Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 3544-24/2008 Ob-3776/08 , Stran 1475
I. Naročnik: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 13.560 EUR za sofinanciranje investicij v individualno vodooskrbo in sofinanciranje investicij vaških vodovodov. Pomoči se dodeljujejo v naslednjih oblikah: – dotacije, – neposredno financiranje storitev do višine odobrenih sredstev, – neposredno financiranje storitve ali investicije do višine odobrenih sredstev. III. Splošna določila – pogoji za upravičence Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so: – kmetijska gospodarstva in fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Žiri, – vaške vodovodne skupnosti, ki so organizirane v skladu s Statutom Občine Žiri. Do pomoči po tem pravilniku razen analiz pitne vode niso upravičeni subjekti, ki so: – investicijo že zaključili do konca leta 2006, – namensko koristili sredstva iz občinskega proračuna za investicije v individualno vodooskrbo in vaške vodovode v obdobju zadnjih 15 let, – nenamensko koristili sredstva iz občinskega proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti, – nenaseljeni objekti, objekti v gradnji in predvidene novogradnje. Splošna določila: – Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. – Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. – Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom. – Upravičenec mora na podlagi zahteve Občine Žiri financirati revizijo projekta, oziroma lahko občina določi obseg del, ki se sofinancirajo po svoji presoji. – Odobrene naložbe, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka. – Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 10 let po izplačilu sredstev. – Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. – Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. – Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, razen zagotovitve dodatnih vodnih virov, ne more kandidirati naslednjih 15 let. Za ostala določila (kumulacija pomoči, omejitve višine pomoči, postopek za dodelitev pomoči, imenovanje komisije za pregled in oceno vlog, se upoštevajo določila zgoraj navedenega pravilnika. IV. Ukrepi, predmeti podpore, višina pomoči ter višina sredstev Z ukrepi se bo izboljšala oskrba z zdravo pitno vodo in povečala požarna varnost območij. Za uresničevanje ciljev oskrbe z zdravo pitno vodo in ohranjanja in razvoja podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov: 1. investicije v izgradnjo infrastrukture za zagotovitev osnovne vodooskrbe; znesek pomoči: 2.500 EUR, 2. investicije za zagotovitev dodatnih vodnih virov; znesek pomoči: 500 EUR, 3. investicije za zagotovitev zdravstveno ustrezne pitne vode; znesek pomoči: 7.000 EUR, 4. storitve za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode – analize; znesek pomoči: 2.560 EUR, 5. investicije za povečanje požarne varnosti; znesek pomoči: 1.000 EUR. Tekoče vzdrževanje vodooskrbnih objektov in popravilo okvar ni predmet sofinanciranja. Splošni pogoji upravičenosti: – Upravičenci za sofinanciranje vodooskrbe, ki obsega več kot pet stanovanjskih objektov, morajo biti organizirani kot vaške vodovodne skupnosti v skladu z Statutom Občine Žiri. – V primeru priključevanja vaških vodovodov na javno vodovodno omrežje je potrebno vlogi priložiti soglasje upravljalca javnega vodovoda in dokazila o plačanih priključnih pristojbinah. – Naložba mora ustrezati zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam. – Upravičenci morajo predložiti vodno dovoljenje oziroma predložiti kopijo vloge za vodno dovoljenje. – Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje). – Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. – Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev objekta v sistem vodooskrbe. – Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 10 let po izplačilu sredstev. – Upravičenci morajo predložiti izjavo, da bodo omogočili priključek novih objektov na vodovodno omrežje na območju ki ga pokrivajo, razen v primeru ko to tehnično ni mogoče, ali če bi bila z novim priključkom ogrožena varna vodooskrba obstoječih odjemalcev. – Upravičenci morajo predložiti izjavo, da bodo na vodovodnem omrežju, na območju ki ga pokrivajo, zagotovili izvajanje javne službe v skladu Odlokom o javnih vodovodih v Občini Žiri in drugimi področnimi predpisi. Upravičeni stroški: – Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški nakupa gotovih elementov (pesek, cement, beton, opeka, železo ali drug gradbeni material, les, inštalacijski in vodovodni material – cevi, hidranti, signalni kabli, črpalke ...) do pripadajoče višine sofinanciranja. – Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in zdravstveno ustreznostjo pitne vode. Višina pomoči: Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine pomoči: – Za naložbe v individualne vodovode za eno stanovanjsko hišo najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 1.600 EUR. – Za naložbe v individualne vodovode za dve obstoječi stanovanjski hiši najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 3.400 EU. – Za naložbe v individualne vodovode za tri obstoječe stanovanjske hiše najvišji znesek pomoči ne sme preseči 40% materialnih stroškov investicije oziroma 5.200 EUR. – Za naložbe v manjše vaške vodovode, ki ne izpolnjujejo kriterijev za javni vodovod (več kot tri obstoječe stanovanjske hiše in 49 ali manj uporabnikov) najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih stroškov investicije oziroma 12.000 EUR. – Za naložbe v javne vaške vodovode, ki oskrbujejo več kot 50 oseb najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60% materialnih stroškov investicije oziroma 20.000 EUR. – Vaškim vodovodom, ki oskrbuje najmanj 25 občanov se financira 1 kemična in 1 bakteriološka analiza letno. – Na področju požarne varnosti se sofinancira polovica materialnih stroškov hidranta z pripadajočo požarno omarico. V. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni Občine Žiri, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Žiri: www.ziri.si. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Andreju Poljanšku na Občini Žiri, tel. 505-07-14 oziroma 041/589-860. VI. Rok in način oddaje vlog Rok za prijavo na javni razpis je: 15. 5. 2008. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Žiri, Loška c. 1, 4226 Žiri. Upoštevali bomo vloge, ki bodo ne glede na način dostave do tega dne prispele na navedeni naslov. Vloge, oddane pred objavo razpisa, se smatrajo kot pravočasno oddane. VII. Obravnava vlog in postopek odobritve Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine. Na podlagi zapisnika komisije se izda sklep, s katerim se opredeli namen, višino odobrenih sredstev in opravičljive stroške. Na podlagi sklepov občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Kopije predračunov, računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti se priložijo vlogi. Račune z datumom po 15. 10. 2008 komisija ne bo upoštevala. VIII. Razporeditev sredstev Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa. Kolikor bo na razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se bodo sredstva upravičencem dodelila glede na vrstni red prispetja vlog – do porabe sredstev. IX. Obveščanje o izidu: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 15 dneh od zaključka roka za oddajo vlog.