Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 33003-0002/2008/1 Ob-3840/08 , Stran 1485
I. Predmet javnega razpisa Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrepe od 1. do 3. točke poglavja II: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); (2) za ukrepe iz 4. točke prejšnjega člena: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče v občini, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). Sredstva so v proračunu omejena. Kolikor sredstev na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2008. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega razpisa. IV. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (UKREP 1) Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 50.000 EUR Predmet pomoči: 1. točka: Nakupi: – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov ter hmeljišč; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. Okvirna višina sredstev za namene nakupov znaša 25.000 EUR 2. točka: Naložbe: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Okvirna višina sredstev za namene naložb znaša 25.000 EUR. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev. Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin. – po zaključku investicije bo le ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU, – nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: 1. Sofinancira se: Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev. – Do 40% upravičenih stroškov investicije, do porabe sredstev, – Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000,00 EUR na leto. – Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. V primeru, da sredstva iz naslova – Predmetov pomoči točk 1. ali 2. ne bodo porabljena, bo komisija po tretjem odpiranju vlog, sredstva prenesla, na točko, kjer je sredstev premalo. 2. Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela in material za drenažo …); – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…); Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4) Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 4.000,00 EUR Predmet pomoči: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Cilj ukrepa: – vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali. Pogoji za pridobitev sredstev: – izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se: – Do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali zaradi bolezni; – Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 EUR na upravičenca na leto. Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za: – zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami, – zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. Pomoči de minimis 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8) Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR Predmet pomoči: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: (1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); (2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; (3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; (4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike)); (5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); (6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; (7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; (8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; (9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi; (10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Cilji ukrepa: – povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pogoji za pridobitev sredstev: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05); – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija (KSS Celje); – zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za preteklo oziroma za tekoče leto; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo ali račun za že izvedeno investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe (KSS Celje) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se do: – Do 50% upravičenih stroškov. – Največji znesek dodeljene pomoči je 1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. – Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Upravičeni stroški so: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. V. Rok za prijavo na javni razpis Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik v letu 2008«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti ali osebno oddane v vložišču v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008«, od začetka razpisa do vključno 5. septembra 2008 na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. V primeru, da upravičenec vlaga za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravnavale po kronološkem vrstnem redu, kolikor več vlog prispe isti dan se šteje ura oddane vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču. Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za katera so sredstva namenjena. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Vojnik najkasneje do datumov navedenih v javnem razpisu. Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za leto 2008. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. VII. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. Opomba: občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno preveri resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednjih pet let. VIII. Mesto oddaje vloge Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves čas na spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času uradnih ur: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IX. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/780-06-47 ali 051/315-841 (Petra Pehar Žgajner) ali v prostorih Občinske uprave Občine Vojnik.