Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3777/08 , Stran 1476
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2008, z naslednjimi vsebinami: – izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka. 2. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: – da so registrirana po zakonu o društvih, – da imajo sedež v Občini Mokronog - Trebelno, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, – da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni, – da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa, – da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. 3. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev znaša 10.417,00 €. 4. Merila za dodeljevanje sredstev: I. Redna dejavnost: Višina razpoložljivih sredstev je do 60% kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost. Višina točke se določi za vsako proračunsko leto posebej. Upoštevajo se podatki preteklega leta. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Strokovno izpopolnjevanje članov društva Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo v društvih na področju turizma, se prizna sofinanciranje s strani občine. Prizna se: – prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje, 20 točk/udeleženca/6 ur. II. Projekti: Višina razpoložljivih sredstev je do 40% kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost. Projekt se strokovno in finančno ovrednoti na razpisnem obrazcu. Prispele vloge obravnava komisija in pripravi predlog izbire programov in možni obseg sofinanciranja. Upravičeni projekti za sofinanciranje so: – izdaja promocijskega materiala (zloženka, spominek ...), – projekti kot npr. označitev pešpoti, postavitev informativnih tabel, vzdrževanje le-teh …) – čistilne akcije in urejanje okolja na področju celotne občine, – organizacija pohodov z več udeleženci, – organizacija dobrodelne prireditve z več udeleženci. 5. Rok za vložitev vlog: najkasneje do 15. 5. 2008. 6. Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev«, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog ali na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/. 7. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«. 8. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. 9. Rok za obveščanje o izidu razpisa: prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom župana najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na občinskem svetu. 10. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.