Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

Št. 242/08 Ob-3863/08 , Stran 1459
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje štipendij in financiranje šolnin za humanistične podiplomske študije v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja, kjer bodo štipendisti po zaključenem študiju delovali na področju kulture kot: 1.1. Uprizoritvene umetnosti: – gledališki kritik. 1.2. Glasbene umetnosti: – glasbeni kritik. 1.3. Vizualne umetnosti: – likovni kritik. 1.4. Intermedijske umetnosti: – intermedijski kritik, – producent. 1.5. Knjiga: – literarni kritik, – prevodni kritik, – prevajalec del s področja leposlovja in humanistike. 1.6. Kulturna dediščina: – konservator za celostno prostorsko in urbanistično ohranjanje kulturne dediščine; – konservator za krajinsko dediščino, zgodovinske parke in vrtove; – konservator za gradbene konstrukcije in materiale; – arhitekt konservator; – restavrator (za kovino, papir, tekstil); – industrijski arheolog; – strokovnjak za digitalizacijo muzejskega gradiva; – kustos (samo za štipendiste na tujih univerzah oziroma izobraževalnih institucijah). 1.7. Skupno: – kulturni manager. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Osnovna pravila in področja razpisa Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1. Področja, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju so: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga in kulturna dediščina. Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem letu 2008/2009, na tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Študent ne sme v času štipendiranja MK istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK. V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi, v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent za polni študijski čas). Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 316,10 EUR, višina mesečne štipendije za študij v tujini pa 632,19 EUR. Višina štipendije se usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ 50%. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS je praviloma 196,19 EUR letno, le izjemoma je lahko višja za smeri, ki jih ne sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, stroškov literature in morebitnih drugih stroškov. Kandidat se lahko na razpis prijavi samo na eno področje, z eno vlogo in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo take vloge zavržene. Kandidati, ki za štipendije za izobraževanje, ki ustrezajo profilom za razpis JPR24- ŠTIP-2008 (ustvarjalci in poustvarjalci na področju umetnosti in nekateri deficitarni poklici na področjih umetnosti opisanih v razpisu) se na ta razpis ne morejo prijaviti. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij. Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna dokazila. Kandidat ne sme biti starejši od 35 let (letnica rojstva 1973). 3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Kandidat mora imeti končano najmanj izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0. Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene študija oziroma študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka. Izjemoma lahko priložijo dokazilo o dokončanem študiju (diplomo oziroma magisterij) najpozneje do vključno 30. 6. 2008, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju študija še ni izdala (izračun povprečne ocene pa že do izteka razpisnega roka). Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od končane diplome, in o tem priložiti dokazilo: – če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene oziroma povprečne ocene študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2008, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka); – če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega roka (izjemoma lahko magisterij predloži do vključno 30. 6. 2008, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno pa že do izteka razpisnega roka); – če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen izračunom povprečne ocene na magisteriju ter sklep o neposrednem prehodu na doktorski študij do izteka razpisnega roka (izjemoma lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala); – če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene o tem. 3.1 Za štipendije s financiranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij za podiplomske humanistične študije na področju kulture v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja iz 1 točke lahko zaprosijo posamezniki: – s statusom študenta za polni študijski čas; – ki se bodo izobraževali na humanističnih študijih za delovanje na področjih navedenih v 1. točki razpisa; – ki v času štipendiranja niso v delovnem razmerju, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi in niso upokojeni; – katerih dosedanji učni/študijski uspeh ni nižji od povprečne ocene brez diplome 8,0: – ki niso starejši od 35 let (šteje letnica rojstva 1973); – ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali; – ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje z javno veljavnostjo v Republiki Sloveniji ali v tujini; – s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK; – ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji; – ki v šolskem letu 2008/2009 nimajo statusa absolventa; – ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik; – ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od diplome in bodo do zaključka razpisnega roka predložili dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo (oziroma diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2008, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala). – ki ne ustrezajo profilom za razpis JPR24-ŠTIP-2008 (ustvarjalci in poustvarjalci na področju umetnosti in nekateri deficitarni poklici na področju umetnosti, opisani v razpisu). 3.2 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin morajo biti preračunane v uradno valuto RS (EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. 3.3 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu: Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže minister s sklepom. V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje strokovne komisije, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge. Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da je odstopil od vloge). 4. Razpisni kriteriji Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnine humanistični podiplomski študij v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo): Splošni kriteriji: – objave strokovnih člankov, kritik, prevodov, avtorska dela, nagrade, priznanja in raziskovalna dejavnost, omembe, odmevnost, medijski odzivi, strokovna praksa, terensko delo (do 20 točk), – kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju za katerega se prijavlja (do 10 točk), – referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (do 20 točk), – tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja ipd.) (do 20 točk), – učni oziroma študijski uspeh (do 20 točk). Prednostni kriterij: – podiplomski študij v tujini ali opravljen strokovni izpit (do 10 točk). 5. Uporaba kriterijev. Povzetek načina ocenjevanja: Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk ima najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa kandidata z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah. Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk za prednostni kriterij. Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno (71–95 točk), manj zadovoljivo (do 70 točk). Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski program) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR25-ŠTIPH-2008 namenjenih štipendiranju v letu 2008. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2008/2009 znaša 60.000 EUR proračunskih sredstev do konca leta 2008. Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in predvidoma do vrednosti, določene s tem razpisom. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07). 8. Razpisni rok. Razpisni rok se prične 18. 4. 2008 in se izteče 19. 5. 2008. 9. Razpisna dokumentacija. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni obrazec), – vzorec ocenjevalnega lista. 9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti: Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ŠTIPH-1, – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ŠTIPH-2 (kontrolni obrazec), – življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, bibliografijo, seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ... – fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Kandidat lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2008, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano, – potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat v času prijave (glej še 3 točko): – vpisan v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno oceno (brez ocene diplome); – vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene (ali če morebitni vzporedni študij še poteka in je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi te ocene); – vpisan v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija. Navedene ocene bodo nato upoštevane pri ocenjevanju kandidata. – mnenje referenčnega strokovnjaka s področja za katerega se kandidat prijavlja o kandidatem delu, dosežkih oziroma opravljenih praksah, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom), – opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda šola (s prevodom), – potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine (s prevodom), – dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani), – potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep o neposrednem prehodu): kandidati, ki so že sprejeti v študijski program, ga morajo predložiti do konca razpisnega roka; drugi izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 25. 10. 2008. Če se študij prične v spomladanskem semestru pa najpozneje do vključno 1. 3. 2009. Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2005 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju ... Razpisno dokumentacijo lahko kandidati prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.) Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo. 10. Dodatna opozorila. Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS. Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili. Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna. Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti JPR24-ŠTIP-2008. Kandidat mora do izteka razpisnega roka vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom). Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. 11. Oddaja in dostava vlog. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana do 19. 5. 2008 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij za humanistične študije 2008 z oznako JPR25 -ŠTIPH-2008, z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: ŠTIPH-1; upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. 12. Izločitev vlog. Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo: – vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 19. 5. 2008 oziroma ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva; kot tudi vloga, ki v skladu z 9. točko razpisa ni dopolnjena v posebej določenem roku (prispela oziroma oddana dopolnitev do vključno 30. 6. 2008 za potrdilo o dokončani stopnji šolanja oziroma 25. 10. 2008 za potrdilo o vpisu). Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod 3 točko. Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za dokazila, navedena v 9. točki tega razpisa, do posebej določenega roka, z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih razpisnih pogojev) ne vsebujejo potrdila o vpisu, se bodo do vključno 25. 10. 2008 obravnavale v postopku ocenjevanja vlog (enako kot popolne). V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenega roka svoje vloge ne dopolni, se šteje, da je nepopolna. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka II: Sasa.Jocic@gov.si ali na tel. 01/369-58-94. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Zainteresirani kandidati lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 22. 5. 2008. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).