kupec se mora s kupoprodajno pogodbo zavezati, da bo zagotovil finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN, ter z izpiski iz zemljiške knjige, ne starejšim od 30 dni, pred začetkom javne dražbe izkazati najmanj 50% lastništvo zemljišča na območju OPPN. Ogled predmetov javne dražbe po predhodni najavi bo potekal 25. 4. 2008 od 10. do 11 ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Janka Avsca, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel. 07/498-12-97, e-pošta: janko.avsec@krsko.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Cvelbar Kastelic Karmen, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel. 07/498-12-91, e-pošta: karmen.cvelbar-kastelic@krsko.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani www.krsko.si pod rubriko: razpisi in objave. 9. Opozorilo Župan Občine Krško ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor pa takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TTR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lasno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.