Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-9/2008 Ob-3835/08 , Stran 1481
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet sofinanciranja so programi, namenjeni spodbujanju pripravništva (postavka 231801), ki povečujejo možnost zaposlovanja pripravnikov v Občini Sežana, ki prvič začnejo opravljati delo, ustrezno vrsti in stopnji svoje izobrazbe. V program se lahko vključijo pripravniki z dokončano visokošolsko izobrazbo. 3. Izvajalci programov so: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava (v nadaljevanju izvajalci programov), ki imajo na voljo ustrezno delovno mesto. Prednost do sofinanciranja imajo upravičenci, določeni s tem javnim razpisom, ki imajo sedež na območju Občine Sežana. Do pomoči niso upravičena podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta, društva ter javni zavodi, ki so posredni proračunski uporabniki Občine Sežana. 4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedeni izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo registrirano dejavnost v Občini Sežana ali enoto dejavnosti v Občini Sežana, kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov, – da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, – da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, – da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom, – da imajo zagotovljenega mentorja za pripravnika in program pripravništva, – da bodo pripravnika, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Sežana, zaposlili najmanj za čas pripravništva, ki je določen z delovnopravno zakonodajo oziroma panožno kolektivno pogodbo. 5. Komisija bo presojala vloge po merilih: – če izobrazba pripravnika ustreza zasedbi delovnega mesta, – glede na vsebino programa pripravništva, – v primeru več prijav bo komisija dala prednost prijavitelju, ki namerava zaposliti pripravnika po izteku pripravništva, – v primeru več prijav bo komisija upoštevala deficitarnost poklica in doseženo višjo povprečno oceno pripravnika v zadnjem letu izobraževanja. 6. Višina razpisanih sredstev znaša 8.000,00 EUR. 7. Ciljna skupina programa so pripravniki z dokončano visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič opravljati delo, ki ustreza njihovi strokovni izobrazbi. 8. Število udeležencev programa pripravništva, vključenih v letu 2008: – 2 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja). 9. Višina pomoči za udeleženca: delodajalcu se izplača subvencija za kritje dela plače pripravnika. Subvencija znaša 4.000,00 EUR za pripravnika z zaključeno visokošolsko izobrazbo. Delodajalec lahko dobi subvencijo samo za enega pripravnika. Podlago za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. 10. Način izvajanja: izplačilo subvencije delodajalcu ob zaposlitvi pripravnika za najmanj čas pripravništva. Pripravnik se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Sežana, delodajalcem in pripravnikom se sklene tripartitna pogodba. 11. Izvajalci programov se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pripravništva v Občini Sežana za leto 2008« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v pisarni št. 69, pri Janji Kristančič, vsak delavnik, kjer dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 12. Rok za predložitev vlog je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 13. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis – programi pripravništva za leto 2008«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. 14. Komisija bo po poteku razpisnega roka hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 15. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 45 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene tripartitne pogodbe.