Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 35060-05/2008-16-04 Ob-3780/08 , Stran 1497
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka: 5874505, ID številka za DDV SI11734612, tel. 03/73-38-700 in faks 03/73-38-740. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 48/50, z.k. vl. št. 39, k.o. 2650 Debro, površine 1.038 m2, ki se nahaja ob lokalni cesti Debro–Rečica–Belovo, v Poženelovi ulici. Območje je skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta »KS2 Debro«, namenjeno za poslovno dejavnost. Zemljišče je delno komunalno opremljeno. Preko zemljišča je vkopan plinovod, ki omejuje rabo zemljišča. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje je izklicna 43.679,04 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. V. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. – Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. VI. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR Občine Laško št. 01257-0100003220, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Kupec je pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžan plačati tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen skladno z določili Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško (Uradni list RS, št. 64/99, 90/99, 74/04, 26/06 in13/07). VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 28. maja 2008, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke oziroma dokumente: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. IX. Varščina: – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% izklicne cene nepremičnine na TRR Občine Laško št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražbo vodi predsednik Komisije za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). – Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli, do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. XI. Dodatne informacije: o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/73-38-712 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si, v zvezi z obračunom in plačilom komunalnega prispevka pa na tel. 03/73-38-716 ali na e-naslovu: vesna.sgerm@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.