Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 122-0014/2008 Ob-3844/08 , Stran 1489
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 2. Predmet javnega razpisa Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov: Programi na področju humanitarne dejavnosti, in sicer: – programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; – programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam; – programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam; – programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. Programi za delo z zasvojenimi, in sicer: – programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija); – preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. Preventivni programi, in sicer: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; – preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; – programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev; – preventivni programi za družine; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah; – projekt »Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov«. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – program obdaritve bolnih članov ob novem letu in jubilantov; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah. 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: – javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo programe tudi za občane Občine Šentrupert, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave tudi občanov Občine Šentrupert, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, – humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, ki združujejo člane iz Občine Šentrupert, – organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov in občanov Občine Šentrupert, – invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, tudi za občane Občine Šentrupert, – druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentrupert, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v roku, določenim z razpisom, – izpolnjene pogodbene obveznosti, če so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert, – imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Šentrupert za občane Občine Šentrupert, razen organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva sorazmerni delež glede na število članov iz Občine Šentrupert), – so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana, – imajo urejeno evidenco članstva, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, – v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa, – prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...). Na programski sklop Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert se lahko prijavijo le društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Šentrupert. Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Šentrupert. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena naslednja merila: 1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka: – kvaliteta in realnost predloženega programa, – sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, – finančna konstrukcija programa, – posebni interes Občine Šentrupert. 2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih. 3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini Šentrupert. Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje. Posamezni programi lahko s strani Občine Šentrupert prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov programa. Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofinanciranje: – stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa oziroma projekta, in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana, – tistih programov in projektov, za katere se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov. Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti. Strokovna služba pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Šentrupert v skladu s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje. Sredstva se razdelijo glede na: – doseženo število točk, – višino razpoložljivih sredstev, – realno prikazano finančno konstrukcijo in sorazmerni delež članov iz Občine Šentrupert. Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem v Občini Šentrupert, se sredstva razdelijo še glede na število upravičencev prijavljenega programa po namenu v letu 2008 (število jubilantov in obdarovancev v letu 2008, število članov posameznega društva, število udeležencev posameznega programa). Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za leto 2008 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa: – za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin je razpisano 10.000 EUR, in sicer za: – programe na področju humanitarne dejavnosti: 6.600 EUR, – programe za delo z zasvojenimi: 300 EUR, – preventivne programe: 3.100 EUR, – za programe društev upokojencev s sedežem v Občini Šentrupert je razpisano 500 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa, prevzame se jo lahko osebno na sedežu naročnika, kontaktna oseba je Danica Grandovec, ali na spletni strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog Vloge na javni razpis morajo biti predložene v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, s pripisom: »ne odpiraj – vloga na javni razpis za socialno varstvo 2008« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak program posebej. 10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem razpisu. Na vrednotenje programov poda mnenje k predlogu pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana in ga predloži občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi občinskega sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med občino in izvajalcem socialnih programov, s katero se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel. 07/34-34-607.