Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-713/2007-34 Ob-3918/08 , Stran 1495
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za leto 2008 s področja preprečevanja zasvojenosti in zlorabe drog v MOL v okviru sklopa: »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«. Izobraževanja so namenjena pedagoškim delavcem v osnovnih šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja medosebnih odnosov med učitelji, starši in učenci, ki pripomorejo k preprečevanju zasvojenosti. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo enega od naslednjih osnovnih pogojev: 1) vlagatelji so fizične osebe, ki delujejo na območju MOL, in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja ali 2) vlagatelji so pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakonov: – društva, – ustanove, – zasebni zavodi, – javni zavodi, ki izvajajo projekte za preprečevanje zasvojenosti, za katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev in projekti pomenijo nadstandard, – gospodarske družbe, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost in usposobljene za izvajanje razpisanih projektov. III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu: a) Vsebina projekta mora biti v skladu z opredelitvijo vsebine, ki je predmet razpisa. b) Vlagatelji morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v katerih bodo izvajali izobraževanje. Soglasje mora podpisati odgovorna oseba, mora biti overjeno z žigom javnega zavoda, v katerem se bo projekt izvajal, in se mora sklicevati na prijavljeni projekt. c) Projekt sme obsegati najmanj 8 in največ 24 ur. d) Vlagatelji ne morejo biti hkrati tudi uporabniki prijavljenih izobraževanj. e) Če cena presega s pravili sofinanciranja (navedenimi v prijavnem obrazcu) določeno vrednost, mora šola na zgoraj navedenem soglasju navesti, da bo prevzela plačilo razlike v ceni in to razliko navesti v vrednosti EUR. IV. Merila za izbor projektov in način sofinanciranja projektov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za sofinanciranje projektov, so: a) Splošna merila za izbor projektov (izobraževanj): A) upravičenost projekta, B) kvaliteta in realnost projekta/programa, C) finančna konstrukcija projekta/programa. b) Način sofinanciranja je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji. Podrobneje so merila za izbor projektov opredeljena v razpisni dokumentaciji v dokumentu »Merila za izbor projektov in način sofinanciranja« V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so namenjena izobraževanju pedagoških delavcev na področju preprečevanja zasvojenosti je 10.685 EUR. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. VII. Rok in način predložitve popolne vloge Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 4. 2008 (datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje osnovne in posebne pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za sklop Izobraževanje pedagoških delavcev na področju preprečevanja zasvojenosti, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov v letu 2008 s področja preprečevanja zasvojenosti bo odpiranje vlog izvedla 7. maja 2008 in ne bo javno. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v osmih dneh dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na področju preprečevanja zasvojenosti po pooblastilu župana MOL s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji, – ki jih bo strokovna komisija za preprečevanje zasvojenosti na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (pritličje- desno), 1000 Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 306-40-53 vsak delovni dan med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: preventiva@ljubljana.si.