Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 028/08 Ob-3845/08 , Stran 1463
1. Naročnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik: naročnik javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). Agencija nastopa na področju kohezijske politike v vlogi agenta. 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/2004 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračun Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07), Proračun RS za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07), Dopolnjeni program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS št. 31001-1/2007/6, z dne 26. 4. 2007) – ukrepa 3.2.1. in 3.2.2, Mnenje Ministrstva za finance o skladnosti sheme državne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve. BE05-5715334-2007), Sklep Evropske Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija, Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe (Uradni list Evropske unije L 302/29, 1. 11. 2006), Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008 (sklep Vlade RS št. 47601-2/2008/3, z dne 28. 2. 2008), Pogodba št. 302-23/2007/1 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – Projekti 2007«, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 5. julija 2006, o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1080/2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, z dne 8. december 2006, o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371, 27. 12. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES) 1828/2006), Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Predhodno soglasje Ministrstva za gospodarstvo št. 012-46/2004/416 z dne 31. 3. 2008 in Soglasje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. 3083-12/2008/9 z dne 16. 4. 2008.. 3. Predmet, namen in cilji razpisa 3.1 Predmet razpisa Ministrstvo bo sofinanciralo skupne razvojno-investicijske projekte podjetij in sicer projekte, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo. Rezultat projekta mora predstavljati inovacijo za vsa sodelujoča podjetja, ki jo podjetja v skladu s svojim poslovnim interesom po potrebi tudi zaščitijo s pravicami intelektualne lastnine. V okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov bodo podprte razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešno izvedbo poskusne proizvodnje in sodelovanje podjetij z raziskovalnimi skupinami pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov s področja razvoja in vzpostavitve e-vsebin in e-storitev na naslednjih tematskih področjih: – e-vsebine in e-storitve na področju kulture, – znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve, – e-vsebine in e-storitve za potrošnike, – e-vsebine in e-storitve na področju zdravja, – e-poslovanje za MSP, – e-storitve s področja lokalne e-uprave. 3.2 Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega konkurenčnega položaja na evropskih in tujih trgih ter k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z raziskovalnimi skupinami. Podprti bodo razvojno-investicijski projekti, ki bodo jasno in kakovostno predstavljeni ter utemeljeni in bodo imeli jasen in celovit načrt izvedbe projekta, katere rezultati bodo jasno razvidni, usmerjeni na evropska in tuja tržišča, pri katerih bodo investicije usklajene z razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi in pri katerih tako rezultati razvoja, kot tudi investicije, ki ne bodo imele škodljivega vpliva na okolje. 3.3 Cilji razpisa: cilj razpisa je sofinancirati vsaj 8 razvojno-investicijskih projektov, oziroma vsaj 340.000 raziskovalnih ur (200 FTE) v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (1 FTE=1700h), kar je v skladu s cilji, določenimi v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. 4. Upravičeni stroški Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči in določilih Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinancirajo se samo tiste razvojno-raziskovalne aktivnosti in z njimi povezane investicije, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega javnega razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov, vključno z de minimis pomočjo. Isti upravičeni stroški ne morejo biti hkrati sofinancirani pod aktivnostjo 1 in aktivnostjo 2. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Velikost podjetja se določi v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Nakup materiala, svetovalnih in drugih storitev, strojev in opreme mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Natančnejša pravila za izbor dobaviteljev blaga in storitev so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na osnovi izvedenih aktivnosti 1 in 2 v okviru odobrenega razvojno-investicijskega projekta po prejemu pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani agencije in so bili plačani do predložitve zahtevka, kar upravičeni prejemnik dokaže s potrdilom o plačilu. Vse aktivnosti, povezane z izvedbo projekta, se lahko pričnejo po datumu izdaje pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani agencije. Vrste upravičenih stroškov, razmerja med posameznimi vrstami upravičenih stroškov, razmerja med razporeditvijo upravičenih stroškov med izvajalca in soizvajalce, intenzivnost sofinanciranja upravičenih stroškov, obdobje upravičenosti, dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov in metode za izračun upravičenih stroškov ter neupravičeni stroški so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Priloga k pogodbi 3 RIP-08 Upravičeni stroški). Skupna višina načrtovanih upravičenih