Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 0013/2008-20 Ob-3817/08 , Stran 1480
1. Naziv in sedež dodeljevalca sredstev: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. 2. Predmet javnega razpisa Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad stavb v starem mestnem jedru v mestu Maribor, obnovljenih v obdobju med 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008. Dodelitev sredstev se izvede skladno s pravili o dodelitvi državnih pomoči po pravilu »de minimis«. Do pomoči »de minimis» niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 3. Namen javnega razpisa: sredstva za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru, so namenjena k spodbujanju razvoja in oživljanju starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine. 4. Višina razpoložljivih sredstev in višina sofinanciranja Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 v višini 91.000,00 EUR. Mestna občina Maribor sofinancira v višini največ do 40% vrednosti stroškov obnove fasade vendar ne več kot 12.518,78 EUR na posamezno stavbo. Upoštevajo se zneski brez DDV. Kolikor bo seštevek vseh zneskov na popolnih vlogah, ki bodo prispele na razpis, višji kot pa zagotovljena sredstva v proračunu MOM za leto 2008, se bodo sredstva za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev izračunala po deležu (količniku) sofinanciranja z matematično formulo. 5. Upravičenci Upravičenci do sredstev so lastniki stavb v starem mestnem jedru. V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oziroma pravna oseba z ustreznim pooblastilom. 6. Upravičen strošek: strošek obnove fasade. 7. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da je stavba vpisana v register kulturne dediščine, – da je stavba z odlokom razglašena za kulturni spomenik, – da se stavba nahaja v starem mestnem jedru, kar je določeno po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, cona A (meje ožjega območja mariborskega mestnega jedra), – izpolnjeni morajo biti pravno-formalni pogoji (lastništvo, lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija, odvisno od prostorsko ureditvenih pogojev), – obnovitvena dela pri obnovi fasade morajo biti že opravljena in izkazana s stroški obnovitve fasade (pogodba, računi, potrdilo o plačilu), – dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (potrdilo o izvedenih obnovitvenih delih pri obnovi fasade s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor v skladu s soglasjem), – lastniki morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del. 8. Rok in način predložitve vlog Razpis je odprt do 3. 11. 2008. Vlogo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – vloga, javni razpis za sofinanciranje obnove fasad« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor (upoštevale se bodo oddane vloge v glavni pisarni Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba št. 121/I, do vključno 3. 11. 2008 do 12. ure oziroma vloge, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 3. 11. 2008). Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov vlagatelja. 9. Obravnava vlog Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla po roku za oddajo vlog najkasneje do 12. 11. 2008. Prepozne vloge in nepravilno izpolnjene in označene kuverte komisija ne bo odpirala in bodo vrnjene vlagateljem brez možnosti sodelovanja v ocenjevalnem postopku. Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za nepopolno se šteje vloga, če ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni, v roku 10 dni od dne odločitve o dodelitvi sredstev. 10. Razpisna dokumentacija in informacije Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, Ul. heroja Staneta 1, soba 235/II. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na tel. 02/220-14-06, Darko Lorenčič ali na elektronskem naslovu: darko.lorencic@maribor.si, s pripisom »razpis obnova fasad«.