Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 410-22/2008-1503 Ob-3774/08 , Stran 1473
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. 2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Kočevje v letu 2008 v skupni višini 155.303,00 evrov. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18059001 Programi športa, 4118030 Financiranje športnih programov-razpis. Razpisane so naslednje vsebine športnih programov: – športna vzgoja otrok in mladine: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – interesna športna vzgoja mladine, – športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, – športno rekreativna dejavnost občanov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – šport invalidov, – razvojne in strokovne naloge v športu: – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, – športne, rekreativne in promocijske prireditve, – delovanje društev in zvez društev na lokalnem nivoju, – priznanja športnikom in športnim delavcem. Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Občini Kočevje za leto 2008, ki je objavljen na spletnih straneh: – Občine Kočeje (http://www.kocevje.si) in – Javnega zavoda za šport Občine Kočevje (http://www.sport-kocevje.si/portal/) oziroma na vpogled na sedežu Javnega zavoda za šport Občine Kočevje:TZO 30, Kočevje. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci športne dejavnosti: – športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih; – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja ali panoge; – zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov v Občini Kočevje prednost pred drugimi izvajalci programov športa. Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da se pravočasno prijavijo na javni razpis; – da imajo sedež v Občini Kočevje in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost; – da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov; – da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v športu; – da imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih; – da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa. 4. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2008. 5. Razpisni rok: rok za prijavo je do vključno 10. maja 2008. 6. Način dostave predlogov Prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Šport 2008 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure na Javni zavod za šport Občine Kočevje. 7. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Javnem zavodu za šport Občine Kočevje, TZO št. 30, 1330 Kočevje. Kontaktna oseba: Olaf Grbec, tel. 041/697-978. 8. Informacija o razpisni dokumentaciji: predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Javnega zavoda (http://www.sport-kocevje.si/portal/). 9. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa Pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje in Letnega programa športa v Občini Kočevje za leto 2008. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije za izbor vsebin športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov.