Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Ob-3866/08 , Stran 1461
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposobitve javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2008. Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2008, proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu v višini 208.646 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje usposobitve posestev, obratov in učnih delavnic šol in fakultet s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva, veterine in naravovarstva in raziskovalno – izobraževalnih centrov v kmetijstvu. II. Upravičenci do sredstev: upravičenci so javni zavodi, ki izvajajo programe javnega izobraževanja ali raziskovanja s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva, veterine in naravovarstva in delujejo na območju Republike Slovenije. III. Pogoji za pridobitev sredstev Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge: – originalno izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije; – predložitev kakovostnega programa aktivnosti za leto 2008; – dokazilo o registraciji za izobraževanje ali raziskave s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva; – vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo programa; – na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja; – izjavo, da ni pridobil sredstev za iste opravičljive stroške iz PRP 2007–2013. IV. Finančni pogoji za dodelitev sredstev Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 odstotkov priznane višine stroškov programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt je 30.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50 odstotkov možnih točk. Za priznano vrednost programov se štejejo stroški, povezani z nabavo opreme in strojev za opremljanje posestev, obratov in delavnic v javnih zavodih. Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del planiranih v programu je 15. 9. 2008. V. Merila za izbiro Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji): a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja; b) projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja); c) obseg kmetijskih površin, oziroma učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje praktičnega izobraževanja. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se bodo vsem vlogam sredstva sofinanciranja sorazmerno znižala. VI. Rok in način prijave: prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, do 15. 5. 2008 ali osebno dostavljena istega dne do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – Usposobitev javnih zavodov«, na hrbtni strani pa mora biti naveden polni naslov pošiljatelja. VII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vsak dan v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski obliki. Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel. 01/309-42-54 ali e-mail: joze.kregar@gov.si, MKGP, Sektor za šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. VIII. Odpiranje in obravnava vlog Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 20. 5. 2008. ob 9. uri v sejni sobi, I. nadstropje Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št.: 4400-5/2008/1, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo: – vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloga, ki jo vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema poziva ne bo dopolnil, bo zavržena kot nepopolna. – vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem zavrnila kot neutemeljene. IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog s sklepom. Zoper sklep lahko vlagatelj na ministrstvo vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ugotovilo, da so bila sredstva nakazana na podlagi neresničnih podatkov ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.