Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-0030/2008-170 Ob-3861/08 , Stran 1491
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju športa. 2. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v Mestni občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja športa. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2008. 3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 30.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 na proračunski postavki 18051006 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov, konto 4310-00 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za financiranje a) Projekt investicijskega vzdrževanja prostorov za potrebe delovanja športnih društev ali njihovih zvez ustreza kriterijem tega razpisa, če: – gre za projekte posodabljanja ali investicijskega vzdrževanja, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu, – je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen, – je realno ovrednoten in finančno uravnotežen, – je nekomercialnega značaja. Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 70% vseh predvidenih stroškov. b) Projekt nakupa osnovnih sredstev za potrebe delovanja športnih društev in njihovih zvez ustreza kriterijem tega razpisa, če: – gre za osnovna sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje programa, – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje neprofitnih organizacij na področju športa, – je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen, – je realno ovrednoten in finančno uravnotežen, – je nekomercialnega značaja. Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov nakupa osnovnih sredstev ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. Skrajni rok za predložitev zahtevka je 31. 10. 2008. 6. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vloge je 19. 5. 2008 do 12. ure. Vlagatelj mora vložiti izpolnjene predpisane obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Ne odpiraj – vloga: sofinanciranje investicij 2008 – šport«. 7. Obravnava vlog Odpiranje vlog vodi komisija in bo 19. 5. 2008 ob 12.30. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže. 8. Razpisna dokumentacija Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-60 (Štefan Cigan) ali na naslovu: stefan.cigan@murska-sobota.si.

AAA Zlata odličnost