stroškov po posameznih vrstah upravičenih stroškov se lahko med izvajanjem projekta ob predhodnem soglasju agencije prerazporeja med posameznimi vrstami upravičenih stroškov v skupnem obsegu do 20% načrtovane vrednosti posamezne vrste upravičenih stroškov. V nobenem primeru se ne smejo prekoračiti omejitve, navedene v tem poglavju razpisa. V finančni konstrukciji razvojno-investicijskega projekta mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov skupnega razvojno-investicijskega projekta s strani agencije v višini minimalno 1.000.000,00 EUR in maksimalno 5.000.000,00 EUR, ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v skupini lahko znaša največ 60% celotne vrednosti sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta kjer v skupini nastopata le dve podjetji oziroma največ 50% celotne vrednosti sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta kjer v skupini nastopa 3 ali več podjetij. V primeru, da so v skupini povezane gospodarske družbe po 527. členu ZGD-1, lahko za vse povezane gospodarske družbe skupaj znaša višina sofinanciranja upravičenih stroškov največ 60% oziroma 50% celotne vrednosti sofinanciranja skupnega razvojno-investicijskega projekta. DDV ni upravičen strošek. 5. Pogoji in omejitve sodelovanja Z javnim razpisom se bodo podprli skupni razvojno-investicijski projekti skupine dveh ali več podjetij. Na javnem razpisu lahko z razvojno-investicijskim projektom kandidirajo skupine podjetij, ki so organizirane tako, da je eno podjetje nosilno podjetje, ostala podjetja pa so sodelujoča podjetja. Skupina podjetij mora v okviru razvojno-raziskovalnega dela projekta sodelovati z vsaj eno raziskovalno skupino, pri čemer morajo biti rezultati razvojno-investicijskih projektov doseženi pretežno na podlagi lastnih razvojno-raziskovalnih aktivnosti podjetij v skupini skupaj z raziskovalno skupino. 5.1 Pogoji za skupine Na javnem razpisu lahko kandidirajo skupine dveh ali več podjetij, ki se za namen izvedbe razvojno-investicijskega projekta povezujejo na podlagi skupne razvojne strategije in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – vključujejo vsaj dve podjetji, ki nista povezani gospodarski družbi po 527. členu ZGD-1; – imajo sklenjen dogovor o sodelovanju v skupini, iz katere je razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem razvojno-investicijskem projektu in dosegli soglasje o razvojno-raziskovalnih aktivnostih in z njimi povezanimi investicijami, ter določili nosilno podjetje in ga pooblastili, da v imenu skupine predloži skupno vlogo na razpis (v nadaljevanju: tudi vlagatelj) in da v primeru uspešne kandidature na razpisu zastopa skupino napram agenciji in z agencijo sklene pogodbo; hkrati se morajo vsa sodelujoča podjetja v dogovoru zavezati, da bodo v primeru uspešne kandidature na razpisu na osnovi dogovora o sodelovanju sklenila pogodbo o sodelovanju, v njej formalizirala dogovor o skupnem razvojno-investicijskem projektu in jo predložila agenciji v roku, predpisanem s strani agencije; dogovor o sodelovanju v skupini ne sme biti v nasprotju z 81. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in 5. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB-2); – pri razvojnem-raziskovalnem delu sodelujejo z vsaj eno raziskovalno skupino, kar skupine podjetij izkažejo v finančnem načrtu, pri čemer upoštevajo navodila in omejitve iz 4. poglavja razpisa. Nosilno podjetje in sodelujoča podjetja iz skupine, nastopajo na področju kohezijske politike v vlogi upravičencev. 5.2 Pogoji za podjetja Splošni pogoji za podjetja Vsako podjetje v skupini mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je gospodarska družba, registrirana v skladu z ZGD-1 ali samostojni podjetnik; – na dan oddaje vloge opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; – na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo prisilne poravnave; – ima poravnane vse svoje obveznosti do države; – so na dan 31. 12. 2007 bili v stanju kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07). Podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov; – ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo); – ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07); – ni za iste stroške pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti razvojno-investicijski projekt, se vloga za takšen projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja posameznega razvojno-investicijskega projekta iz različnih javnih virov, se prekine obveznost agencije po sklenjeni pogodbi za takšen projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi; takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na razpisih agencije za obdobje 5 let; – posamezno podjetje lahko v okviru tega javnega razpisa nastopa le v okviru dveh vlog na javni razpis in od tega največ enkrat kot nosilno podjetje; v primeru, da bo posamezno podjetje nastopalo v več kot dveh vlogah, bosta upoštevani vlogi, ki sta prvi prispeli na razpis, ostale pa bodo zavržene; v primeru, ko bo podjetje nastopalo več kot enkrat kot nosilno podjetje bo upoštevana vloga, ki je prva prispela na razpis, ostale pa bodo zavržene. Posebni pogoji za nosilno podjetje Nosilno podjetje nosi odgovornost proti agenciji za izvedbo celotnega razvojno-investicijskega projekta. Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev za podjetja mora nosilno podjetje izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – nosilno podjetje mora biti podjetje, ki ima nosilno vlogo v skupini in ima hkrati vsaj 30% delež upravičenih stroškov v okviru predloženega projekta glede na celotno vrednost upravičenih stroškov; – ima najmanj 20 zaposlenih, pri čemer se število zaposlenih določi v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije; – kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan odpiranja vlog več kot 2 koledarski leti (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti. 5.3 Pogoji za raziskovalne skupine Raziskovalna skupina, ki jih bodo skupine podjetij vključevale v razvojno-raziskovalno delo bodo morale izpolnjevati naslednje pogoje: – so organizirane skupine, katerih dejavnost je raziskovanje; – imajo raziskovalno skupino oziroma oddelek vpisan v evidenci o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; – iz sodnega registra mora biti razvidna dejavnost raziskav in razvoja. 5.4 Dodatni pogoji Izpolnjeni morajo biti še naslednji pogoji: – v vlogi za pridobitev pomoči je potrebno dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh predloženega razvojno-investicijskega projekta in da projekta ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali bi ga brez pomoči izvajali v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji kakovostni ravni; – nosilno podjetje in sodelujoča podjetja, ki se uvršajo med velika podjetja, so obvezna dokazati spodbujevalni učinek, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi izvajali. Spodbujevalni učinek podjetje dokaže z merljivimi kazalniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v skupnih prihodkih podjetja. – razvojno-investicijski projekt mora obvezno vključevati raziskovalno razvojne aktivnosti in investicije; – iz predložene finančne konstrukcije razvojno-investicijskega projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov; financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije z leasingom ter s kreditom z garancijo ni dovoljeno. 5.5 Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni: – skupine podjetij, in razvojno-investicijski projekti ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v javnem razpisu v razdelkih 5.1 do 5.4; – vladne službe, institucije javne uprave, javna podjetja in hčerinska podjetja javnih podjetij; – razvojno-investicijski projekti, pri katerih gre za rutinske ali redne spremembe izdelkov, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih dejavnosti v teku, tudi, če bi take spremembe lahko predstavljale izboljšave; – podjetja, ki so bila na dan oddaje vloge glede na osnovno dejavnost v evidencah AJPES razvrščena v enega izmed naslednjih področij, oddelkov ali razredov po SKD 2008: – oddelek 01 – Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, – oddelek 02 – Gozdarstvo, – oddelek 03 – Ribištvo in gojenje vodnih organizmov – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – oddelek 10 – Proizvodnja živil, – oddelek 11 – Proizvodnja pijač, – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, – jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken (razred 20.60 Proizvodnja umetnih vlaken in skupina 13.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken – v okviru omenjenega razreda in skupine so izločena samo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, pripravo in predenjem sintetičnih vlaken ali preje). 6. Obveznosti podjetij v skupini Podjetja v skupini, katerih vloge bodo odobrene za sofinanciranje, bodo morala: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, oziroma kakor to z navodili predpiše Organ upravljanja (SVLR); navodila so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji; – hraniti vso dokumentacijo, povezano z razvojno-investicijskim projektom v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko agencija ta rok podaljša; – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z razvojno-investicijskim projektom vsem organom, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, kontrole, nadzora in revizije javnega razpisa tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju; – zagotoviti, da opreme in strojev, kupljenih v okviru razvojno-investicijskega projekta ne bodo prodajali, oddajali v najem ali leasing tretjim osebam v obdobju vsaj 5 let od zaključka razvojno-investicijskega projekta; – zagotoviti, da ne pride do bistvenih sprememb projekta v okviru omejitev glede sprememb operacije, ki jih določa 57. člen Uredbe 1083/2006/ES – pri izvajanju projektov smiselno slediti naslednjim smernicam, pogojem za izbiro: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov); – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, pri katerih je to potrebno). – Sprejem financiranja pomeni, da se upravičenec strinja¸da bodo podatki o dodelitvi sredstev upravičenca objavljeni v sredstvih obveščanja z navedbo upravičenca, imena operacije in zneska javnih virov financiranja operacije. 7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu v razdelkih 5.1 do 5.4 in ki ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v razpisu v razdelku 5.5 bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: – I. sklop: Tehnološka merila (60%), – II. sklop: Poslovna merila (30%), – III. Sklop: Projektna merila (10%). V vsakem od treh sklopov bo mogoče doseči največ 100 točk. Končna ocena vloge bo izračunana po enačbi: kjer so: OS – skupna ocena vloge, i = 1,2 (i – oznaka trojke), OT – dosežena ocena (število točk) pri III. sklopu meril: Tehnološka merila, OP – dosežena ocena (število točk) pri II. sklopu meril: Poslovna merila, OPr– dosežena ocena (število točk) pri I. sklop meril: Projektna merila. Merila v posameznih sklopih, skupaj z maksimalnim številom točk, ki jih lahko vloga doseže znotraj posameznega merila, so podana v nadaljevanju. