Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-24/2008-1 Ob-3899/08 , Stran 1468
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenoraziskovalnih raziskav oziroma projektov, povezanih z naslednjimi področji: – agronomija; – biotehnologija; – varstvo narave; – prehrana/nutricistika; – vpliv klimatskih sprememb na vsa področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 3. Agencija bo sofinancirala: 1. stroške raziskav (stroške dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi na projektu kot neposredni izvajalci INRA projekta; stroške inštrumentov in opreme, ki se izključno in stalno uporablja za raziskovalno aktivnost ter ostale materialne stroške in storitve), ki so izključno vezane na realizacijo projekta; 2. mednarodne prevozne stroške slovenskim raziskovalcem ob obiskih v Francoski republiki za kratke obiske – do 14 dni in dolge obiske do 3 mesecev; 3. dnevnice in bivanje slovenskim raziskovalcem ob obiskih v Franciji (vključno s potnimi stroški od kraja bivanja do sprejemnega(ih) laboratorija(ev)); 4. francoskim raziskovalcem oziroma projektnim partnerjem bo francoska stran krila njihove stroške pri realizaciji projekta. Agencja bo sofinancirala predvidoma 2-3 najboljše projekte, predvidoma do 10.000 EUR na projekt za celotno obdobje trajanja projekta. 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – projekte je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; – projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugo leto je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu); – na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev agencije in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06-Zdru-1 in 112/07) in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav; – slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06-ZDru-1 in 112/07); – pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in INRA – Služba za mednarodno sodelovanje, Aline JEANNEL, e-mail: jeannel@paris.inra.fr; telefon: +3(0)14275 -9114. Naslov: 147 rue de l` Université, 75338 Paris, Cedex 07, Francija; 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A in B (ARRS-MS-FR-INRA-04-A/2008 in ARRS-MS-FR-INRA-04-B/2008). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do dveh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prijavni obrazec A (ARRS-MS-FR-INRA-04-A/2008) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-francija-inra09-10@arrs.si; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnost za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – vključenost znanstvenic; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ – Skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Sklep o sofinanciranju (odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 7. Okvirna višina sredstev za izvedbo predmeta razpisa je 35.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 do 2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. januar 2009. 9. Predvideni čas izvajanja projektov je od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2010. 10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko – Program INRA 2009-2010«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava. Prijavni obrazec A se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-francija-inra09-10@arrs.si 11. Rok za predložitev prijav je 12. september 2008 do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 12. septembra 2008, do 12. ure. Prijavni obrazec A (ARRS-MS-FR-INRA-A/2008) mora po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-francija-inra09-10@arrs.si, do vključno petka, 12. septembra, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti (samo obrazec A). Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju pristojnega mednarodnega organa, predvidoma v decembru 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi). Interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/400-59-69, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.