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog so natančneje opisana v razpisni dokumentaciji. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 80 točk, pri čemer znaša najmanjše potrebno število točk pri I in II sklopu meril 50 točk, pri III sklopu meril pa vsaj 75 točk. V primeru, da pri oceni katerega koli od zgornjih sklopov meril razvojno-investicijski projekt ne doseže potrebnega števila točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk doseže/preseže prag za sofinanciranje. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranje projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, bodo imele prednost vloge z višje ocenjenim I. sklopom, nato pa vloge z višje ocenjenim II. sklopom. V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da po končanem postopku izbora vlog in po roku za podpis pogodb z vlagatelji izbranih projektov v okviru posameznega odpiranja ostane na razpolago za naslednje odpiranje manj kot 5.000.000 EUR, se razpis zapre. Agencija bo objavila zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 8. Okvirna višina sredstev Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega regionalnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru razvojno-investicijskih projektov, znaša 42.000.000,00 EUR, in sicer: – 35.700.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski sklad za regionalni razvoj, – 6.300.000,00 EUR – slovenska udeležba. Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Predvideno sofinanciranje v letu 2008 ne bo višje kot 7.000.000,00 EUR, v letu 2009 18.000.000,00 EUR, v letu 2010 12.000.000,00 EUR in v letu 2011 5.000.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za gospodarstvo na proračunskih postavkah: – 6890 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-EU (85%); – 6958 spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-slovenska udeležba (15%). 9. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, vključenimi v izvajanje razvojno-investicijskih projektov, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 10. Izvedba sofinanciranja: odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala neposredno na račun nosilnega podjetja in na račun sodelujočih podjetij. Osnova za izplačilo sredstev je s strani agencije pregledan in potrjen zbirni zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi in izstavi agenciji nosilno podjetje. 11. Obdobje za porabo sredstev: posamezni razvojno investicijski projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe ob upoštevanju dodatnega pogoja, da morajo biti zadnji zahtevki za izplačilo s strani prejemnikov sredstev – podpisnikov pogodbe – poslani agenciji najkasneje do 1. 9. 2011. 12. Način oddaje vloge in razpisni rok Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 3. 6. 2008 do 12. ure. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 10. 2008 do 12. ure, nato pa vsake štiri mesece 20. v mesecu (ali prvi naslednji delovni dan) do 12. ure. Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (glej Navodilo za pripravo in oddajo vloge) mora biti v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke dostavljena do zgoraj navedenega roka v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Vloge morajo nosilna podjetja dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga – RIP 2008« ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. 13. Odpiranje vlog Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Vsa odpiranja vlog bodo izvedena naslednji delovni dan po roku za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo izvedeno v sejni sobi agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Nepravilno označenih vlog (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge, ki bodo prispele nepravočasno za posamezno odpiranje, se bodo prenesle v naslednje odpiranje. Vlagatelji bodo o tem pisno obveščeni s strani agencije. V primeru, da se bo končanem postopku izbora vlog in po roku za podpis pogodb z vlagatelji izbranih projektov v okviru posameznega odpiranja izkazalo, da ne bo dovolj sredstev za naslednje odpiranje bo agencija javni razpis zaprla in vloge, ki niso prispele pravočasno neodprte vrnila vlagateljem. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu v razdelkih 5.1 do 5.4 in vloge, ki bodo v nasprotju z omejitvami, ki so navedene v razpisu v razdelku 5.5 bodo zavržene. 14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 15. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na agencijo v roku 8 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si). 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS, na voljo na spletnih naslovih: – agencije: http://www.tia.si in – Ministrstva za gospodarstvo: http://www.mg.gov.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa. 17. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: – v pisni obliki na naslov Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, s pripisom »RIP 2008« ali – v elektronski obliki na naslov: infoRIP@tia.si ali – na internetno stran agencije http://www.tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletnem naslovu http://www.tia.si. Informativni dan bo agencija pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo 6. 5. 2008. Natančen čas in mesto dogodka bosta objavljena na spletnem naslovu http://www.tia.si. Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletnega naslova www.tia.si.